Hotărârea nr. 257/2011

H O T A R A R E A NR.257 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.257 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr.45955/2011 prin care Serviciul Public de Asistență Socială, din subordinca Consiliului Local al Municipiului Sibiu, propune modificarea statului de funcții propiru, urmare a promovării personalului,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 lit. a din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, ale art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.“a”, alin.3 lit. “b”, art.44 și ale art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.08.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, după cum urmează:

  • a) în cadrul Biroului Venit Minim Garantat:

  • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Rusu Maria Mihaela se transformă în post de inspector de specialitate grad I

  • b) în cadrul Biroului Protecție Specială:

  • - postul de inspector de specialitate grad II ocupat de d-na Simulescu Elena se transformă în post de inspector de specialitate grad I

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3, Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează

Seci

ar

Jorin


Nistol

JUDEȚUL SIBIU

Anexa la H.C.L. nr. 257/2011


CONSILIUL LOCAL AL MUN. SIBIU

STAT DE FUNCȚII Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.08.2011

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

NR.

POSTURI VACANT E

1.

Director, grad II

S

1

-

2.

Director adjunct, grad II

s

1

-

3.

Inspector de specialitate grad I ( audit)

s

1

1

4.

Consilier juridic grad I

s

1

-

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

5.

Șef serviciu grad II

s

1

-

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT

6.

Șef birou, grad II

s

1

-

7.

Inspector de specialitate grad 1

s

3

-

8.

Inspector de specialitate grad II

s

2

-

9.

Inspector tr.IIl*

M

15

15

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

10.

Șef birou, grad II

s

1

-

11.

Inspector de specialitate grad I

s

2

-

12.

Inspector de specialitate grad II

s

2

1

13

Inspector tr.IA

M

1

-

14.

Referent tr.IA

M

1

-

BIROUL PROTECȚIE SPECIALĂ

15.

Șef birou, grad II

S

1

-

16.

Inspector de specialitate grad I

S

4

-

17.

Inspector de specialitate grad II

S

4

18.

Inspector grad I

SSD

1

-

19.

Asistent personal

M/G

230

29

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

20.

Șef birou, grad II

S

1

-

21.

Inspector de specialitate grad I

S

1

-

22.

Inspector de specialitate grad II

S

6

1

23.

Inspector de specialitate grad Il/psiholog practicant

S

1

1

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

24.

Inspector de specialitate grad I

S

1

-

25.

Inspector de specialitate grad 11

S

1

1

26.

Inspector tr.IA

M

3

-

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

27.

Șef birou, grad II

S

1

-

28.

Inspector de specialitate gr.I A

S

1

-

29.

Inspector de specialitate grad I

s

1

-

30.

Inspector de specialitate grad II

s

1

1

31.

Inspector tr.IA

M

1

1

32.

Referent tr.IA

M

2

1

33.

Muncitor calificat tr.I (șofer)

M

1

1

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

34.

Șef birou, grad II

PL

1

1

35.

Asistent medical principal

PL

4

2

36.

Asistent medical

PL

1

-

37.

Mediator sanitar principal

M

2

1

38.

Mediator sanitar debutant

M

1

1

CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

39.

Șef serviciu, grad II

S

1

1

40.

Medic specialist

S

1

1

41.

Medic

s

1

-

42.

Psiholog practicant

s

1

1

43.

Kinetoterapcut

s

1

1

44.

Asistent social principal

PL

1

-

45.

îngrijitor la domiciliu

G/M

10

6

46.

Muncitor calificat tr.I (șofer)

M

1

-

CENTRUL “CALEIDOSCOP”

47.

Șef serviciu, grad II

S

1

-

48.

Psiholog practicant

S

1

-

49.

Logoped principal

S

1

-

50.

Kinetoterapcut principal

S

1

-

51.

Asistent social practicant

S

1

1

52.

Pedagog de recuperare principal

PL

4

-

53

Muncitor calificat tr.I (șofer)

M

1

-

TOTAL

331

70

Notă: * Posturile prevăzute la poziția nr.9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse în perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, precum și pentru alte activități cu caracter temporar.


Contrasemnează Secretar Nistorl

orin