Hotărârea nr. 260/2011

HOTĂRÂREA NR.260 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.260 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 43777/2011 prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare propriu,

Luând în considerare dispozițiile art. 68 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct. 4 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, articol ce va avea următorul conținut:

„Art. 14 Obiectul de activitate :

• instituție de repertoriu, conform legislației în vigoare;

° instituție de impresariat artistic, conform legislației în vigoare;

o teatru dramatic cu două secții, una în limba română și una în limba germană;

o activități de creație și interpretare artistică;

© activități de gestionare a sălilor de spectacole;

® producția de spectacole și evenimente cultural - artistice cu personalul propriu sau în partencriat;

o organizarea de festivaluri naționale și internaționale;

o organizarea de turnee naționale și internaționale;

o organizarea de conferințe, simpozioane, seminarii și alte activități similare, în domeniul său de activitate, cu participare națională și internațională;

o accesarea, realizarea și dezvoltarea de programe și proiecte culturale cu parteneri locali, naționali și internaționali, cu scopul atragerii de finanțări de la instituțiile și organismele naționale, europene și internaționale cu atribuții în domeniu;

° desfășurarea de actrivități conexe domeniului cultural - artistic, efectuate în scopul obținerii de venituri extrabugetare după cum urmează :

  • -   activități de concepție artistică în beneficiul unor terți;

activități de consultanță în domeniul artistic, management cultural, organizare și administrare a evenimentelor culturale;

  • -   activități de promovare pentru partenerii implicați în proiectele Teatrului Național „Radu Stanca” care finanțează aceste proiecte sub diferite forme : sponsorizări, finanțări, donații, strict pe perioada desfășurării proiectului cultural finanțat;

o prestări de servicii, altele decât domeniul de bază;

  • - închirieri sală de spectacole și alte spații;

  • - închirieri scenotehnică;

  • - închirieri costume și obiecte de recuzită;

  • - închirieri de alte mijloace fixe din dotare: mijloace de transport marfa sau persoane, mijloace de ridicat mărfuri sau persoane, alte utilaje industriale aflate în dotarea tehnică a Teatrului Național „Radu Stanca”, etc. cu respectarea normelor legale.”

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare doar după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a cuantumului chiriei pentru închirierea spațiilor aflate în proprietatea Municipiului Sibiu și administrarea Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Art.3. Directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Președinte Birk Ecaterina


Secrptar Nistor Dorin