Hotărârea nr. 278/2011

HOTĂRÂREA NR.278 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.278

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45412/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Art,2 Se aprobă rectificarea listei de investiții a Serviciului Public Poliție Locală Sibiu, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul raport.

Art.3 Se aprobă rectificarea listei dc investiții a Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, conform anexelor nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții a Colegiului Național Gheorghe Lazăr Sibiu, conform anexelor nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Art.5 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 1.429,15 lei.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetul local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezentul raport.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează Secretar Nistof Dorin

juueiui sioiu

Anexa nr. la HCL nr. 238)/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

13,663.73

5,102.42

18,766.15

6,277.13

0.00

6,277.13

4,614.49

0.00

4,614.49

2,037.59

3,452.08

5,489.67

734.52

1,650.34

2,384.86

2

1. VENITURI CURENTE

0010

12,463.73

5,102.42

17,566.15

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

1,737.59

3,452.08

5,189.67

434.52

1,650.34

2,084.86

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C VENITURt NEFISCALE

12,463.73

5,102.42

17,566.15

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

1,737.59

3,452.08

5,189.67

434.52

1,650.34

2,084.86

6

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

12,463.73

5,102.42

17,566.15

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

1,737.59

3,452.08

5,189.67

434.52

1,650.34

2,084.86

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

12,436.73

5,102.42

17,539.15

5,949.13

0.00

5,949.13

4,315.49

0.00

4,315.49

1,737.59

3,452.08

5,189.67

434.52

1,650.34

2,084.86

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

193.00

100.00

293.00

72.00

0.00

72.00

61.00

0.00

61.00

60.00

20.00

80.00

0.00

80.00

80.00

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.ooi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

9,023.61

5,002.42

14,026.03

3,675.80

0.00

3,675.80

3,821.83

0.00

3,821.83

1,384.59

3,432.08

4,816.67

141.39

1,570.34

1,711.73

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate publica alocate de la bugetul de stat

331030

1,186.00

0.00

1,186.00

305.87

0.00

305.87

294.00

0.00

294.00

293.00

0.00

293.00

293.13

0.00

293.13

22

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

2,034.12

0.00

2,034.12

1,895.46

0.00

1,895.46

138.66

0.00

138.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Amenzi, penalitati si confiscări Lcod 35.10*50)

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10,01+37.10.50)

3710

27.00

0.00

27.00

28.00

0.00

28.00

-1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Donații si sponsorizări

371001

27.00

0.00

27.00

28.00

28.00

-1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

31

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri aie instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

1,200.00

0.001

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

38

Subvenții pentru instituții publice

431009

0.00

ăw

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

o.oo1

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

Președinte

Birk EcaterinaContrasemnează Sectar

Nisto

orin


Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                  Anexa nr 2- ]a HCL nr. S-X /2011

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 66.10. anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

16,592.06

5,102.42

21,694.48

9,205.46

0.00

9,205.46

4,614.49

0.00

4,614.49

2,037.59

3,452.08

5,489.67

734.52

1,650.34

2,384.86

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5

1+55+57+59)

01

14,505.72

5,102.42

19,608.14

8,019.12

0.00

8,019.12

4,314.49

0.00

4,314.49

1,737.59

3,452.08

5,189.67

434.52

1,650.34

2,084.86

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01+10.02+10.03)

10

7,573.73

2,708.40

10,282.13

3,080.00

0.00

3.080.00

2,991.00

0.00

2,991.00

1,262.60

1,728.40

2,991.00

240.13

980.00

1,220.13

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

5,548.35

2,008.40

7,556.75

2,261.00

0.00

2,261.00

2,217.62

0.00

2,217.62

895.60

1,289.40

2,185.00

174.13

719.00

893.13

5

Salarii de baza

100101

3,732.40

1.369.40

5,101.80

1,500.20

0.00

1,500.20

1,504.97

0.00

1,504.97

602.10

882.40

1,484.50

125.13

487.00

612.13

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Iocol

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

329.50

100.00

429.50

135.50

0.00

135.50

127.00

0.00

127.00

56.00

56.00

112.00

11.00

44.00

55.00

10

Alte sporuri

100106

899.00

334.00

1,233.00

382.30

0.00

382.30

367.70

0.00

367.70

137.00

214.00

351.00

12.00

120.00

132.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent piatii cu ora

100111

565.00

185.00

750.00

232.00

0.00

232.00

211.00

0.00

211.00

96.00

123.00

219.00

26.00

62.00

88.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

1.95

4.00

5.95

1.00

0.00

1.00

0.45

0.00

0.45

0.50

3.00'

3.50

0.00

1.00

1.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportui la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

20.50

16.00

36.50

10.00

0.00

10.00

6.50

0.00

6.50

4.00

11.001

15.00

0.00

5.00

5.00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

436.38

192.00

628.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

112.00

134.00

246.00

12.00

58.00

70.00

23

Tichete de masa

100201

436.38

192.00

628.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

112.00

134.00

246.00

12.00

58.00

70.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contributii(cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

1,589.00

508.00

2,097.00

654.00

0.00

654.00

626.00

0.00

626.00

255.00

305.00

560.00

54.00

203.00

257.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

1,181.00

386.00

1,567.00

489.90

0.00

489.90

466.10

0.00

466.10

189.00

234.00

423.00

36.00

152.00

188.00

1

3d.

Denumirea indicatorilor

Cod

F’lun inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Pian rectifica t trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

Pu.ll rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

31.00

12.00

43.00

11.85

0.00

11.85

13.15

0.00

13.15

5.00

7,00

12.00

1.00

5.00

6.00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

287.50

93.00

380.50

116.25

0.00

116.25

111.25

0.00

111.25

50.00

56.00

106.00

10.00

37.00

47.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

23.00

7.00

30.00

7.00

0.00

7.00

12.00

0.00

12.00

3.00

5.00

8.00

1.00

2.00

3.00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

66.50

10.00

76.50

29.00

0.00

29.00

23.50

0.00

23.50

8.00

3.00

11.00

6.00

7.00

13.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIIfcod 20.01 la 20.03)

20

6,931.99

2,394.02

9,326.01

4,939.12

0.00

4,939.12

1,323.49

0.00

1,323.49

474.99

1,723.68

2,198.67

194.39

670.34

864.73

38

Bunuri si servicii(cod 20.01,01 la 20.01 30)

2001

1,207.47

688.43

1,895.90

875.96

0.00

875.96

275.11

0.00

275.11

56.40

512.43

568.83

0.00

176.00

176.00

39

Furnituri de birou

200101

37.00

21.23

58.23

25.00

0.00

25.00

10.00

0.00

10.00

2.00

16.23

18.23

0.00

5.00

5.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

71.00

60.00

131.00

50.00

0.00

50.00

19.00

0.00

19.00

2.00

45.00

47.00

0.00

15.00

15.00

41

+ncalzit, Iluminat sr forța motrica

200103

448.97

170.00

618.97

284.96

0.00

284.96

120.01

0.00

120.01

44.00

120.00

164.00

0.00

50.00

50.00

42

Apa, canal si salubritate

200104

108.50

25.00

133.50

76.00

0.00

76.00

31.50

0.00

31.50

1.00

20.00

21.00

0.00

5.00

5.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

15.50

16.00

31 50

10.00

0.00

10.00

2.50

0.00

2.50

3.00

11.00

14.00

0.00

5.00I

5.00

44

Piese de schimb

200106

5.00

2.00

7.00

3.00

0.00

3.00

1.60

0.00

1.60

0.40

1.00

1.40

0.00

1.00

1.00

45

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

19.30

17.00

36.30

10.00

0.00

10.00

7.30

0.00

7.30

2.00

12.00

14.00

0.00

5.00

5.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

222.00

156.20

378.20

194.50

0.00

194.50

26.50

0.00

26.50

1.00

116.20

117.20

0.00

40.00

40.00

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

280.20

221.00

501.20

222.50

0.00

222.50

56.70

0.00

56.70

1.00

171.00

172.00

0.00

50.00

50.00

49

Reparații curente

2002

1,449.42

589.00

2,038.42

1,303.00

0.00

1,303.00

115.42

0.00

115.42

31.00

369.00

400.00

0.00

220.00

220.00

50

Hrana(cod 20.03.01+20.03,02)

2003

328.00

40.00

368.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

23.00

30.00

53.00

0.00

10.00

10.00

51

Hrana pentru oameni

200301

328.00

40.00'

368.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.001

38.36

23.00

30.00

53.00

0 00

10.00

10.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 fa 20.04.04)

2004

3,516.50

880.17

4,396.67

2,162.52

0.00

2,162.52

813.00

0.00

813.00

346.59

669.83

1,016.42

194 39

210.34

404.73

54

Medicamente

200401

1,999.44

631.78

2,631.22

1,106.46

0.00

1,106.46

480.50

0.00

480.50

253.09

481.44

734.53

159.39

150.34

309.73

55

Materiale sanitare

200402

451.00

80.00

531.00

315.00

0.00

315.00

106.00

0.00

106.00

25.00

60.00

85.00

5.00

20.00

25.00

56

Reactivi

200403

890.06

128.39

1,018.45

591.06

0.00

591.06

210.50

0.00

210.50

58.50

98.39

156.89

30.00

30.00

60.00

57

Dezinfectant!

200404

176.00

40.00

216.00

150.00

0.00

150.00

16.00

0.00

16.00

10.00

30.00

40.00

10.00

10.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

128.20

67.00

195.20

105.00

0.00

105.00

11.20

0.00

11.20

12.00

47.00

59.00

0.00

20.00

20.00

59

Uniforme si echipament

200501

51.50

17.00

68.50

45.00

0.00

45.00

5.50

0.00

5.50

1.00

12.00

13.00

0.00

5.00

5.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

13.10

17.00

30.10

10.00

0.00

10.00

2.10

0.00

2.10

1.00

12.00

13.00

0.00

5.00

5.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

63.60

33.00

96.60

50.00

0.00

50.00

3.60

0.00

3.60

10.00

23.00

33.00

0.00

10.00

10.00

62

Deplasau, detasari, transferau

2006

10.40

2.42

12.82

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

3.00

1.42

4.42

0.00

1.00

1.00

_____ ■ -_______________

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

nan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

b3

Deplasări interne, delăsări, transferări

200601

10.40

2.42

12.82

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

3.00

1.42

4.42

0.00

1.00

1.00

64

Deplasări tn strainataîe

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Materiale de laborator

2009

142.00

80.00

222.00

100.00

0.00

100.00

40.00

0.00

40.00

2.00

60.00

62.00

0.00

20.00

20 00

bb

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

bZ

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b8

Consultanta si expertiza

2012

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b9

Pregătire profesionala

2013

16.50

4.00

20.50

10.00

0.00

10.00

6.00

0.00

6.00

0.50

3.00

3.50

0.00

1.00

1.00

70

Protecția muncii

2014

18.50

8.00

26.50

14.00

0.00

14.00

4.00

0.00

4.00

0.50

6.00

6.50

0.00

2.00

2.00

ZI

Munitie.furniluri si armament de natura activ,fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Z2

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Z3

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.finant.patnmoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației pubfice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Zb

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autontati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Z8

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20,24.01 la 20.24,03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

84

Chelt.judiciare si extrajud .derivate din acțiuni in reprezent,intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8b

Alte cheltuielițcod 20.30.01 la

20.30.30)

2030

115.00

35.00

150.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

0.00

25.00

25.00

0.00

10.00

10.00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8Z

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Prestau servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial

anual

Influente

Pian rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificai trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

115.00

35.00

150.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

0.00

25.00

25.00

0.00

10.00

10.00

95

TITLUL III DOBANZIțcod

30 01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice internefccd 30.01.01 +30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Alte dobanzi(cod 30.03.01 la 30.03 05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor tem porare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o~oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

âoo

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL IV SUBVENTIIțcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Subv ptr transp.de calatori cu metrou':

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

|4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00|       0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Subv.pt dobânzi (a credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajalilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

-d.neramburs.pt crearea de noi ocuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ăoo

0.00

0.00

0.00

128

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

o.ool

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE

REZERV A(cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01+51 02))

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01 26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de .nteres local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

143

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Transferuri d:n bugetele locaie pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14/

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-tentoria le tn situații de extrem

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Transf.privind conlrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

întreținerea 'nfrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I54

Transferuri pentru finanțarea investițiilor 1a spitale (cod.51.02.12)

5102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15/

A Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IbU

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1b 1

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ib2

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lt>3

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ib4

Fond Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ow

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72)

70

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

181

Active fixe

7101

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

182

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Masim. echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

886.34

0.00

886.34

886.34

0.00

886.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmp+umutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

Rambursări de credileaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rci.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim 1

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan iniția:

trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Pian inițial

trim IV

Influente

Plan rectiticat trim IV

197

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198

Rambursad de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din venituri proprii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT,'DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte

Birk EcaterinaContrasenfnează

Secretar

Nistnr Dorin

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. /2011

LISTA poziției C “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

-lei-

Președinte

Birk EcaterinaNominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitatea

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și            Suma

Data doc.

TOTAL

I. Achiziții immobile

70500

1........................

II. Dotări independente

1. Autoturism (contract leasing în derulare

buc.

.......

70500

- 9 rate/2011)................................

buc.

...2...

9500

2. Autoturism transport valori.................

buc.

...1...

53000

3. Stație emisie recepție mobilă în standard Tetra

buc.

...I...

1000

4. Router...........................................

III. Consolidări

buc.

...1...

7000

1.........................

buc.

.......

..........

2.........................

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefez.abilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

buc.

Contrasemnează Secretar Nistor/Dorin

JUUCIUI O1UJ12

Anexa nr.Jj_la HCL nr. /201J


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul loca!

Președinte

Birk Ecaterina


- lei -

Finanțate din :

din care :

1

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse propri i

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte

sure constituite potrivit

legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

PIF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

! A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

178.000

178.000

178.000

178.000

178.000

c

Alte cheltuieli de investiții

7.000

7.000

7.000

7 .000

7.000

Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole

bugetare:

Capitol 67.10 “Servicii în domeniile culturii,recreerii”Total din care:

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

i A

Lucrări în continuare, total, din care:

B

Lucrări noi,. total, din care:

178.000

178.000

178.000

178.000

178.000

a. Executare amenajare exterioară acces, pietonal și autovehicule

88.000

88.000

88.000

88.000

88.0001

b.Construire casierie din lemn

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo

c Construire casierie și poartă acces în Grădina Zoologică

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

!

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

1.Studii fezabilitate construire casierie din lemn

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1

2.Studii de fezabilitate amenajare exterioară acces pietonal și autovehicule

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1

1______________

3. Proiectare construire casierie din lemn

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.Proiectare amenajare exterioară acces pietonal și autovehicule

2.000

2.000

.2.000

2.000

2.000

4.Studii fezabilitate casierie și poartă acces

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Contrasecrfnează

Secretar Nișwr Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr._j_ la HCL nr. /2011


LIST A

poziției C “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

- lei-

Nominalizarea achizitilor

de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitatea

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și             Suma

data doc.

TOTAL                                                        7.000

  • I.  Achiziții immobile

1...................... buc.

  • II. Dotări independente

I................... buc


IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

  • 1. Studii de fezabilitate construire casierie din lemn               0

  • 2. Studii de fezabilitate aferente amenajare'exterioară             I

acces pietonal și autovehicule

  • 3. Proiectare construire casierie din lemn                          0

  • 4. Proiectare amenajare exterioară acces pietonal și autovehicule 1

  • 5. Studii de fezabilitate construire casierie și poartă acces 1

    Președinte Birk EcaterinaContrasem nează

Secretar

Nistor Dorin

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu


Anexa nr. G? la IICL nr. ? HS'2011

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

______1

TOTAL VENITURI

00010

181 00

5.00

186 00

99.55

0.00

99.55

38.70

0.00

38.70

26.95

5 00

31 95

15.80

0.00

15 80

___2

I. VENITURI CURENTE

0010

181.00

5 00

186.00

99.55

0 00

99 55

38.70

0.00

38.70

26.95

5 00

31.95

15.80

0.00

15 80

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15 1001)

1510

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C VENITURI NEFISCALE

181.00

5.00

186.00

99.55

0.00

99.55

38.70

0.00

38.70

26.95

5.00

31.95

15.80

0.00

15.80

6

Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

75.00

5.00

80 00

20.55

0.00

20.55

25.70

0.00

25.70

14.95

5.00

19.95

13.80

0.00

13.80

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

75.00

5.00

80.00

20.55

0.00

20.55

25.70

0.00

25.70

14.95

5.00

19 95

13.80

0.00

13.80

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

75.00

5.00

80.00

20.55

0.00

20 55

25 70

0.00

25.70

14.95

5.00

19.95

13.80

0.00

13.80

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII {cod 33 10+34.10+ 35 10+36.10+37.10)

106.00

0.00

106.00

79.00

0.00

79 00

13.00

0.00

13.00

12.00

0.00

12.00

2 00

000

2 00

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10 05 la 33 10.50)

3310

56.00

0 00

56.00

29 00

0.00

29.00

13.00

0.00

13.00

12.00

0.00

12.00

2.00

0.00

2.00

13

Taxe si a!te venituri in invatamant

331005

10.00

0.00

10.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

46.00

46.00

26.00

26.00

10.00

10.00

10 00

10.00

0.00

0.00

Ru.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

22

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34 10 50)

3410

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

o.oc

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

24

Amenzi. penalitati si confiscări (cod 35.10.501

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ăoo

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

o.oc

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oc

27

Alte venituri

361050

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10 01+37.10.50)

3710

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Donații si sponsorizări

371001

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

31

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10 01 +39.10.50}

3910

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

35

IV SUBVENȚII (cod 43 10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43 10.09)

4310

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

37

Subvenții pentru mstitutii publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

38

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

____________________________________________1

Președinte

Birk Ecaterina


Contraseurfiuzază

Seofețar NistoP’Tlorin

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. ~?'V£>/2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.10. anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

181.00

5.00

186.00

99.55

0.00

99.55

38.70

0.00

38.70

26 95

5.00

31 95

15.80

0.00

15.80

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5

1 + 55+57+59)

01

174.00

0.00

174 00

97.55

0.00

97.55

34.70

0.00

34.70

26.95

0.00

26.95

14.80

0.00

14.80

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10 01 + 10.02+10 03)

10

11.50

0.00

11.50

5.75

0.00

5.75

2.50

0.00

2.50

2.25

0.00

2.25

1.00

0.00

1.00

4

Cheltuieli salariale in banifcod 10.01.01 la 10 01 30)

1001

9 00

0.00

9.00

4.35

0.00

4.35

1.75

0.00

1.75

1.90

0.00

1.90

1.00

0.00

1.00

5

Salam de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

I(L001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

10

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

8.00

0.00

8.00

4.00

0.00

4.00

1 60

0.00

1.60

1.90

0.00

1.90

0.50

0.00

0.50

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

1.00

0.00

1.00

0.35

0.00

0.35

0.15

0.00

0.15

000

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02 01 la 10.02.30)

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contributiițcod 10.03.01 la 10.0306)

1003

2.50

0.00

2.50

1.40

0.00

1.40

0.75

0.00

0.75

0.35

0.00

0.35

0.00

0 00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

1 70

0.00

1 70

1.00

0.00

1.00

0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0 00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0 10

0.00

0.10

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.50

0.00

0.50

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.10

0.00

0 10

0.05

0 00

0.05

0.05

0.00

0 05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0.10

0.00

0.10

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor saiariale

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII(cod 20.01 la 20 03)

20

162.50

0.00

162.50

91.80

0.00

91 80

32.20

0.00

32.20

24.70

0.00

24.70

13.80

0.00

13.80

38

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

83.00

0.00

83.00

43.60

0.00

43.60

16.70

0.00

16.70

18.70

0.00

18.70

4.00

0.00

4.00

39

Furnituri de birou

200101

4.00

0.00

4.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

4.00

0.00

4.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

41

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Apa. canal si salubritate

200104

4.00

0.00

4.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0 00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1 00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oW

0.00

44

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Transport

200107

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Imo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

4.00

0.00

4.00

2 00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

37.00

0.00

37.00

17.60

0.00

17.60

9.70

0.00

9.70

9.70

0.00

9.70

0.00

0.00

0.00

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

15.00

0.00

15.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0 00

5.00

0.00

0.00

0 00

49

Reparații curente

2002

35.00

0.00

35.00

15 20

0.00

15.20

11 ool

o.oo1

11 00

5.00

0.00

5.00

3.80

0.00

3.80

50

Hranafcod 20.03.01+20 03 02)

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0 00

I000

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0.50

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.50

0.00

0 50

54

Medicamente

200401

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

55

Materiale sanitare

200402

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.50

0.00

0.50

56

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Dezinfectant!

200404

0 00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

18.00

0.00

18.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

4.00

0.00

4.00

59

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim IIE

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

61

Alte obiecte de inventar

200530

18 00

0.00

18.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0 00

1.00

0.00

1.00

4.00

0.00

4 00

62

Deplasări, detasari, transferări

2006

3.00

0.00

3.00

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Deplasau interne, detasari, transferau

200601

3.00

0.00

3 00

1.50

0.00

1 50

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

64

Deplasări tn străinătate

200602

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

65

Materiale de taborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cercetare ■ dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2.50

0.00

2.50

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1 00

0 00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

6.00

0.00

600

6.00

0.00

6.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Munitie.furnituri si armament de natura activ.fixe ptr armata

2015

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

74

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0 00

76

Reabilitare infrastructura progr.jnundatii ptr autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

77

Meteorologie

2021

o.oo1

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorfcod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

000

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

83

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

84

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent intereselor statului

2025

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

85

Alte cheltuielifcod 20.30 01 la 20.30 30)

2030

14.00

0.00

14.00

11 00

0.00

11 00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

86

Reclama si publicitate

203001

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

89

Chin,

203004

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

O.Ov

0."0

0.00

o.oo

JJ.OO

0.00

0.00

G 00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

90

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

91

Fondul presedinteluî/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

14.00

0.00

14.00

11.00

0.00

11.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

95

TITLUL IU DOBANZI(cod

30.01*30,02*30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02 01 la 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

104

Alte dobanzi(cod 30.03.01 la 30.03 05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

109

Dobânzi la opeatrunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

114

subv pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

115

Subv ptr transp.de calatori cu metrou!

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial

tnm II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

118

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

119

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

120

Fd neramburs pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o oo1

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de conservare sau de inchidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

127

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

128

protecție soc in soc minier

4018

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0.00

0.00

o.oo1

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

135

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0 00

o.oo1

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01+51.02))

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

137

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

ooo

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

ooo

139

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0 00

0.00

o.oo'

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo1

ooo1

0.00

0.00

41

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

143

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

510114

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

146

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

ăoo1

0.00

o.oo'

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către umtatile administrativ-teritoriale tn situații de extrem

510124

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

o.oo1

0 00

o.oo1

0.00

0.00

149

Transf.privind contrib de asig.socde sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

oW

0.00

0.00

0 00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

I54

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

(cod.51.02.12)

5102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

000

I55

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

56

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

59

Programe PHARE

550108

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

60

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61_

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

o.oo

63

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Pian rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

165

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Asigurări soaale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

o oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

173

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

I0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00'

000

176

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

177

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

178

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

10 00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7.00

5.00

12.00

2.00

0.00

2.00

4.00

0.00

4.00

0.00

5 00

5.00

1.00

0.00

1.00

180

TITLUL X//ACTIVE

NEFINANCIARE

71

7.00

5.00

12.00

2.00

0.00

2.00

4.00

0.00

4.00

0.00

5.00

5.00

1.00

0.00

1.00

181

Active fixe

7101

7.00

5.00

12.00

2.00

0.00

2.00

4 00

0.00

4.00

0.00

5.00

5.00

1.00

0.00

1.00

182

Construcții

710101

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

183

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

000

0 00

0.00

0.00

000

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

7.00

5.00

12.00

2.00

0.00

2.00

4.00

0.00

4.00

0 00

5.00

5.00

1.00

0.00

1.00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lOrOO1

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I92

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

I93

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

I94

Rambursau de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

I95

Rambursați de crediteaferente datoriei pub'ice externe locale

810105

0.00

0.00

0 00

--J

0.00

__

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim tl

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

196

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

197

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198

Rambursări de credite interne garantate

810201

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

202

Împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

Alte împrumuturi

8030

iâoo|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

Excedent

91.01

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte

Birk Ecaterina


Judelui Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare din venituri proprii

- lei -

Finanțate din :

din care :

r

!

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte sure constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

PIF

Lu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

12000

12000

12000

12000

6510

]

A

Lucrări în continuare

1 a

B

Lucrări noi

C

Alte cheltuieli de investiții

12000

12000

12000

12000

6510

, Din total, desfășurat potrivit clasificației, |

ie capitole bugetare:

1

Capitol.........

Total din care:

A i

Lucrări în continuare, total, din care:

a.

' ■

b.

B

Lucrări noi,. total, din care:

a

b.

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

I

i__________________

a.

12000

12000

12000

12000

6510

1

L_

b

1

Președinte


Birk Ecaterina

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. Vo/2011

LISTA poziției C “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

- lei-

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitatea

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și             Suma

data doc.

TOTAL

I. Achiziții immobile

1........................

buc.

.......

12000

.......

II. Dotări independente

Imobilizări necorporale

1. IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALA

buC

0

0

2. PROGRAM INFORMATIC ANTIVIRUS

buc.

5

1000

3. LICENȚE Windows 7 si Office Std

buc.

30

1 1000

III. Consolidări

I.........................

buc.

..........

2.........................

buc.

.......

.....

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

Președinte

Contras jmnează


Birk Ecaterinaetar

Dorin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1^ la HCL nr. /2011


BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE


28-lulie-2011


APROBAT: aprobare buget


(mii le


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITUR1(0002+0017)

000108

r 1

205,00

0 00

0,00

0 00

205.00

o.c

IV SUBVENȚII (cod 44 08)

r 13

205,00

0,00

0,00

0 00

205,00

o.c

Donații din străinătate

4408

r 14

205.00

0,00

0,00

0,00

205,00

o.c

Donații din străinătate

440801

r 15

205,00

0,00

0,00

0.00

205,00

o.c

Curente

44080101

r 16

205.00

0,00

0,00

0.00

205,00

o.c

TOTAL CHELTUIELI

4908

r 24

205,00

0.00

0.00

0,00

205,00

o.c

CHELTUIELI CURENTE

08.01

r25

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

08.20

r27

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0.0

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

r27

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0.0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

.200130

r 27

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,0

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6308

r 142

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0.0

Invatamant

6508

r143

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0.0

CHELTUIELI CURENTE

6508 01

r 144

205,00

0,00

0,00

0.00

205,00

0.0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6508 20

r 146

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01 30)

.2001

r 146

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0.0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

.200130

r 146

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0.0

Invatamant secundar

650804

r 168

205,00

0.00

0.00

0,00

205,00

0.0

Invatamant secundar inferior

/..n- ''65080401

r 169

205,00

0.00

0.00

0,00

205,00

0.0


Președinte

Birk Ecaterina
Contrase

Sec

Nistof Dorin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. H la HCL nr. 72011


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 65.08. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - 6508 28-lulie-2011

APROBAT aprobare buget

(mii lei)


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. i

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

205,00

0,00

0.00

0.00

205,00

0,00

2

SECȚIUNEA DE FUNCTION ARE(01+79+84)

205.00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

3

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

205,00

0,00

0,00

0.00

205,00

0.00

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

205,00

0.00

0,00

0,00

205.00

0,00

39

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

205.00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

49

Alie bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                      .: ■'

''200130

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

Președinte


Birk Ecaterina

wCzjjrT-srco - uzR'/au •/ :«N<vr;i.OK oe înv/ ,ma?4T

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. R la HCL nr.^Q /2011


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6508 FONDURI NERAMBURSABILE - 65080401 28-lulie-2011

APROBAT: aprobare buget

(mii lei)


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

205,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)

205,00

0,00

0,00

0.00

205,00

0,00

3

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51 SF+55SF + 57+59)

01

205,00

0,00

0,00

0.00

205,00

0.00

38

TITLUL fi BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

205,00

0.00

0,00

0.00

205,00

0,00

39

Bunuri si servicii (cod 20 01 01 ia 20.01.09+20.01.30)

2001

205.00

0,00

0,00

0.00

205,00

0,00

49

Aite bunuri st servicii pentru intreUnere si funcționare                            ■ _

200130

205,00

0,00

0,00

0.00

205,00

0.00

Președinte


Birk Ecaterina

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Auexa nr.l^ la HCL nr. 72011


mii lei

Președinte

Birk EcaterinaDenumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

----Plan----

rectificat anual

Plan inițial

trim 1

influențe

---Plan---

rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

—Pîăs— rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

----Plan---

rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

---PITT

rectific trim i

Alte servicii în domeniile locuințelor -Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare

70.02.50 20 01 30

0.00

80 00

80.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0

Iluminat public - Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare

70 02 06.20.01 30

620.00

29.00

649 00

160.00

0.00

160.00

150 00

0.00

150.00

150 00

29 00

179.00

160.00

0.00

160

Străzi -Reparații curente

84 02 03.03 20.02

21,466.25

691.00

22,157.25

6,800.00

0.00

6,800.00

10,000.00

0.00

10,000 00

4,406 00

691.00

5,097.00

260.25

0.00

260

Drumuri și poduri -Construcții

64 02 03.01 71 01.01

2,780 00

-500.00

2,280 00

500.00

0.00

500 00

800 00

0.00

800 00

800 00

-500 00

300.00

680 00

0.00

680

Vărsăminte din secțiunea funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-52,227 19

500 00

-51,727.19

-11,303.60

0.00

-11,303 60

-11,013.00

000

-11,013.00

-18,507.20

500.00

-18,007.20

-11,403.39

0.00

•11,403

Vărsăminte din secțiunea funcționare

37 02 04

52,227.19

-500.00

51,727 19

11,303.60

0.00

11,303 60

11,013.00

0 00

11,013.00

18,507.20

-500.00

18,007.20

11,403.39

0.00

11,403

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11 02.06

974 00

300.00

1,274 00

244.00

0.00

244.00

244.00

0.00

244 00

244 00

300.00

544.00

24200

0.00

242

ContrasejimCază

Secretar

Ni.stuf Dorin