Hotărârea nr. 28/2011

HOTĂRÂREA NR.28 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.28

privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3818/2011, prin care Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu dispozițiile ari. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

SecretariltUM Meu*

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr, 'f la HCL nr. /2011


STAT DE FUNCȚII

pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr

posturi

1.

Director II

S

1

2.

Director adjunct 11

S

1

Com pa rti men t Con ta bilitate

1.

Inspector specialitate gr.l

S

2

2.

Consilier juridic gr.l

S

1

Birou A(

ministrare Sere

1.

Șef Birou 1

S

1

2.

Muncitor calificat tr 1

4

3.

Muncitor calificat ti.ll

2

4.

Muncitor necalificat 1

3

Birou Ac

ministrare Pepinieră

1.

Șef Birou 11

S

1

2.

Muncitor calificat tr.ll

2

3.

Muncitor necalificat 1

3

Compartiment Administrare Zone Verzi

1.

Inspector specialitate gr.11

s

1

2.

Muncitor calificat tr.l

1

3.

Muncitor calificat tr.ll

6

4.

Muncitor necalificat I

7

Secție întreținere gazon și plantat arbori

1.

Șef birou 1

s

1

2.

Referent tr.l

M

1

3.

Muncitor calificat tr.l

1

4.

Muncitor calificat tr II

1

5.

Muncitor necalificat 1

4

Compartiment Tehnic

1.

Inspector specialitate gr.l!

s

2

2.

Maistru tr.l

1

3.

Șofer 1

3

4.

Muncitor calificat tr.l

I

5.

Muncitor calificat tr.ll

4 '

6.

Muncitor necaii ficat I

1

TOTAL

56

Președinte

Klein Hans

'/M/ Mzut

Contrasemnează Secretar Nistow

orin