Hotărârea nr. 282/2011

HOTĂRÂREA NR.282 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă la contractul de management al Teatrului pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.282

privind aprobarea Programului minimal anual și a obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de management al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG”

Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011

Analizând raportul nr.44880/201 1 prin care Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu propune aprobarea Programului minimal anual și a obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de management al instituției,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului ■ cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Rcgulamcntului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului - cadru al raportului de activitate precum și modelului - cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a, pct.4 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă programul minimal anual pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește dl. Klaus Werncr lohannis, Primarul Municipiului Sibiu, pentru a semna actul adițional la contractul de management al Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, în care vor fi cuprinse programul minimal, obiectivele și criteriile de performanță prevăzute la articolele precedente.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk Ecaterina

Contrast

Secr

Nistor i


t mnează

itar


HGl ne. Uc ,/j

PROGRAM MINIMAL ANUAL

1. Denumirea instituției

Teatrul pentru Copii si Tineret GONG Sibiu este instituție de spectacole cu personalitate juridică; funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu- Primăria Municipiului Sibiu, ca instituție publică de spectacole cu două secții de teatru, română și germană, precum și cu Revista "Euphorion".

Obiectul principal de activitate al instituției este acela de a crea spectacole de teatru pentru copii si tineret, folosind cu predilecție arta animației dar și alte modalități de expresie teatrală, precum si promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan național și internațional, inițierea și desfășurarea proiectelor și programelor culturale în domeniul educației formativ-artistice.

Teatrul pentru Copii si Tineret GONG Sibiu, cu Certificat de Înregistrare a mărcii NR. 102392

Str. Al . Odobescu Nr.4

550195- Sibiu

Tel/fax: 0269 -211349

e-mail: gongsibiu@clicknet.ro

www.teatrulgong.ro

2. Lista programelor și proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la

2011 la 09/05/201.4:

a) tabelul primului an de management

LISTA PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII PREVĂZUTE PE ANUL 2011 din bugetul alocat instituției de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu / Primăria Municipiului Sibiu

Nr.

Crt

Titlul proiectului

Nivelul de interes/ grupuri țintă

Descrierea stimară a programului/ proiectului și a co-organizatorilor

Rezultatele așteptate

Suma estimată

Perioada de desfășurare

POVESTI NOI PENTRU COPII SI TINERET

I

Producții noi pentru copii Secția Romană și Secția Germană:

 • a. in limba romană: 1

 • b. in iimba germană: 1

Copii între 2 - 11 ani

Producțiile se vor realiza în colaborare cu cei mai reprezentativi artiști creatori ai teatrului de animație din tară, regizori și scenografi de renume național și internațional.

Producțiile noi vor îmbogăți repertoriului teatrului și se vor ridica la nivelul așteptărilor publicului ținta care va fi pus în fata unor fenomene noi, de intensă si semnificativă rezonanță umană.

Promovarea actului artistic pentru copii;

îmbunătățirea calității interpretative a actorilor;

Promovarea valorilor morale si estetice prin stimularea creativității copiilor din Sibiu. Cunoașterea și pătrunderea artei animației.

a + b=76 213 lei

1

|

FV-XII 2011

11

Producții noi pentru copii Secția Romană și Secția Germană:

 • a. in limba romană: 1

 • b. in limba germană: 1

Copii între 11-16 ani

Producțiile se vor realiza în colaborare cu cei mai reprezentativi artiști creatori ai teatrului de animație din țară și străinătate, regizori și scenografi de renume național si internațional.

Promovarea actului artistic prin mijloacele specifice artei animației și a artei teatrale în general;

îmbunătățirea calității interpretative a actorilor;

Promovarea valorilor morale și estetice;

a + b= 62 187 lei

1

IV-XII 2011

___________________________________________________________________1

Producțiile noi vor îmbogăți repertoriului teatrului și se vor ridica la nivelul așteptărilor publicului țintă.

Cunoașterea și pătrunderea artei animației în rândul tinerilor;

HI

Refacerea de producți pentru copii si tineret intrate in repertoriul permanet in anii precedenți,intr-o nouă distribuție.

 • a. Secția Romană: 3

 • b. Secția Germană: 5

Copii 3-10 ani;

Adolescenți

11-16 ani

Refacerea intr-o nouă distribuție a spectacolelor din repertoriu, în limba romană și germană, spectacole care au avut succes de public și sunt solicitate și de către cadrele didactice din grădinițe, școli, colegii.

Satisfacerea cerințelor publicului spectator;

atragerea de venituri

proprii la bugetul alocat

a + b = 1 034 lei

TX -XII 2011 1

CARAVANA ANIMAȚIEI

I

Prezentarea de spectacole, la sediu, din repertoriul permanent (relua ri), maxim 300 de reprezentații la ambele secții.

a. Secția Romană/ spectacole: 3

 • b. Secția Germană/spectacole: 6

 • c. Spectacole cu distribuție mixtă (S.R si S.G): 5

Copii 3-10 ani;

Adolescenți

11-16 ani

Se va continua prezentatea la public a spectacolelor/ producțiilor teatrale ieșite în premieră în anul precedent.

Satisfacerea cerințelor publicului spectator;

atragerea de venituri

proprii la bugetul alocat

a + b+ c = 4000 lei

1 1 i

I-XU2011

GESTURI PENTRU TOTI

I

Prezentarea de spectacole din repertoriul permanent, la centrele de plasament și școlile ajutătoare din Sibiu.

Copii 3-10 ani;

Adolescenți

11-18 ani

Se vor prezenta , din repertoriul permanent, producțiile teatrale adecvate.

Cadrele educaționale din centrele de plasament și din școlile ajutătoare vor fi sprijinite în efortul lor de integrare socială a copiilor, în demersul educativ prin punerea la dispoziție a actului artistic teatral al Teatrului Gong.

800 lei

1

VI-XII2011

EXPERIENȚE TEATRALE

I

Participarea la Festivaluri de gen in țară și străinătate: a. Secția Romană: 3

Public de toate vârstele

Promovarea produselor culturale teatrale create

Obținerea unui număr cât mai mare de nominalizări și

a.+ b. = 27 500 lei

V-XII

2011

b. Secția Germană: 3

de către Teatrul GONG. Participarea cu spectacole in competiții și/sau evenimente teatrale este un mijloc de de informare și un schimb de experiență culturală europeană. A lua contact și a ne informa despre metodele de lucru ale diferitelor teatre independente poate constitui o baza pentru noi inițiative private culturale. Este o ocazie de a ne prezenta ofeta de spectacole a teatrului spre companii interesate, atrăgând astfel fonduri proprii.

premii la festivalurile concurs, obținerea unor critici favorabile spectacolului prezentat, poziționarea teatrului la un nivel cât mai înalt în topul teatrelor, motivarea personalului în ceea ce privește perfecționarea profesională continuă, stabilirea unor relații de durată cu celelalte teatre în vederea unor colaborări viitoare, atragerea celor mai buni regizori.

Atragerea de fonduri euriopene necesare participărilor.

1

II

Organizarea și realizarea de deplasă ri și turnee in țară:

 • a. Secția Română: 2

 • b. Secția Germană: 2

Preșcolari și școlari

Promovarea valorilor morale si estetice, stimularea creativității copiilor și tinerilor. Prezentarea de spectacole în limba germană fiind deosebit de importanta pentru etnicii germani din România dat fiind faptul că Teatrul Gong beneficiază de existența singurei Secții teatrale din Romania realizatoare de spectacole de

Atragerea de venituri proprii la bugetul alocat

a+ b= 3 500 lei

1

i

TII-XI 2011

animație pentru copii, în limba germană.

i

III

i

Organizarea și realizarea de deplasări și turnee în străinătate: a. Secția Română: -b. Secția Germană : 1

Public de toate vârstele

Participarea cu spectacole și ateliere de creație în școli și grădinițe în străinătate este un mijloc de informare și un schimb de experiență culturală europeană. Este o ocazie de a ne prezenta ofeta de spectacole a teatrului spre copiii din instituțiile de învatamant din străinătate.

îmbunătățirea imaginii României;

Atragerea devenituri

proprii la bugetul alocat

a+ b= 10 000 lei.

i

i

X-XI 2011 >

REVISTA EUPI

IORION

I

Realizarea de șase numere duble a Revistei de Artă și Cultură „Euphorion”:

 • a. Poezie și traducere

 • b. Teatru

 • c. Cercul literar

 • d. Vacanța literară

 • e. Cioran

 • f. Iustin Panta

Tineri și adulți

Realizarea a 6 numere duble (apariții)/ a „Revistei Euphorion” în cadrul Teatrului GONG Sibiu.

Promovarea unei reviste de literatură și cultura pentru tineri și adulți este un prilej de informare solidă si judicioasă pentru oricine;

Atragerea de venituri din vânzarea revistei pentru acoperirea unor cheltuieli de editare

12 220 lei _

I-XU2011

EVENIMENTE ARTISTICE

I

Inițierea, organizarea de proiecte cu Iturale:

 • a. Colocviul „Cercul Literar” de la Sibiu

 • b. Festivalul Internaționa 1 de Teatru „Stagiunea de Vară” ediția a TV-a;

 • c. „Zilele Poeziei Iustin Panța”

Copii și tineri

Evenimente care atrag iubitori de artă din Sibiu si zonele adiacente orașului.

Mijloc prin care va creste vizibilitatea teatrului și a orașului la nivel național

Programul va cuprinde evenimente deja tradiționale care vor continua si vor lua amploare.

 • a.   0 lei

 • b. 17 000 lei

 • c.     0 lei

 • d. 9 000 lei

Total = 26 000 lei

V-XII2011

d. Festivalul Internațional „Magic Show” - ediția a IV-a

și internațional.

Se crează legături importante care vor da naștere unor noi proiecte culturale, unor programe de educare a publicului sibian și de dezvoltare a gustului pentru teatru și artă în general.

ACTORI SI SPECTATORI

I

Desfășurarea de parteneriate:

- cu instituțiile de învățământ din Sibiu

 • a. educaționale;

 • b. de promovare a valorilor morale și estetice;

 • c. de stimulare a creativității;

d . prezentarea de spectacole pentru copiii din centre de plasament ;

 • e. cu instihiți de artă si cultură din Sibiu, țară și străinătate:

 • f. găzduire desfășurare de proiecte culturale

1

Copii, tineri din

Sibiu

Proiectul promovează prezentarea de spectacole ale copiilor și tinerilor cu sprijinul de specialitate al specialiștilor din teatrul nostru;

Promovează prezentarea de spectacole ale unor trupe de teatru profesionist din țară și străinătate;

Promovează scenariile inspirate din literatura națională și universală aducând în prim plan trăsăturile caracteristice și biografice ale unor personalități celebre; Realizarea de evenimente culturale;

Viziuni asupra umanității;

Organizare de serbări școlare și carnavaluri într-o strânsă legătură cu cadrele didactice.

Promovarea activității lor de grup și fair-play;

Dezvoltarea abilităților creative; Prevenirea atitudinilor stereotipice și discriminatorii; îmbunătățirea capacității de planificarea a timpului liber;

- Activități de atragere de fondu ri la bugetul a locat;

-cheltuieli minime care se acoperă din sumele atrase

e + f = 1 500 lei

II-XII 2011

1

Suma totală necesară acoperirii cheltuielilor de realizare a Programului Minimal/2011 este de: 223 954 lei.

b) tabelul următorilor ani de management în funcție de cerințele autorității, formulate în caietul de obiective.

Nr.

PROGRAMUL

ANALIZA PROGRAMULUI

PROPUNERI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI

Suma estimată

Perioada de desfășurare

1

Caravana

animației

Acest program de prezentare de spectacole din repertoriul teatrului va dovedi prezența aproape zilnică, în timpul stagiunii, în viața copiilor din Sibiu. Spectacolele vor folosi cu prediliecție arta animației ca modalitate de expresie teatrală si vor promova valorile consacrate ale literaturii românești și universale.

Program cu grad de vizibilitate foarte ridicat care va atrage un număr mare de spectatori. Cheltuielile de prezentare a programului se vor încadra în limitele costurilor mici.

Dată fiind misiunea instituției este important ca acest program să se desfășoare și în perioada următoare cu predilecție servind nevoilor culturale ale copiilor sibieni, mici si mari. Dotarea instituției cu un autocar nou este impetuos necesară pentru buna desfășurare a acestui program.

Cheltuielile de prezentare a programului se pot încadrea în continuare în limitele costurilor mici.

31 817 lei

1

Ah 11= 15 151 lei ;

An III = 16 666 lei 1

1

!

|

2

Gesturi pentru toți

Instituția va fi alături de copiii din centrele de plasament și școlile ajutătoare din Sibiu în efortul lor de integrare socială ;

Cadrele educaționale din centrele de plasament și din școlile ajutătoare în demersul educativ vor fi sprijinite, prin punerea la dispoziție a actului artistic teatral al Teatrului Gong. Cheltuielile de prezentare a

Programul se poate imbunătați fata de anul precedent prin creearea în pateneriat a unor ateliere educaționale speciale pentru acești copii. Cheltuielile de prezentare a programului se pot încadrea în continuare în limitele costurilor mici.

2 520 lei

An II = 1 200 lei An III = 1 320 lei

1 _

programului se vor încadra în limitele costurilor mici.

1

1

3

Povești noi pentru copii-Teatru -Fantezie creatoare

Repertoriul teatrului se va îmbogățit cu spectacole în limba germană, română cat și in alte limbi de circulație inemațională. Oferta culturală va fi foarte diversă. Programul va fi o cale de formare profesională continuă a actorilor; palmaresul teatrului se va îmbogățit mult. Regizori și scenografi de marcă- și vor pune amprenta pe noile producții. Cheltuielile de producție ale proiectelor cuprinse în program se vor încadra în limitele costurilor mari.

Cel puțin patru producții noi pe an în viitor trebuiesc realizate în cadrul acestui program. Pentru a atinge noi performanțe în arta animației și înscrierea pe linia politicilor culturale europene actuale în privința conceptelor majore de diversitate și de promovare a indentițatii specifice, programul trebuie să se înscrie în viitoarea perioadă în limitele cheltuielilor mari. Regizori, scenografi, compozitori de marcă ai vieții teatrale din Romania și Europa vor fi invitați să monteze pe scena Teatrului Gong. Este important ca și colectivul de actori și cel al personalului tehnic de scenă să se mărească. Cheltuielile de producție ale proiectelor acestui program se vor încadra în limitele costurilor mari.

420 000 lei

----------------------------------------------------------------------!

I

i

1

i

1

1

An II = 200 000 lei

An III = 220 000 lei i

4

Evenimente artistice: continuarea organizării festivalurilor tradiționale ale teatrului

Festivalurile de teatu cât și evenimentele Revistei „Euphorion” organizate de Teatrul Gong s-au adresat publicului larg. Evenimente care au atras iubitori de artă din Sibiu si zonele adiacente orașului.

Mijloc prin care a crescut vizibilitatea teatrului și a orașului

Programul care a cuprins în anul precedent, 2011, cinci evenimente tradiționale va continua si va lua amploare. Venind în atenția copiilor se va continua organizarea de festivaluri adresate în mod special copiilor, evenimente culturale de o importanța majoră, care se vor desfasura atât în teatru cât și în afara acestuia . In acest sens dotarea tehnică existentă trebuie îmbunătățită și completată cu aparatură de nouă

1__________________________________________________________

|

și ale

Revistei

Euphorion

la nivel național și internațional. ] S-au creat legături importante care au dat naștere unor noi proiecte culturale, unor programe de educare a publicului sibian și de dezvoltare a gustului pentru teatru și artă în general.

Au fost un mijloc de dezvoltare a turismului cultural sibian, de dezvoltare profesională a an gaj ați lor.

Se va creea o imagine foarte bună a teatrului. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se vor încadra în limitele costurilor mici si medii.

generație. Scena de la etaj trebuie refăcută pe principiul unei scene mobile (practicabilele existente sunt complet uzate). Măsuri necesare în completare: atragerea de fonduri externe și sponsori, atragerea de voluntari, completarea echipei de organizare, prezența unor artiști de marcă ai teatrului și culturii românești și universale, creșterea numărului de spectatori. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program este necesar să se încadreze în limitele costurilor mici si medii.

176 600 lei

1

An II = 78 000 lei

.An III = 93 600 lei

i

i

5

Experiențe teatrale, participări la festivaluri naționale și internaționale

Prin prezența teatrului ia festivaluri în țară și/sau străinătate se realizează o formare profesională continuă a personalului artistic. Este un prilej de cunoaștere a modului de realizare a producțiilor teatrale ale altor teatre din țara și străinătate. Se realizează schimburi de experiență importante. Crește vizibilitatea instituției in țară și străinătate. Este un prilej dc cunoaștere a nivelului teatrului în raport cu alte teatre. Se stabilesc noi relații cu artiști de marcă.

Efectuarea acestui program este de mare însemnătate pentru instituție, oraș și țară. Prezența teatrului în festivalurile naționale și internaționale trebuie să fie cât mai vie și in viitor.

In viitor este important ca la aceste evenimente teatrul să atragă atenția presei de partea sa.

Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se pot încadra si în viitor în limitele costurilor medii.

i

129 150 lei

1

1

An II = 61 500 lei i

■ An III = 67 650 lei

Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se vor încadra în limitele costurilor medii.

|

1

6

Actori și spectatori -parteneriat proiecte

Teatrul va realiza diferite și numeroase proiecte cultural-educative în caliatate de inițiator, coproducator, colaborator sau partener (a se vedea cap. III.3.2.1 al caietului de obiective). Proiectele programului vor valorifica arta animației si prin realizarea de programe artistice adecvate de petrecere a timpului liber al copiiilor și tinerilor sibieni, vor contribui la educarea vizual-artistica a publicului de vârste mici. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se vor încadra în limitele costurilor mici.

Program de importanță majoră care trebuie efectuat și în viitoarea perioadă de management. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program pot rămâne în limitele costurilor mici.

4 725 lei

j

1

An II = 2 250 lei

An 111= .2 4 75 lei

!

7

Revista

Euphorion

Redactorii vor realiza și tipări câte 6 numere duble în fiecare an. Vor avea loc lansări și dezbateri publice coordonate de redactorii revistei.

Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se vor încadra în limitele costurilor mici.

Valoarea artistică a revistei este de necontestat.

Prin îmbunătățirea activității de marketing tirajul de editare va crește fără a se depăși limita costurilor mici.

22 440 lei

_

I

’ An II = 11 220 lei

.An 111= 11 220 lei

1

1

i

1

1

Suma totală necesară acoperirii cheltuielilor de realizare a Programului Minimal al anilor II si III de management este de: 588 212 lei (280 101 lei necesari celui de al doilea an + 308 111 lei necesari celui de al treilea an).

3. Programul minimal: Lista* 14) programelor și proiectelor culturale pentru anul 2011, negociat pe baza proiectului de management.

NR

ACTIUNI/PROIECTE/PROGRAME

an 2011

1

Premiere și refaceri

Premiere:

I. Secția Romana si Secția Germană:

a) spectacolul cu piesa: Frumoasa și Bestia

b ) spectacolul cu piesa: Das Salz in der Speisen

 • c) spectacolul cu piesa: Der Jazzdirigent

 • d) spectacolul cu piesa: Hansel si Gretel

Refaceri:

 • a) Visul unei nopți de vară

 • b) Aventurile lui Pinocchio (romana si germana)

 • c) Broscuța Fermecată (romana si germana)

 • d) Muzicanții din Bremen (romana si germana)

 • e) Das Schloss der Nachtfee

 • f) Craiasa Zăpezii

 • g) Motanul Incaltat

Reluări:

 • a) Sarea-n bucate (romana, engleza,franceza);

 • b) Puiul de lebădă;

 • c) Croitorasul cel Viteaz;

 • d) Cum a ajuns Arthur rege;

 • e) Regele Cocoșat (romana si germana);

 • f) O raza de soare (romana si germana);

 • g) Scamatorii (romana si germana);

 • h) Prințul Cireșelor;

 • i) Gagaga si alții ca el;

î) Nu te lașa păcălit;

 • j) Hands;

 • k) Vreau sa fiu magician;

 • l) Legamant;

 • m) Micii detectivi (romana si germana).

2

Participare la festivaluri (naționale, internaționale)

Participarea la cel puțin 3 festivaluri naționale și la minim 2 festivaluri internaționale.

3

- Organizarea unui eveniment, in aer liber, special pentru ziua copilului: “ 1 iunie - Sărbătoarea copiiilor și a Teatrului Gong” ;

-Organizarea de evenimente (gen festival)

 • a) 1 iunie - Sărbătoarea Copiiilor și a Teatrului Gong/1 iunie 2011;

 • b) Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu/ 28, 29 mai 2011;

 • c) Festivalul de Teatru - Stagiunea de Vara/7, 8, 9 iulie 2011;

 • d) Zilele poeziei - lustinPanta/ 5, 6 noiembrie 2011;

 • e) Festivalul International de Animație si Magie - Magic Show Fest/

1,2. 3 decembrie 2011

4

Relația cu mass-media

Vor avea loc conferințe de presă cu ocazia ieșirii in premiera a spectacolelor din acest an, cat si cu ocazia deschiderilor oficiale ale eveninentelor cultual-artistice organizate de teatru.

Se vor fi trimise comunicate de presă legate de activitatea artistică a teatrului, permanent.

Se vor invita critici de specialitate la premiera spectacolelor și la evenimentele organizate de teatru.

5

Publicitate

Actualizarea permanenta a site-ului www.teatrulgong.ro cu informații despre activitatiile teatrului.

Crearea unor spații noi de afisaj. Prezentarea activității teatrale, în presa de specialitate, mass-media locală și națională, promovare prin spoturi radio și TV. Se vor realiza afișe, caiete program, fluturași -promo pentru fiecare premiera in parte.

Se vor implementa parteneriate cu instituții hoteliere cât și cu alți operatorii culturali.

6

1

Relația cu alte instituții din țară și străinătate

în toată activitatea sa teatrul va relaționa cu toate instituțiile de invatamant si de cultură din oraș, județ, țară si străinătate.

Tot în această perioadă avem ca obiectiv o și mai strânsă colaborare cu IFA Stuttgart, Consulatul German de la Sibiu și Centrul Cultural German pentru a perfecționa, dezvolta și lărgi activitatea Secției Germane pe plan local, național și european.

7

Relații artistice de colaborare (regizori, scenografi, muzicieni, coregrafi, etc)

Atragerea de regizori importanți specializați in arta teatrul de animație pentru a monta spectacole marcante. Deasemenea în această primă etapă vom continua realizarea de spectacole care vor purta semnătură artiștilor creatori formați în teatrul nostru.

8

Atragerea fondurilor extrabugetare

In perioada raportată ne propunem atragerea de fonduri extra bugetare pe anumite proiecte de reprezentare a României. Atragerea de fonduri pentru realizarea de noi spectacole, pentru susținerea evenimentelor devenite tradiționale constituie o prioritate.

9

Completarea organigramei

în organigramă, in acest an, nu este necesar a se aduce modificări,dar, este impetuos necesar sa se aprobe organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante existente, cu respectarea normelor legislative, respectiv ocuparea prin concurs a postului vacant de Secretar PR.

10

Formarea profesională continuă a angajaților

în acest an personalul artistic va beneficia de un stagiu de pregătire corporală si de cursuri de mânuire păpuși care se va desfasura la sediul teatrului.

Se are în vedere ca și personalul din ateliere si cel administrativ să beneficieze de cursuri de formare profesională continuă.

11

Număr de spectatori

65 000/an, din care:

 • - 34 000 spectatori la sediu;

 • - 25 000 spectatori cu intrare gratuită (copii din centre de plasament, scoli ajutătoare, leagăne pentru copii, la spectacole in aer liber, festivaluri, etc ;

 • - 6000 de spectatori prezenți la reprezentațiile participative ale teatrului în festivaluri din , tara și/sau străinătate.

12


Număr de spectacole


-270 de spectacole jucate de ambele secții de teatru pe an, la sediu,tara si străinătate si 30 de spectacole invitate/gazduite si/sau parteneriate organizate la sediu teatrului

TABELUL INVESTIȚIILOR LN PROGRAME1

Nr. crt.

Programe/Surse de finanțare

Categorii de Investiții2 în proiecte

Nr. De proiecte în primul an 2011-2012

Investiție5 în Proiecte primul an

Nr. de proiecte în anul 2012-2013

Investiție în Proiecte în anul II

Nr. de proiecte în anul 2013-2014

Investiție în Proiecte în anul III

TOTAL r~

Investiția în program

Primul an

Anul 2

Anul 3 j

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

a) Povești noi pentru copii

De la 50001a

20000 lei

139 434

209 151

230 066 j

De la 20 000 la 60000lei

De la 60 000 lei la...

12(4+8)

139 434 lei

12(5+6)

209 151 lei

12(6+6)

230 066 lei

(2)

b)Caravana animației

De la 5000 la

20000 lei

28

4000 lei

30

6 000 lei

30

6 600 lei

4 000

6 000

1

6 600

De la 20 000 la 60000lei

De la 60 000 lei

(3)

cJGesturi pentru toți

De la 5000 la

20000 lei

4

800 Iei

6

1 200 lei

8

1 320 lei

800

1 200

1 320

De la 20 000 la 60000lei

De la 60 000 lei

(4)

d)Evenimenie artistice

De la 5000 la

20000 lei

De la 20 000 la

4

26 000 lei

_

' Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privința cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.

 • 2 Investițiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referință (anexa n. 2.).

 • 3 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiției, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.

 • 4 Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) și (8) se vor multiplica în funcție de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.

60000lei

n

. . ------ . .,

26 000

78 000

93 600 |

De la 60 000 lei

6

78 000 lei

6

93 60( lei

(5)

e) Experiențe teatrale

De la 5000 la

20000 lei

41 000

61 500

67 650 !

De la 20 000 la 60000lei

11

41 000 lei

.

De la 60 000 lei

14

61 500 lei

14

67 650 lei

(6)

1________________________________________________________

J)Actori si

Spectatori

De la 50001a

20000 lei

28

1 500 lei

40

2 250 lei

40

2 475 lei

1 500

2 250

2 475 î

De la 20 000 la 60000lei

De la 60 000 lei

j (?)

i_______________________

g)Revista

Euphorion

De la 50001a

20000 lei

6

11 220 lei

6

11 220 lei

6

11 220 lei

11 220

11 220

11 220 :

De la 20 000 la 60000lei

De la 60 000 lei

' (8)

TOTAL5, din care:

93

Total nr. proiecte în primul an

223 954 lei Total investiție în proiecte în primul an, din care:

114

Total nr. proiecte în anul 2

369 321 lei Total investiție în proiecte în anul 2, din care:

116

Total nr.

proiecte în anul 3

412 931 lei Total investiție în proiecte în anul 3, din care:

223 954

369 321

1

412 931 i

!

i

1

J2L.

Surse atrase6

-

-

8 500

-

9 000

9 500

8 500

9 000

9 500

(10)

Bugetul autorității

■-

-

215 454

360 321

_

403 431

__________________________________________i

5 Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), -

5 Finanțarea care se solicită afi asigurată din subvenția, după caz, alocația bugetară acordată instituției de către autoritate.

Președinte Birk Ecaterina


a/£ 2 la ,


OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. Denumirea instituției:

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu este instituție de spectacole cu personalitate juridică; funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu- Primăria Municipiului Sibiu, ca instituție publică de spectacole cu două secții de teatru, română și germană, precum și cu Revista “Euphorion

Obiectul principal de activitate al instituției este acela de a crea spectacole de teatru pentru copii mici si mari, folosind cu predilecție arta animației dar și alte modalități de expresie teatrală, precum si promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan național și internațional, inițierea și desfășurarea proiectelor și programelor culturale în domeniul educației formativ-artistice.

Teatrul pentru Copii si Tineret GONG Sibiu, cu Certificat de Înregistrare a mărcii NR. 102392

Str. Al . Odobescu Nr.4

550195- Sibiu

Tel/fax: 0269-211349

e-inail: aongsibiu@clicknet.ro

www .teatrulgong.ro

 • 2. Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 09/05/2011 la 09/05/2011.

a) tabelul managementului resurselor umane:

 • a. Conducerea

 • b. Personalul

Posturi

Anul 2011

58

3

45

10


Total

Funcții de ponducere

Funcții de specialitate

Funcții administrative, auxiliare și întreținere

TOTAL POSTURI

 • 1.   Personal / funcții de conducere, din care:

Manager

Director adjunct

Redactor șef revista Euphorion - șef birou

2    Personal / funcții de execuție, din

2.1

Personal artistic

26

Actor mânuitor păpuși-marionete

19

Scenograf

1

Artist plastic

2

Impresar

2

Secretar PR

1

Referent

I

2.2

Personal tehnic de scenă

12

Regizor scenă-culise

2

Operator sunet

2

Operator lumini

2

Mânuitor montator decor

4

Plasator

1

Supraveghetor de scenă

1

2.3

Personal tehnic ateliere de producție

2

Croitor

1

Tâmpi ar

1

2.4

Personal administrativ

10

Consilier juridic

I

Economist

1

Referent /administrator

1

Șofer

1

îngrijitor curățenie

1

Portar

5

2.5

Personal de specialitate revista Euphorion

Redactor

5

2

Desenator artistic

1

Corector

1

Documentarist

1

b) tablelul managementului economico-financiar:

a. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

Nr.

Crt.

Anul I

Anul 11

Anul III

Categorii

Prevăzut (Lei)

Prevăzut (I ei)

Prevăzut (Lei)

(1)

(2)

(3)

(5)

(7)

1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

185 000

190 000

195 000

2.

Subvenții /alocații

1 352 100

1 864 836

2 119 263

b. bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

Nr.

Crt.

Categorii

Anul I

Anul II

Anul III

Prevăzut (Lei)

Prevăzut (Lei)

Prevăzut (Lei)

(«)

(2)

(3)

(5)

P)

3.

Cheltuieli de întreținere, din care - cheltuieli de capital: investiții

679 550

871 976

1 018 117

8 000

45 000

50 000

4.

Cheltuieli de personal

816 600

882 860

971 146

5.

Cheltuieli

cu colaboratorii

40 950

110 000

130 000

6.

Cheltuieli pe beneficiar, din care

 • - din subvenție

 • - din veniuiri proprii / surse atrase

23,64

28,68

32,60

20,80

25,76

29,60

2,84

2,92

3

c) tablelul managementului administrativ:

a. rnodificarea/cornpletarea documentelor interne de organizare și funcționare;

Teatrul Gong dispune de un Regulament de Organizare și Funcționare propriu, aprobat prin HCL nr. 373/2010, care cuprinde reglementări în conformitate cu legislația de specialitate în domeniu, dispune de un Contract Colectiv de Muncă cu valabilitate și în anul 2011, are Sindicat propriu, un Consiliu Administrativ prin decizia directorului.

Teatrul Gong in termen de doua luni de la data incheierii contractului de management va dispune un nou Regulament de Funcționare și Organizare Interioara și un nou Consiliu de Specialitate.

Reglementările actelor normative incidente sunt împărțite în următoarele categorii; acte normative din legislația muncii, securității și sănătății în muncă L. 53/2003- Codul Muncii, Legea- Cadru nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, HG 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalulu român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu completările și modificăric ulterioare, OUG 96/2003privind protecția maternității la locul de munca, cu completările și modificările ulterioare, Legea 263/20IQ(actualizată) privind sistemul unitar de pensii publice, L.316/2006- privind sanatatea si securitatea in munca cu completările și modificăric ulterioare,

acte normative din domeniul cultural Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Legea 245/2001 pentru aprobarea OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, Convenții de evitare a dublei impuneri, acte normative organizatorice O.G 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobată prin L. 353/2007, OUG 189/ 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte.

b. reglementări prin acte normative,

La data incheierii contractului de management au fost implementate in instituție o serie de schimbări care si-au pus amprenta asupra intregii structuri. Situațiile noi si complexe nu au afectat eficienta instituției; s-au identificat direcții corecte si sigure. O atitudine responsabila si receptiva a managerului fata de nou, pe perioada mandatului,va duce la inițierea de reglementari prin acte normative.

d) tableful managementului de proiect, perioada 2011-2014:

NR.

CRT.

PROGRAMUL

TIPUL PROIECTULUI

NUMĂR UI.         I NR.DE

PROIECTE          SPECTACO-

NUMĂRUL DE

BENEFICIARI

Povești noi pentru copii-teatru -Fantezie creatoare

Repertoriul teatrului se va imbogațit cu spectacole în limba germană și română, atât pentru copii mici cat si cât și pentru cei mai mari.

Ofertă culturală foarte diversă.

Programul este o cale de formare profesională continuă a actorilor; palmaresul teatrului sc va imbogațit mult. Regizori și scenografi de marcă- șivor pune amprenta pe noile producții.

Cheltuielile de producție ale proiectelor cuprinse în program

Cel puțin patru producții noi pe an în viitor trebuiesc realizate în cadrul acestui program, atât Ia secția romană cât si la secția germană, pentru a atinge noi performanțe în arta animației și înscrierea pe linia politicilor culturale europene actuale în privința conceptelor majore dc diversitate și de promovare a indentițatii specifice, programul trebuie să se înscrie în viitoarea

100 x 3ani

54 000

1

se vor încadra în limitele costurilor medii.

perioadă în limitele cheltuielilor medii. Regizori, scenografi, compozitori de marcă ai vieții teatrale din Romania și Europa vor trebui invitați să monteze pe scena Teatrului Gong. Este important ca și colectivul de actori și de personal tehnic de scenă să se mărească. De exemplu, secția gennană în prezent, 2011, este formată doar din trei actori; un număr total insuficient. Cheltuielile de producție ale proiectelor acestui program, pe viitor ar trebui sa se încadreze în limitele costurilor mici si medii.

2

Caravana

animației

Acest program de prezentare de spectacole va dovedi prezența aproape zilnică, în timpul stagiunii, în viața copiilor din Sibiu și județul Sibiu. Spectacolele se vor realiza folosit cu prediliecție arta animației ca modalitate de expresie teatrală, au promovat valorile consacrate ale literaturii românești și universale. Program cu grad de vizibilitate foarte ridicat careva atrage un număr mare de spectatori. Cheltuielile de prezentare ale

Dată fiind misiunea instituției este important ca acest program să se desfășoare și în perioada următoare cu predilecție servind nevoilor culturale ale copiilor și tinerilor sibieni. Dotarea instituției cu un autocar nou este impetuos necesara pentru buna desfășurare a

200 x3ani

90 000

programului se vor încadra în limitele costurilor mici.

programului. Cheltuielile de prezentare a programului se pot încadrea în continuare în limitele costurilor mici.

3

Gesturi peutru toți

Instituția va fi alături de copiii din centrele de plasament și școlile ajutătoare din Sibiu și județ în efortul lor de integrare socială;

Cadrele educaționale din centrele de plasament și școli ajutătoare în demersul educativ vor fi sprijinie, prin punerea la dispoziție a actului artistic teatral al Teatrului Gong. Cheltuielile de prezentare a programului s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Și acest program trebuie continuat în viitoarea perioadă. In plus programul se poate îmbunătăți prin creearea în pateneriat a unor ateliere educaționale speciale pentru acești copii. Cheltuielile de prezentare a programului se pot încadrea în Continuare în limitele costurilor mici.

30x3 ani

9 000

Evenimente

artistice:

continuarea

organizării festivalurilor tradiționale ale teatrului si ale

Revistei

Euphorion

Festivalurile de teatu cât și evenimentele Revistei „Euphorion” organizate de Teatrul Gong se vor adresa publicului larg. Evenimente care vor atrage iubitorii de artă din Sibiu și zonele adiacente orașului.

Mijloc prin care va crește vizibilitatea teatrului și a orașului la nivel național și internațional.

Programul trebuie să continue și mai mult sa ia amploare. In acest sens dotarea tehnică existenta trebuie îmbunătățită și completata cu aparatură de noua generație. Scena de la etaj trebuie refăcută pe principiul unei scene

4

Se creaza legături importante care dau naștere unor noi proiecte culturale.

Program de educare a publicului sibian și de dezvoltare a gustului pentru teatru și artă în general.

Mojloc de dezvoltare a turismului cultural sibian, de dezvoltare profesională a angajaților.

Se creaza o imagine foarte bună a teatrului. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program s-au încadrat în limitele costurilor medii și mari.

mobile (practicabilele existente sunt complet uzate). Prin anularea închirierilor de orice natura se pot reduce subsantial cheltuielile de desfășurare a proiectului. Masuri necesare in completare: atragerea de fonduri externe și sponsori, atragerea de voluntari, completarea echipei de organizare, prezența unor artiști de marcă ai teatrului și culturii românești si europene, creșterea numărului de spectatori. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program este necesar sa se încadreze în limitele costurilor medii și mari.

14/3 ani

2 210 000

c

J

Experiențe teatrale, participări la festivaluri naționale si internaționale

Prin prezența teatrului la festivaluri în țară și/sau străinătate s-a realizat o formare profesională continuă a personalului artistic. A fost un prilej de conoastere a modului de realizare a producțiilor teatrale ale altor teatre din țară și străinătate. S-au realizat schimburi de experiență. A crescut vizibilitatea instituției la nivel de național și

Efectuarea acestui program este de mare însemnătate pentru instituție, oraș și țară. Prezența teatrului în festivalurile naționale și internaționale trebuie

j 6/3 ani

38 800

internațional. Prilej de cunoaștere a nivelului teatrului în raport cu alte teatre. Se stabilesc noi relații cu artiști de marcă. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program s-au încadrat în limitele costurilor mici.

sa fie cât mai vie și in viitor.

In viitor este important ca la aceste evenimente teatrul sa atraga atentia presei de partea sa. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se pot încadra si în viitor în limitele costurilor mici.

6

Actori si spectatori -parteneriat proiecte

Teatrul va realiza diferite și numeroase proiecte cultural-educative în caliatate de inițiator, coproducator, colaborator sau partener ( a se vedea cap. III.3.2.1 al caietului de obiective). Proiectele programului valorifică arta animației și prin realizarea de programe artistice adecvate de petrecere a timpului liber al copiiilor și tinerilor sibieni, au contribuit la educarea vizual-artistica a publicului de vârste mici. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Program de importanță majoră care trebuie efectuat și în viitoarea perioadă de management. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program pot rămâne în limitele costurilor mici.

120/3 ani

60 000

7

Revista

Euphorion _______

Redactorii vor realiza și tipări câte 6 numere duble în fiecare an. Vor avea loc lansări și dezbateri publice coordonate de redactorii revistei.

Cheltuielile de efectuare ale

Valoarea artistică a revistei este de necontestat. Tirajul de editare va creste, in funcție de cererea publicului țintă fără

6x3 ani

6 700

proiectelor cuprinse în acest program se vor încadra în limitele costurilor mici.

ca, costurile să depășească limita costurilor mici.

 • 3. Analiza periodică a obiectivelor, în raport cu Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management.

Obiectivele prevăzute in proiectul de management pentru îndeplinirea misiunii sunt :

Nr.

crt.

Obiectivul

Acțiunea

Estimarea indicatorilor de performanță

Responsabil

Perioada

1

Atragerea unui număr cât mai mare de spectatori

Organizare de spectacole la sediu,tară și străinătate.

65 000 dc spectatori anual

manager

2011 -2014

2

Diversificarea ofertei culturale

Montarea în scenă de noi spectacole

Minim 4 spectacole noi pe stagiune la ambele secții de teatru

Manager, regizori artistici, PR

2011 -2014

3

Lărgirea palmaresului teatrului

Prin participarea la festivaluri pentru obținerea de nominalizări, premii, diplome.

1 premiu sau o nominalizare pe an

regizorii artistici/ artiștii creatori

2011-2014

4

Un număr cât mai mare de spectacole jucate la sediu și în turnee de către cele două secții de teatru

Prezentare de spectacole

Mnim 270 de spectacole anual

Manager, impresarii artistici

2011-2014

5

Creșterea veniturilor proprii

Creșterea prețului la bilet, atragerea de sponsori și alte fonduri externe, închirieri de spații, creșterea numărului reprezentațiilor.

Minim 160 000 lei /an

Manager

2011 -2014

6

Păstrarea și diversificarea parteneriatelor cu instutiile culturale sibiene

Prezentarea de spectacole și evenimente în parteneriat, prin diverse forme de colaborare.

Minim 20 000 lei/an

Manager

2011 -2014

Strategia culturală pentru perioada 2011-2014 se construiește pe următoarele linii directive de dezvoltare:

NR

DIRECȚIA DE

DEZVOLTARE

Pe termen scurt

an 2011

Pe termen mediu mediu

2011 -2014

1

Premiere și refaceri

Minim 4 premiere, la secția română

Montarea a minim 14 premiere și

f            •

și la secția germană) și 6 refaceri

refacerea a 14 producții din repertoriul teatrului.

2

Participare la festivaluri (naționale, internaționale)

Participarea la cel puțin 2 festivaluri naționale și la minim 1 festival internațional / an.

Participarea la 10 festivaluri naționale și 6 internaționale.

1

1

3

1

i

i

Organizarea de evenimente (gen festival) ; organizarea unui eveniment special pentru ziua copilului : “ 1 iunie -Sărbătoarea copiiilor și a Teatrului Gong”.

5 evenimente, din care 2 festivaluri pentru copii, “ 1 iunie - Sărbătoarea copiiilor și a Teatrului Gong”, și 2 evenimente specifice Revistei “Euphorion”.

18 evenimente, din care 9 festivaluri de teatru muzică si poezie, 3 evenimente cu titlul; “ 1 iunie -Sărbătoarea copiiilor și a Teatrului Gong” si 6 evenimente specifice Revistei “Euphorion”.

1

, 4

1

Relația cu mass-rnedia

Vor avea loc 4 conferințe de presă. Cu ocazia fiecărui eveniment vor fi trimise comunicate de presă. Prezența criticilor de specialitate.

Vor avea loc 20 conferințe de presă.Cu ocazia fiecărui eveniment vor fi trimise comunicate de presă.

5

1

Publicitate

Actualizarea permanenta a site-ului www.teatrulgong.ro cu informații. Crearea unor spații noi de afisaj. Prezentarea activității teatrale, în presa de specialitate, mass-media locală și națională, promovare prin spoturi radio și TV,afișe,c.program fluturași,parteneriate cu instituțiile hoteliere,etc.

Modernizarea site-ului www.teatrulgong.ro Promovare on-line, în presa de specialitate, mass-media locală și națională, promovare prin spoturi radio si TV,afișe, caiete pro gram, fiu tu raș i ,p arteneri ate cu instituțiile hoteliere,etc.

I 6

i

1

1

Relația cu alte instituții din țară și străinătate

In toată activitatea sa teatral va relationa cu toate instituțiile de cultură din oraș, județ, țară dar și cu grădinițe, școli, licee si facultăți. în perioada raportată ne propunem să realizăm un număr de 14 parteneriate cu aceste instituții. Tot în această perioadă avem ca obiectiv o și mai strânsă colaborare cu IFA Stuttgart și Centrul Cultural German pentru a perfecționa, dezvolta și lărgi activitatea Secției Germane pe plan local, național și european.

Ne propunem un număr de 50 parteneriate. Invitarea reprezentanților instituțiilor de cultură din Sibiu, din județ, din țară și străinătate la evenimentele ale teatrului. Un obiectiv principal este strânsa colaborare cu IFA Stuttgart și Centrul Cultural German pentru a perfecționa, dezvolta și lărgi activitatea Secției Germane pe plan local, național și european.

1 7

Relații artistice de colaborare (regizori, scenografi, muzicieni, coregrafi, etc)

Atragerea de regizori importanți din teatrul de animație pentru a monta spectacole marcante. Deasemenea în această primă etapa vom continua realizarea de spectacole care vor purta semnătură artiștilor creatori formați în teatru.

Atragerea a unui număr cât mai mare de regizori, scenografi, coregrafi, muzicieni de marcă din țară și străinătate.

Prin nivelul artistic ridicat al actorilor, teatral, va fi la rândul lui o bună ofertă pentru aceștia.

8

L__

Atragerea fondurilor

In perioada raportată ne propunem _____________________________

Atragerea de fonduri pentru realizarea

J extrabugetare

atragerea de fonduri extra bugetare pe anumite proiecte de reprezentare a României.

Atragerea de fonduri pentru realizarea de noi spectacole, pentru susținerea evenimentelor devenite tradiționale constituie o prioritate.

de noi spectacole, pentru susținerea evenimentelor devenite tradiționale ramane o prioritate constantă. Cu acordul autorității si cu atragere de fonduri extrabugetare se poate realiza mansardarea imobilului pentru realizarea de spații de cazare pentru colaboratorii externi, cat si pentru: a se vedea capitolul propuneri si imbunatatiri, la programul planului managerial , cuprin la b.l in actualul proiect de management.

9

Completarea organigramei

în organigramă, in acest an, nu este necesar a se aduce modificări,dar, este impetuos necesar sa se aprobe organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante existente.

Organigrama va trebui completata Ia Direcția Artistica - Secția Germană , cu posturi de actori mânuitori păpuși,absolvenți de studii universitare de specialitate si cu alte posturi care prin evoluția teatrului se dovedesc a fi necesare.

10

Formarea profesională continuă a angajaților

începând cu 2011, personalul artistic va beneficia de un stagiu de pregătire corporală si de cursuri de mânuire păpuși. Se are în vedere ca și personalul din ateliere si administrativ să beneficieze de cursuri de formare profesională continuă.

Pe termen lung tot personalul teatrului va beneficia de cursuri sau simpozioane care să ajute la formare profesională continuă.

 • 1. ateliere

 • - de mânuire

 • - construcție de păpuși

 • - pregătire corporală (dans)

 • - dicție

 • - canto

 • 2. simpozioane

 • 3. cursuri administrative

 • 4. studii universitare,maștere,doctorate

11

Număr de spectatori

65 000/an din care:

25 000 spectatori cu intrare gratuită (Centre de plasament. Școli ajutătoare, leagăne pentru copii, la spectacole in aer liber, festivaluri) și 6000 de spectatori prezenți la reprezentațiile participative ale teatrului în festivaluri din, tara și/sau străinătate.

200 000 din care:

75 000 spectatori cu intrare gratuită (Centre de plasament. Școli ajutătoare, leagăne pentru copii, la spectacole in aer liber, festivaluri) și 30 000 de spectatori prezenți la reprezentațiile participative ale teatrului în festivaluri din , tara și/sau străinătate.

12

Număr de spectacole

300 de spectacole jucate de ambele secții de teatru pe an.

30 de spectacole

i n v itate/gazdu i te/parteneriate/o rgan i -zate/ la sediu teatrului________

1500 de spectacole jucate de ambele secții de teatru pe an.

150 de spectacole

invitate/gazduite/parteneriate/orga-nizate/ la sediu teatrului____

 • 4. Criterii de performanță :

 • 1.  Cheltuieli pe beneficiar 2011 din care :

din subvenție : 20,80 lei

 • -   din venituri proprii sau atrase : 2,84 lei

 • 2.  Gradul de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor instituției : 12,04%

 • 3.  Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor : 53,13%

 • 4.  Gradul de acoperire a salariilor din subvenție : 60,39%

 • 5.  Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor (producții artistice: spectacole/conccrte, expoziții, cercetări, ctc.) din care:

 • -   la sediu : 71

 • -   în afara sediului (turnee, deplasări, etc.): 20 altele: 6

 • 6. Numărul beneficiarilor din care

 • -   la sediu : 34 000;

 • -   în turnee : 6 011;

 • -   altele : 25 000

 • 7.  Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, etc. : 6

 • 8.  Proiecte realizate ca partcner/coproducător: 28

 • 9.  Indice de ocupare a sălilor/spațiilor destinate publicului (la sediu) : 89%

 • 10. Apariții în presa de specialitate :

 • -   națională: 45;

 • -   internațională : 4

 • 11. Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari : 6

 • 12. Perfecționarea personalului :

numărul de angajați care vor urma diverse forme de perfecționare : 35


Contrasemnează Secretar Nistor

onn