Hotărârea nr. 276/2011

HOTĂRÂREA NR. 276 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 4 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 276

privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crișanei, nr. 22 în care funcționează Grădinița de copii nr. 4 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 46037/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, prin care se propune aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Crișanei, nr. 22, în care funcționează Grădinița de copii nr. 4 Sibiu

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile art. 1411 din Codul Civil,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit.d și alin.6 lit.a pct.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă închirierea imobilului situat în Municipiul Sibiu, str. Crișanei, nr.22, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița de copii nr. 4 Sibiu.

Art.2 Se aprobă proiectul contractului de închiriere conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk EcaterinaContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr.276/2011


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................din..................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

HOREDT HERBERT MARTIN domiciliat în Germania Schulstr. 13A 82234 Wessling posesor al CI 836308415 emis în data de 04.04.2006, reprezentat legal prin Dl. Av. Dcjeu Gavril în baza procurii generale de administrare autentificată sub nr. 688/2006 de către BNP Vlad Olimpia Georgeta, în calitate de proprietar, pe de o parte Și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI SIBIU - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, persoană juridică cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, tel. 0269/208800, fax: 0269/212645, cod fiscal 14392273, reprezentat legal prin director Simona Pop și director adjunct Heddi Schiau, în calitate de chiriaș, pe de altă parte,

Având în vedere Dispoziția nr. 1182 emisă de Primarul Municipiului Sibiu la data de 29.06.2006, protocolul de predare - preluare încheiat în 25.04.2007, în baza prevederilor art. 1411 din Codul civil, a HCL nr............din............, privind aprobarea închirierii imobilului

din Sibiu, str. Crișanci, nr. 22, în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 4 Sibiu, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului este închirierea de către proprietar a întregului imobil situat în Sibiu, str. Crișanei nr.22, înscris în CF Sibiu nr. 1013 cu nr. top 1659/2, 1660/2/1, compus din construcție, în suprafață construită desfășurată de 311 mp și curte în suprafață de 854 mp.

Pe toată perioada locațiunii titularul dreptului de folosință special cedează cu titlu gratuit folosința terenului clădit și neclădit aferent construcției, în suprafață de 854 mp, identificat la art.l alini.

Art.2 Imobilul, construcții și teren, ce face obiectul prezentului contract de închiriere poate fi utilizat de chiriaș în scopul desfășurării activității de învățământ (grădiniță).

Chiriașul are dreptul să subînchirieze imobilul ce face obiectul prezentului contract doar cu acordul prealabil (acord scris) al proprietarului, excepție făcând subînchirierea pentru desfășurarea de activități instructiv-educative.

Art.3 Predarea - primirea spațiului închiriat se face către unitatea de învățământ, pe bază de proces - verbal care constituie anexa nr.l la prezentul contract.

 • III. TERMENUL $1 DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Termenul pentru care se încheie prezentul contract de închiriere este de 1 (un) an, începând cu data de 01.08.2011 până pe data 31.07.2012 cu drept de prelungire prin acordul părților, prin încheierea unui act adițional.

 • IV. CHIRIA ȘI PLATA CHIRIEI

Art.5 Chiria datorată de chiriaș pentru bunul imobil -- construcție, prevăzut Ia art. 1 se stabilește în sumă de 1.866 lei/lună.

Art.6 Plata chiriei se face lunar până la data de 31 a lunii următoare pentru luna anterioară prin conturile.

- contul proprietarului: IBAN: RO 15 CARP 0330004254425R001 deschis la Banca Comercială Carpatica, sucursala V. Milea nr.l

contul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ

Preuniversitar de Stat Sibiu RO 17TREZ57624650220XXXXX deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu

Art.7 Plata chiriei se face lunar în perioada 24-31 a lunii următoare pentru luna anterioară.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.8 Proprietarul:

 • a) să predea spațiul închiriat și să încheie proces-verbal de predare-primire;

 • b) să verifice modul cum este folosită și întreținută de către chiriaș suprafața locativă închiriată;

 • c) să asigure chiriașului folosința netulburată a bunului ce formează obiectul prezentului contract pe toată durata acestuia;

 • d) să acorde chiriașului drept de preemțiune la vânzarea imobilului ce face obiectul prezentului contract.

 • VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art.9 Chiriașul:

 • a) să folosească bunul închiriat conform destinației sale;

 • b) să întrețină bunul în tot timpul locațiunii în stare de întrebuințare așa cum a fost predat;

 • c) să execute reparații mici (locative), de simplă întreținere la imobilul închiriat care apar ca necesare pe durata derulării contractului sau când rezultă din cerințe de autorizare;

 • d) să achite chiria la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere, precum și taxele pentru utilități;

 • e)  La sfârșitul locațiunii chiriașul se obligă să predea imobilul ce face obiectul prezentului contract în starea în care se află consemnată în protocolul de predare -preluare a imobilului Grădinița nr.4 încheiat în 25.04.2007, fără a formula nici un fel dc pretenții.

VIL NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11 Proprietarul suportă riscul pieirii fortuite a imobilului închiriat.

Art. 12 Chiriașul răspunde pentru deteriorările provocate imobilului din culpa sa.

IX FORȚA MAJORĂ

Art. 13 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Art. 14 Partea contractuală care invocă forța majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forța majoră în cel mult cinci zile de la apariția acesteia, adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei. încetarea cazului de forța majoră determină reluarea obligațiilor de către partea care l-a invocat.

 • X. LITIGII

Art. 15 Orice divergențe ivite cu ocazia derulării prezentului contract sc vor soluționa pe cale amiabilă. în situația în care acest lucru nu este posibil, divergențele vor fi soluționate de către instanțele judecătorești.

 • XI. ÎNCETAREA contractului

Art. 16 Prezentul contract încetează :

 • a.  la expirarea termenului prevăzut, dacă părțile nu au convenit prelungirea acestuia, prin încheierea unui act adițional în acest scop;

 • b.  chiriașul poate solicita încetarea contractului înainte de expirarea termenului prevăzut, cu condiția înștiințării în scris a proprietarului, cu cel puțin 30 de zile înainte .

 • XII. CLAUZE FINALE

Art. 17. Acolo unde prezentul contract nu dispune, se completează în mod corespunzător cu prevederile legale în materie.

Art. 18. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 19. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătura orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 20. Contractele de furnizare a energiei electrice, a gazului metan, apă-canal, romtelecom vor fi încheiate între furnizorii de utilități și Grădinița nr. 26 Sibiu.

Art. 21. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar proprietarului și un exemplar chiriașului.

PROPRIETAR,                             CHIRIAȘ,

Președinte Birk Ecaterina


Contrasei

nează r


Secrei

Nistor ®orin