Hotărârea nr. 264/2011

HOTĂRÂREA NR.264 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Construire casierie şi poartă acces la Grădina Zoologic㔠faza SF

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.264 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire casierie și poartă acces la Grădina Zoologică” faza SF

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr.45963/2011 prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Construire casierie și poartă acces la Grădina Zoologică” faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire casierie și poartă acces la Grădina Zoologică Sibiu” faza SF, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici (fără TVA) :

TOTAL din care C+M


80.203 lei

62.977 lei.


Art,2. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin P l