Hotărârea nr. 281/2011

HOTĂRÂREA NR.281 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 3/2011 la Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.281

privind aprobarea Actului Adițional nr. 3/2011 la Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45059/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea Actului adițional nr. 3/2011 la Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC. Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Contractul de concesiune nr. 6971999 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 298 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c și alin.5 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 3/2011 la contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C Drumuri și Prctsări Construcții SA Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea fondurilor alocate pe anul 2011 prin actul adițional nr.3/2011 la contractul de concesiune nr. 69/1999 se suplimentează cu 691.000 lei din care suma de 500.000 lei se asigură prin virare de credite de la cap. 84.02. « Investiții - Viaduct Gara Mică. »

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul general al SC Drumuri și Prestări Construcții S.A. Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează Sec re™ r Nistor©orin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr. 281/2011


ACT ADIȚIONAL NR. 3/2011

LA C ONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

I. Părți contractante :

  • 1.  Consiliul Local al Municipiului Sibiu Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2 având cod fiscal nr. 42.70.740 cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin primar Klaus Wemer lohannis, în calitate de concedent, pe de o parte

  • 2.  S.C. Drumuri și Prestări Construcții S.A Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7 bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146 înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J/32/1025/07.09.1998, prin director general ing. Ghcorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art.l. Se suplimentează valoarea fondurilor alocate pe anul 2011 la capitolul 84.02.03.03.20.02 după cum urmează :

II. SERVICII

întreținere și reparații străzi - siguranța circulației

691.000 lei


Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, 2 (două) exemplare pentru concedent, 1 (un) exemplar pentru concesionar.


rin