Hotărârea nr. 258/2011

HOTĂRÂREA NR.258 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.258 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2011

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45956/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl Se aprobă execuția bugetului secțiunii de funcționare pentru trimestrul II 2011, conform anexelor nr. I și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă execuția bugetului secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul 11 2011 conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă execuția bugetului împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2011 conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk Ecaterinacază


Contrasei _____

Secretar Nistor Dorin

JUDEȚUL SIBIU

9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2011 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Anexa nr.l

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 9 bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

128,734.23

138,031.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

65.00

-252.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

65.00

-252.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

820.00

1,477.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

820.00

1,477.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

62,312.54

61,486.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61,130.00

60,164.00

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

1,182.54

1,322.00

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

33,324.00

32,803.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

27,900.00

2 7,267.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

7,500.00

7,940.00

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

20,400.00

19,327.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

2,774.00

3,040.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

1,350.00

1,697.00

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

1,274.00

1,144.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

150.00

199.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

1,550.00

1,575.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

1,100.00

921.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

35,905.00

32,432.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

35,417.00

31,944.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local

11.02.06

488.00

488.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

750.00

529.00

Taxe hoteliere

12.02.07

750.00

529.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

22.00

17.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

22.00

17.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

7,449.43

9,622.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

5,457.43

7,574.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

2,560.00

3,978.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

2,897.43

3,596.00

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

1,892.00

1,894.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

100.00

154.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

36.00

30.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

36.00

30.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

4,656.00

5,222.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

4,340.00

4,933.00

Venituri din dividende

30.02.08

6.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

310.00

289.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

1,753.78

1,132.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

1,441.78

885.00

Contribuția părinților

33.02.10

190.00

230.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

12.00

8.00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

110.00

9.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

740.00

642.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

740.00

642.00

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

2,101.00

2,377.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

2,100.00

2,377.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

1.00

0.00

DIVERSE VENITURI

36.02

950.00

928.00

Varsaminte de la instituții publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

80.00

63.00

Alte venituri

36.02.50

870.00

865.00

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

-22,309.52

-10,573.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

7.08

27.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasiiîcatie ? bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-22,316.60

-10,600.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

o.oo

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

X

X

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

X

X

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

X

X

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

Sume fond rulment pentru'acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

X

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

159.00

159.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

50.00

67.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

73.00

58.00

Subvenții pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

36.00

34.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

X

X

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2011

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Anexa nr.2 (mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

128,734.23

108,137.00

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

5,735.00

4,795.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

2,626.00

2,178.00

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

3,109.00

2,626.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.56

X

X

Cheltuieli de capital

51,02,70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

51.02.85

0.00

-9.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

5,950.00

232.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

500.00

0.00

Transferuri

54.02.51

450.00

268.00

Fonduri de Garantare

54.02.81

5,000.00

4,257.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

54.02.85

0.00

-4,293.00

Total capitol ,din care :

5,950.00

232.00

Fond de Garantare

54.02.07

5,000.00

-35.00

Fond de Rezervă

54.02.05

500.00

0.00

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

450.00

267.00

DOBÂNZI

55.02

6,470.00

4,600.00

Dobânzi

55.02.30

6,470.00

4,600.00

Total capitol ,din care :

6,470.00

4,600.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

6,470.00

4,600.00

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

0.00

0.00

PUBLICĂ,SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ

5

61.02

2,670.00

2,354.00

Transferuri

61.02.03.04.51

2,670.00

2,356.00

Proiecte cu finanțare din FEN >

61.02.03.04.56

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la

30.06.2011

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

61.02.03.04.85

0.00

-2.00

Total capitol, din care :

2,670.00

2,354.00

Serviciul Public Politia Locală (Comunitară)

61.02.03.04

2,670.00

2,354.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

37,794.96

33,482.00

Cheltuieli de personal

65.02.10

33,044.88

29,599.00

Cheltuieli materiale

65.02.20

4,661.08

3,827.00

Proiecte cu finanțare din FEN ?

65.02.56

X

X

Alte cheltuieli

65.02.59

89.00

84.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

65.02.85

0.00

-28.00

SĂNĂTATE

66.02

1,283.77

913.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

1,177.77

907.00

Cheltuieli materiale

66.02.20

102.00

8.00

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.28

X

X

Asistenta sociala

66.02.57

4.00

4.00

Cheltuieli de capital

66.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

66.02.85

0.00

-6.00

Total capitol,din care :

1,283.77

913.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

4.00

4.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

1,279.77

909.00

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE

TINERET

67.02

13,450.00

11,420.00

Transferuri

67.02.51

13,450.00

11,436.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

67.02.85

0.00

-16.00

Total capitol ,din care :

13,450.00

11,420.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

7,000.00

6,400.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

750.00

599.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

4,000.00

2,880.00

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

1,050.00

1,034.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

650.00

507.00

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

6,853.50

6,256.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

2,401.00

2,257.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat Ia 30.06.2011

Cheltuieli materiale

68.02.20

1,653.50

1,346.00

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

X

X

Asistentă Socială

>

68.02.57

2,799.00

2,656.00

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

68.02.85

0.00

-3.00

Total capitol ,din care :

6,853.50

6,256.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

480.00

454.00

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

3,836.00

3,657.00

Crese

68.02.11

1,184.00

1,057.00

Ajutor social

68.02.15.01

73.00

58.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

364.00

313.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

890.50

695.00

Primăria Sibiu-Azilul de Noapte și alte ajutoare sociale

68.02.50

26.00

22.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

7,441.00

5,040.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

3,300.00

2,662.00

Iluminat

70.02.06

3,288.00

2,651.00

Alte chelt.materiale

70.02.50

12.00

11.00

Transferuri, din care:

70.02.51

4,141.00

2,434.00

Servicii publice ,din care:

4,141.00

2,434.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

485.00

400.00

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

1,000.00

70.00

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

100.00

0.00

Serv.Public Direcția Fiscală

70.02.50

1,616.00

1,354.00

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

485.00

425.00

Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

455.00

185.00

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

0.00

0.00

LTE

70.02.03.30

X

X

Alimentări cu apă

70.02.05.01

X

X

Alte Investiții

70.02.50

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

70.02.85

0.00

-56.00

Serv.Public Direcția Fiscală

70.02.50

0.00

-4.00

Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

0.00

-2.00

Iluminat

70.02.06

0.00

-50.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare Ia 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

PROTECȚIA MEDIULUI

?

74.02

3,275.00

2,157.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

3,275.00

2,157.00

Total capitol, din care :

3,275.00

2,157.00

Salubritate

74.02.05.01

3,051.00

1,963.00

Canalizare

74.02.06

224.00

194.00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

250.00

242.00

Subvenții J

81.02.40

250.00

242.00

Total capitol, din care :

250.00

242.00

Energie termică

81.02.06

250.00

242.00

AGRICULTURA,

SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

220.00

210.00

Transferuri

83.02.03.30.51

220.00

210.00

Total capitol, din care :

220.00

210.00

domeniul agriculturii

83.02.03.30

220.00

210.00

TRANSPORTURI

84.02

37,341.00

36,436.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

16,975.00

16,773.00

Subvenții

84.02.40

14,600.00

14,594.00

Proiecte cu finanțare din FEN >

84.02.56

X

X

Cheltuieli de capital

84.02.70

X

X

Rambursări de credite

84.02.81

5,766.00

5,385.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

84.02.85

0.00

-316.00

Total capitol, din care :

37,341.00

36,436.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

14,600.00

14,278.00

Străzi

84.02.03.03

22,741.00

22,158.00

Președinte Birk Ecaterina


Contrasemnează Secretar

Nistor

'onn


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2011 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Anexa nr.3

(mii iei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

30,542.66

29,430.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

X

X

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

O.oo

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit'

04.02.01

X

X

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

X

X

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

0.00

0.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

0.00

0.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

X

X

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

X

X

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

0.00

0.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

X

X

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

X

X

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

X

X

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

X

X

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

X

X

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

0.00

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

X

X

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

X

X

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

0.00

0.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

X

X

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat Ia 30.06.2011

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

X

X

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

X

X

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

0.00

0.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

X

X

VENITURI DIN PROPRIETAȚE

30.02

0.00

0.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

X

X

Venituri din dividende

30.02.08

X

X

Alte venituri dm proprietate

30.02.50

X

X

VENITURI DIN DOBANZÎ

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

X

X

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

0.00

0.00

Contribuția părinților

33.02.10

X

X

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

X

X

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

X

X

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

0.00

0.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

X

X

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

0.00

0.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

X

X

DIVERSE VENITURI

36.02

0.00

0.00

Varsaminte de la instituții publice

36.02.05

X

X

Alte venituri

36.02.50

X

X

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

22,316.60

10,600.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

22,316.60

10,600.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

6,383.19

8,483.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

6,383.19

8,298.00

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

0.00

128.00

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

0.00

57.00

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

10,141.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

X

Sume din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare

> ■>

40.02.14

0.00

10,141.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 9 bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

504.42

106.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

504.42

106.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

5

42.02.34

X

X

Subvenții pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

X

X

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

1,338.45

100.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

1,326.25

100.00

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

1,297.25

35.00

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

29.00

65.00

Prefinantare pentru FEDR

45.02.01.03

0.00

0.00

Sume de la UE pentru Fondul Social European

45.02.02

12.20

0.00

Sume primite de la UE pentru FSE an curent

45.02.02.01

12.20

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENTI

5


Contrasemnează Secretar

Nistor

orin


Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat Ia 30.06.2011

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.56

600.00

0.00

Alte cheltuieli

65.02.59

X

X

Cheltuieli de capital

65.02.70

1,214.00

369.00

SĂNĂTATE

66.02

800.00

0.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

66.02.20

X

X

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.28

600.00

0.00

Asistenta sociala

66.02.57

X

X

Cheltuieli de capital

66.02.70

200.00

0.00

Total capitol, din care :

800.00

0.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

600.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

200.00

0.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

X

X

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET

67.02

0.00

0.00

Transferuri

67.02.51

X

X

Total capitol, din care :

0.00

0.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

X

X

Casa de Cultura

67.02.03.06

X

X

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

X

X

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

X

X

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

213.60

37.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

68.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

7

68.02.56

143.00

0.00

Asistentă Socială

■>

68.02.57

X

X

Alte cheltuieli

68.02.59

X

X

Cheltuieli de capital

68.02.70

70.60

37.00

Total capitol ,din care :

213.60

37.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

6.00

0.00

Drepturile asistenților și persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

X

X

Crese

68.02.11

30.00

15.00

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

16.00

14.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

161.60

8.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE

PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

15,759.00

10,634.00

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2011 CHEL TUIEL1LE SECȚIUNII DE DEZVOL TARE

Anexa nr.4

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

40,683.66

29,010.00

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

2,207.25

1,233.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

X

X

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.56

487.25

279.00

Cheluieh de capital

51.02.70

1,720.00

954.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

X

X

Fonduri de Garantare

54.02.81

X

X

Transferuri

54.02.51

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Fond de Garantare

54.02.07

X

X

Fond de Rezervă

54.02.05

X

X

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

X

X

DOBÂNZI

55.02

0.00

0.00

Dobânzi

55.02.30

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

X

X

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

X

X

PUBLICĂ,SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ

61.02

17.81

0.00

Transferuri

61.02.03.04.51

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN >

61.02.03.04.56

17.81

0.00

Total capitol ,din care :

17.81

0.00

Serv.Public Politia Locală (Comunitară)

61.02.03.04

17.81

0.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

1,814.00

369.00

Cheltuieli de personal

65.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

65.02.20

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie 5 bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat la 30.06.2011

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

0.00

0.00

Iluminat

70.02.06

X

X

Alte chelt.materiale

70.02.50

X

X

Transferuri,din care:

70.02.51

0.00

0.00

Servicii publice ,din care:

0.00

0.00

Serv,Public Baia Neptun

70.02.50

X

X

Serv.Public Domeniul Public

'70.02.50

X

X

Serv.Public Adm.Pietelor

70.02.50

X

X

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

X

X

Serv.Public Direcția Fiscală-

70.02.50

X

X

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

X

X

Serv.Public de gestionare a câinilor-fără stăpâni

70.02.50

X

X

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

15,759.00

10,634.00

LTE

70.02.03.30

470.00

103.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

250.00

0.00

Alte Investiții

70.02.50

15,039.00

10,531.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

74.02,20

X

X

Total capitol, din care :

0.00

0.00

Salubritate

74.02.05.01

X

X

Canalizare

74.02.06

X

X

COMBUSTIBILI $1 ENERGIE

81.02

0.00

0.00

Subvenții

81.02.40

X

X

Total capitol, din care :

X

X

Energie termică

81.02.06

X

X

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

0.00

Transferuri

83.02.51

X

X

Total capitol,din care :

X

X

domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

TRANSPORTURI

84.02

19,872.00

16,737.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

X

X

Subvenții

84.02.40

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.56

692.00

0.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

19,180.00

16,737.00

Rambursări de credite

84.02.81

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 5 bugetară

Prevederi bugetare la 30.06.2011

Realizat Ia 30.06.2011

Total capitol ,din care :

19,872.00

16,737.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

1,300.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

18,572.00

16,737.00


Contrași

Sec

Nistoi


Jmnează etar Dorin


Președinte

Birk Eca^rina

w *

Contrasemnează Secretar

Nisto:

'onn


Centralizat


Anexa 5"


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE - CHELTUIELI la data de 30/06/2011

Toate Capitolele_____________________________________________________________________________________________________________________________________ .Lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1 :

. 2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL CHELTUIELI

16.911.000

5.637.000

406.374

406.374

406.374

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16.911.000

5.637.000

406.374

406.374

406.374

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

16.911.000

5.637.000

406.374

406.374

406.374

0

0

Active fixe

71.01

16.911.000

5.637.000

406.374

406.3/4

406.374

0

0

Construcții

71.01.01

16.911.000

5.637.000

.   406.374

406.374

406.374

0

0

*)Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasem aează Seerejrar Nistor©orin