Hotărârea nr. 275/2011

HOTĂRÂREA NR. 275 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 46/18.12.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional “Samuel von Brukenthal” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 275

privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 46/18.12.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcționează Colegiul Național “Samuel von Brukenthal” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 46036/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, prin care se propune aprobarea modificării perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcționează Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit.d și alin.6 lit.a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 46/18.12.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcționează Colegiul Național „Samuel von Brukenthal11 Sibiu.

Art.2 Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 46/18.12.2008, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează Secretar Nistor/porin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr.275/2011


ACT ADIȚIONAL NR. 2/2011 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 46/18.12.2008 încheiat azi.................................

Prezentul act adițional modifică contul în care urmează să fie virată chiria aferentă pentru închirierea imobilului în care funcționează Colegiul Național “Samuel von Brukenthal” Sibiu, care va avea următorul conținut:

PĂRȚILE CONTRACTANTE!

PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. SIBIU” persoană juridică cu sediul în Sibiu, str. Piața Huet, nr. 1, cod fiscal 7779740, tel. 0269-211203, având cont banca IBAN: RO45 ARBL 5100 00A2 0044 RO01 deschis la Anglo - Romanian Bank Sibiu reprezentată prin Kilian Dorr, primpreot și Gunther Glanz, epitrop, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI SIBIU - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, persoană juridică cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, tel. 0269/208800, fax: 0269/212645, cod fiscal 14392273, reprezentat legal prin director Simona Pop și director adjunct Heddi Schiau, în calitate de chiriaș, pe de altă parte,

Părțile de comun acord, având în vedere prevederile art. 21 din Contract și în baza HCL nr.............., privind modificarea Contractului de închiriere nr.

46/18.12.2008, având ca obiect închirierea imobilului în care funcționează Colegiul Național „Samuel von Brukenthal" Sibiu, au procedat la încheierea prezentului act adițional, după cum urmează,

Art. 5 se modifică, prin renunțarea Ia formularea “Zn fiecare an începând cu 01.10.2009, chiria se mărește cu indicele de inflație stabilit anual prin hotărâre de guvern" și va avea următorul conținut:

“Chiria datorată de chiriaș începând cu 01.10.2008până la 30.09.2013 pentru bunul imobil - construcție și teren prevăzut la art.l se stabilește în sumă totală de 12.941 lei/lună, conform HG nr. 1886/2006 modificată și completată cu HG nr. 343/2007, pentru localitate de rangul II, la valoarea de 9006,96 lei/lună (4503,48 mp x 2 lei/mp) pentru suprafața construită desfășurată și 3.935 lei/lună (1574 mp x 2,5 lei/mp) pentru teren aferent.

Conform art. 5 din HG nr. 1886 din 21.12.2006, proprietarul diminuează de bună voie chiria datorată la 53% din suma totală menționată mai sus, adică 6.859 lei/lună.

Chiria se plătește în următorul mod:

-53% din valoare se plătește proprietarului;

-47% din valoare se constituie într-un fond la Primăria Sibiu ca și donație a proprietarului pentru lucrări de investiții la imobilul închiriat.

Chiria datorată lunar începând cu 01.10.2013 se face prin negociere liberă între proprietar și chiriaș, dar nu va fi mai mică decât sumele stabilite mai sus în condițiile HG nr. 343/2007. ”

Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

Plata chiriei se face în contul proprietarului:

IBAN: RO81 RZBR 0000 0600 0906 4749

Raiffeisen Bank, Filiala Brukenthal

str. Nicolae Bălcescu nr. 29, RO-550159 Sibiu

BIC-Cod: RZBR RO BU

Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,                                CHIRIAȘ,

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează Secretar Nistor

rin