Hotărârea nr. 262/2011

HOTĂRÂREA NR.262 privind modificarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.262

privind modificarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. URBANA S.A. Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr.45958/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind modificarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. URBANA S.A. Sibiu

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

în temeiul art.36 alin (2) lit “c” și “d”, art.36 alin. (6) lit. a pct. 17 , art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă modificarea art.4 din contractul de concesiune nr.2/2000, începând cu 01.11.2011, care va avea următorul conținut:

„Art.4 - Obiectul contractului este reprezentat de predarea pentru o perioadă determinată de către concedent și primirea de către concesionar, care va acționa pe riscul și răspunderea sa, a dreptului și obligației de exploatare a bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu, care contribuie la realizarea următoarelor activități:

-administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat;

-construirea de locuințe cu sprijinul statului precum și a altor locuințe;

-prestări de servicii în construcții către terți;

-evaluarea și vânzarea locuințelor fond de stat;

-prestări de servicii de reglementări juridice la imobile: dezmembrări, apartamentări și lotizări;

-prestări de servicii de tip fitness”.

Art.2. - Modificările cuprinse la art.l din prezenta hotărâre vor fi realizate prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.2 /2000.

Art.3- Primarul municipiului Sibiu și Directorul SC URBANA SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează

Secn Nistor/Dorin