Hotărârea nr. 279/2011

HOTĂRÂREA NR.279 privind modificarea şi completarea Regulamentului Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL 174/2009

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.279

privind modificarea și completarea Regulamentului Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL 174/2009

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45556/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul:

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililăti publice, modificată și completată deO.U.G. nr. 13/2008

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.

82/1998 , O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 174/2009 după cum urmează ;

  • a) se înlocuiește în tot cuprinsul regulamentului termenul de « tarif» cu termenul de « taxă » numai în ceea ce privește obligația de plată datorată de solicitant, persoana fizica sau juridică pentru aducerea suprafeței afectate de intervenție la starea inițială ;

  • b) se aprobă taxele de refacere care vor constitui anexa nr.3A la H.C.L. nr. 174/2009 și care sc vor compune din tarifele aprobate conform anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 174/2009 la care se adaugă cota legală de TVA de 24%.

  • c) se modifică modelul notificării privind intervenția de urgență pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu prevăzut în anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 174/2009, conform modelului anexat prezentei hotărâri.

  • d) se modifică modelul formularului pentru calculul taxei de refacere prevăzut în anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 174/2009, conform modelului anexat prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk Ecaterina ^7^7//

'orin


TAXE REFACERI


Nr. crt T

Denumire

U.M.

Preț, lei

Refacere Trafic Greu

MP

321,19

2

Refacere Trafic Mediu

MP

217,55

3

Refacere - Pavaje Calupuri

MP

291,54

4

Refacere Drum Betonat

MP

168,64

5

Refacere Trotuar

MP

98,01

6

Refacere Drum pamant, macadam

MP

42,37

7

Montare borduri mici

M

74,02

8

Montare borduri mari

M

102,08

9

Montare borduri de colt

M

140,88

10

Montare bordure intrare _____ ________

M _

___       144,19

Contrasemnează

Secn Nistor^orin

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

-DIRECȚIA TEHNICA -

Subscrisa            cu            sediul

iu, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de iregistrare, reprezentata legal prin d-na/dl,

Formulează prezenta :

NOTIFICARE PRICIND INTERVENȚIA DE URGENTA PE DOMENIUL PUBLIC SI/S AU PRIVA TAL MUNICIPIUL UI SIBIU

1. ADRESA LA CARE SE SOLICITA INTERVENȚIA

2.DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

IRESPONSABILUL           LUCRĂRII           DIN           PARTEA

EXECUTANTULUI__________________________________________

4.ESTIMAREA SUPRAFEȚEI AFECTATE DE LUCRAREA DE INTERVENȚIE.__________________________________________________

Subscrisa SC.prin reprezentant, ma oblig sa achit contravaloarea lucrărilor de readucere a suprafeței afectate de lucrările de intervenție (trotuar, carosabil, zona verde) in condițiile si taxele stabilite prin H.C.L.nr./,in contulRO58TREZ576 21360250XXXXX deschis la Trezoreria Sibiu, beneficiar Municipiul Sibiu urmând să depun dovada plății la Primăria Municipiului Sibiu în termen de 3 zile de la data recepției lucrării.

S.C.___________________________

prin reprezentant_____________________________

( semnătură )

( stampila )

Președinte

Birk Ecaterina

nu

Formular pentru calculul taxei de refacere

SOLICITANT


DATE IDENTIFICARE SOCILICITANT

NUME PRENUME/DENUMIRE

CNP/CUI

DOMICIIJUL/SEDIUL

TEL.

DATE DESPRE LUCRARE

Amplasament* :

Felul carosabilului** :

Suprafața afectată (mp):

Prețul/mp. *** :

Valoare lucrare**** :

REPREZENTANT DIRECȚIA TEHNICĂ 1

NOTĂ :

* Se menționează adresa unde se intervine asupra carosabilului sau trotuarului

** Se menționează componența carosabilului și trotuarului (mixtură asfaltică, piatră cubică, beton, pământ, etc.)

*** Se menționează prețul pe unitatea de măsură prevăzut în anexa nr,3A la HCL nr. 174/2009

**** Se calculează de către reprezentantul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu


Contrasemnează Secreffîr Nistor

rin