Hotărârea nr. 265/2011

HOTĂRÂREA NR.265 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă şi schimbarea destinaţiei din locuinţă în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.19B, Sc.B. Ap.11 Beneficiar: BUCŞA RADU GABRIEL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.265

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă și schimbarea destinației din locuință în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.!9B, Sc.B. Ap.ll

Beneficiar: BUCȘA RADU GABRIEL

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011

Analizând raportul nr.45382/2011 , prin care Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism propune aprobarea documentației de urbanism : PUD - Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă și schimbarea destinației din locuință în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr,19B, Sc.B. Ap.ll, Beneficiar: Bucșa Radu Gabriel, pe terenul concesionat în suprafață de 10 mp înscris în C.F Nr.l 10486 Sibiu, Nr.cad: 110486, întocmit de SC Hubertus SRL Sibiu- arh.Ghcorghe Șeptilici,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr.l65/2011,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă și schimbarea destinației din locuință în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 19B, Sc.B. Ap.l 1, beneficiar Bucșa Radu Gabriel, pe terenul concesionat în suprafață de 10 mp înscris în C.F Nr. 110486 Sibiu, Nr.cad: 110486, conform proiect nr. 239/2007 actualizat 2011, întocmit de SC Hubertus SRL Sibiu- arh.Gheorghe Șeptilici, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2 Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a) lățime acces acoperit = 1,50 m

  • b) lungime acces acoperit =5,90 m

  • c) total suprafață acces acoperit = 10,35 mp

  • d) teren concesionat conform contract de concesiune nr.l0/2011= 10,00 mp

  • e) suprafața căii de acces va fi amenajată și întreținută de beneficiar pe cheltuiala proprie și va rămâne în domeniul public

Art.3. Autorizația de construire se va emite după rezolvarea situației parcajelor conform art. 33 din HGR nr.525/1996.

Art. 4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre arc termen de valabilitate 24 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează Secretar NistqmDorin