Hotărârea nr. 277/2011

HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 277

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Școala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 46038/2011 întocmit de Serviciul Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Salvatorilor Montani asupra sălii dc sport din Școala cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu, str. Luptei nr. 27, Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 1, art. 45 și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Salvatorilor Montani asupra sălii de sport din Școala cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu, situată pe str. Luptei nr. 27, Sibiu, pentru perioada de 1 an, respectiv în perioada 02.08.2011 -01.08.2012.

Art.2 Se aprobă proiectul Protocolului pentru transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației Salvatorilor Montani asupra sălii de sport din Școala cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu, situată pe str. Luptei nr. 27, Sibiu conform Anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk Ecaterina

Contrasemnează Secretar Nistor/Dorin


î

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr.277/2011


PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Salvatorilor

Montani Sibiu asupra sălii de sport din Școala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu

Nr.

încheiat azi_____________

CAP. I PĂRȚILE

între:

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XXOO 0167 deschis la B.N. 'Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin dna Simona Pop - director și dna Heddi Schiau - director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

Asociația Salvatorilor Montani Sibiu cu sediul în Sibiu, str. N. Bălcescu nr.9, județul Sibiu, reprezentată în baza împuternicirii nr. 7/2009, prin Teodor Tulpan, identificat prin CI seria SB nr. 205238, domiciliat în Sibiu, str. Faurului, nr. 21, etj. 1, ap. 9, CNP 1710614323947, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și a HCL nr.................

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Comodantul cedează în folosință gratuită Asociației Salvatorilor Montani Sibiu folosința cu titlu gratuit a unui perete lateral stânga a sălii de sport din incinta Școlii cu cls. I-VIII nr.21 situată în Sibiu, str. Luptei nr.27, pentru menținerea panoului de alpinism de 40 mp montat în anul 2008.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor două instituții, Școala cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu și comodatar, fiind consemnat în procesul verbal.

Art. 2.3 - Spațiul va fi utilizat în scopul inițierii copiilor în alpinism și escaladă cât și pentru antrenamentul membrilor Asociației Salvatorilor Montani, respectând programul: zilnic între orele 17,00 - 22,00, fără a tulbura activitățile desfășurate de unitatea școlară.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedat spațiul in folosința gratuită către Asociația Salvatorilor Montani Sibiu este de 1 (un) an, începând din 02.08.2011 până în 01.08.2012.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art. 4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept comodantului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • b.orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • c.  să nu tulbure liniștea publică;

 • d.  să efectueze plata utilităților lunar pe baza convenției anexă la protocol încheiată între Asociația Salvatorilor Montani Sibiu și Școala cu cls. I-VIII nr.21 Sibiu, conform programului, suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • e.  să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului efectuând, dczinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare specifice activității desfășurate;

 • f. sâ asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • g. la data încetării protocolului să elibereze imobilul;

 • h. să respecte normele de protecție pentru evitarea oricăror accidente.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Necxecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă

dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. acordul părților;

 • c. necxecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

Art.6.2 - în situația prevăzută la art.6.1 lit.b comodantul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 10 zile înainte.

Art.6.3.- în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unității de învățământ prezentul protocol poate fi denunțat în mod unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE


Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore proprietarului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.


COMODANT,


COMODATAR,Contrasei

Secre/^r

Nistor


nează


rin