Hotărârea nr. 259/2011

HOTĂRÂREA NR. 259 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 259

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45250/2011 prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, precum și ale art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit. b precum și ale art. 44 , art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.08.2011 se aprobă transformarea posturilor din cadrul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, după cum urmează :

  • I.      în cadrul Compartimentului Relații cu publicul:

  • -   postul de inspector de specialitate gr.I ocupat de d-na Balaiita Maria se transformă în post dc inspector de specialitate gr.IA;

  • II.     In cadrul Compartimentului Contabilitate :

  • -   postul de inspector de specialitate gr.II ocupat de d-na Patru Lucica se transformă în post dc inspector de specialitate gr.I;

  • -   postul de referent tr.II ocupat de d-na Ivașcu Marinela se transformă în post de referent tr.I

  • III.    In cadrul Compartimentului Pază :

postul de referent tr.II ocupat de d-nul Borteș loan se transformă în post de referent tr.I;

postul de referent tr. II ocupat de d-nul Rus Dorin se transformă în post de referent tr.I;

  • -   postul de referent tr. II ocupat de d-nul Dragu Neculai se transformă în post dc referent tr.I;

  • -   postul dc referent tr. II ocupat de d-nul Dicu Vasile se transformă în post de referent tr.I;

postul de referent tr. II ocupat de d-nul Ungureanu Vasile se transformă în post de referent tr.I;

postul de referent tr. II ocupat de d-nul Blaga Lucian se transformă în post de referent tr.I;

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte                                       i

Birk Ecaterina                        Contrasemnează

Județul Județul Sibiu                        Anexa nr.l la H.C.L.nr. ^7^/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Valabil la data de 01.08.2011


Nr.

Crt.

FUNCȚIA

Nivel studii

Nr.posturi aprobate

1

Director Grad II

S

1

COMPARTIMENT

CONTABILITATE

2

Director adjunct Grad II

S

1

3

Inspector de specialitate gr.I

S

1

4

Consilier juridic gr. II

S

1

5

Inspector de specialitate deb.

S

1

6

Referent tr. I

M

1

7

Casier

M

2

COMPARTIMENT

ADMINISTRARE

8

Șef compartiment Grad II

s

1

9

Șofer tr. I

G

2

10

Muncitor calificat tr. I.

G

1

11

Muncitor necalificat tr. I

G

19

COMPARTIMENT

RELA ȚII CU PUBLICUL

12

Inspector de specialitate gr. IA

S

2

13

Referent tr. I

M

1

14

Muncitor necalificat tr.I

G

2

COMPARTIMENT PAZĂ

15

Șef birou gr.I

S

1

16

Referent tr. I

M

7

17

Paznic

G

2

TOTAL

46

Contrasemnează

Secretar

Nistor liorin Ilie

F:\Wordoc\PATRU.L\STATE DE FUNCTII\STAT FUNCȚII - HCL 2011 .doc