Hotărârea nr. 280/2011

HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ şi RLU Construire sediu firmă şi locuinţe individuale şi colective" în Sibiu, Calea Surii Mici F.N., beneficiar SC EMCO SRL Sibiu (Art.3, lit.a modificată de HCL NR. 100/2018) (Abrogată de HCL NR. 45/2020)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.280

privind aprobarea documentației de urbanism « PUZ și RLU Construire sediu firmă și locuințe individuale și colective » în Sibiu, Calea Surii Mici F.N., beneficiar SC EMCO SRL

Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45578/2011 prin care Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism propune aprobarea documentației « PUZ și RLU Construire sediu firmă și locuințe individuale și colective» în Sibiu, Calea Surii Mici F.N., conform proiect nr. 12/2011 elaborat de SC Lumi Comp SRL arh. Lucian Bobcș, pe un teren proprietate particulară a SC EMCO SRL Sibiu, conform extraselor de carte funciară Sibiu 100825 nr. cad. 8982, în suprafață de 5000 mp, C.F. Sibiu nr. 100864 nr. cad. 8945 cu suprafața de 1100 mp. , CF Sibiu nr. 100822 nr. cad. 100822 în suprafață de 5788 mp. nsumând o suprafață totală de 11888 mp.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 165/2011 precum și II.G. nr. 525/1996 -- Regulamentul general de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă RĂ Ș T E :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism « PUZ și RLU Construire sediu firmă și locuințe individuale și colective» în Sibiu, Calea Surii Mici F.N., conform proiect nr. 12/2011 elaborat de SC Lumi Comp SRL arh. Lucian Bobeș, pe un teren proprietate particulară a SC EMCO SRL Sibiu, conform extraselor de carte funciară Sibiu 100825 nr. cad. 8982, în suprafață de 5000 mp, C.F. Sibiu nr. 100864 nr. cad. 8945 cu suprafața de 1100 mp. , CE Sibiu nr. 100822 nr. cad. 100822 în suprafață de 5788 mp. nsumând o suprafață totală de 11888 mp.

Art.2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața studiată și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale pe parcelă de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 31 indice 1 și Anexa nr. 2 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 27/2008.

Lucrările de racordare, respectiv branșarc, la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. nr. 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a) Regimul de înălțime variază de la P+2E la locuințe la S+P+2E+M sediu firmă

  • b) Față dc noul aliniament rezultat la strada Calea Surii Mici clădirile se retrag cu minim 3,00 m

  • -   față de limitele de proprietate stânga-dreapta clădirile se retrag cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m.

  • -   față de limita posterioară a parcelei, clădirile se retrag minim 7,00 rn.

  • c) Accesul se va realiza din str. Calea Șurii Mici și din DE 171 aflat în partea dc vest a terenului.

Pentru locuințele individuale sunt asigurate accese petru pietoni și accese pentru intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor și colectarea deșeurilor. Accesele pentru loturile din spate se vor realiza prin alei dc deservire locală. Pentru cele cu o lungime de max. 30 m o singură bandă dc 3,5 m iar pentru cele cu lungime între 30 100 m se vor asigura alei dc 7 m lățime cu realizarea cel puțin a unui trotuar, cu supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capete.

Pentru locuințele colective se vor asigura accese pentru pietoni, accese pentru intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor și colectarea deșeurilor menajere și accese la parcaje și garaje

  • d) se vor asigura 55 locuri dc parcare, câte două locuri de parcare pentru locuințele individuale, dintre care unul încorporat în volumul clădirii sau în garaj și 51 locuri de parcare pentru locuințele colective, realizate în proporție de 60% subteran sau în garaje și un număr suplimentar de 17 locuri de parcare pentru vizitatori. Pentru corpul de birouri (sediu firmă) se vor asigura 4 locuri dc parcare. Numărul total de locuri de parcare va fi de 127 . De asemenea se va asigura un spațiu acoperit pentru depozitarea bicicletelor, în clădire sau ca și construcție anexa cu capacitatea minimă de 2 biciclete pentru fiecare apartament.

  • e)  Procentul de ocupare al terenului va li de 25% iar coeficientul dc utilizare al acestuia de 0.90.

Art. 4. Până la obținerea autorizației de construire se va reglementa juridic accesul din DJ 143 prin cedarea de teren în vederea lărgirii acestuia.

Art.5. Prezenta documentațci de urbanism are valabilitate 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrase

anează ar )orin


Secrj Nistow