Hotărârea nr. 261/2011

HOTĂRÂREA NR. 261 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74 din 2011 pentru aprobarea proiectului ,,Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 261

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74 din 2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45957/2011, al Biroului pentru proiecte cu finanțare internațională prin care se propune modificarea HCL nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și a cheltuielilor legate de proiect,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b și art.45 din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și a cheltuielilor legate de proiect, urmând ca articolul 1 al acesteia să aiba următorul cuprins:

,,Art. 1. Se aprobă proiectul,,Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și cheltuielile legate de proiect, astfel:

Valoarea totală a proiectului este de 7.041.442,62 lei cu TVA, din care 109.700,64 reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile).

Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2011.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin