Hotărârea nr. 256/2011

H O T A R A R E A NR. 256 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistenţă medicală comunitară prin înfiinţarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui Centru pilot de asistenţă medicală comunitară, în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 256

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistență medicală comunitară prin înființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unui Centru pilot de asistență medicală comunitară, în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr.45954/2011 prin care Serviciul Public de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu, propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistență Socială și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistență medicală comunitară prin înființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unui Centru pilot de asistență medicală comunitară în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială, în cadrul proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară’’ finanțat dc către UNIUNEA EUROPEANĂ - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, din fondurile alocate prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, dc agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.4 alin.l, art. 7 alin.l și 2 din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.4 lit.d din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.l, alin.2 lit.d, alin.6 lit. a pct. 2 și art. 45 alin. Idin Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea și semnarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Asistență Socială și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistență medicală comunitară prin înființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unui Centru pilot de asistență medicală comunitară în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2..Directorul Serviciului Public dc Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează

Secrerar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4 la HCL nr. '^6 ^' /201 1

ACORD DE PARTENERIAT,

PREAMBUL.

încheiat în vederea îndeplinirii scopului proiectului coordonat de către ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT Șl PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR - BUCUREȘTI, finanțat de către UNIUNEA EUROPEANĂ - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, din fondurile alocate prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 6, Domeniul major de intervenție: nr. 6.1 "Pentru o viață mai bună” al cărui scop este reducerea disparităților și inegalităților existente în accesul la servicii medicale primare, îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale și sociale, pentru populația vulnerabilă, repartizarea judicioasă și perfecționarea pregătirii profesionale a resurselor umane, din rețeaua de asistență medicală comunitară în cele 10 județe din regiunile de dezvoltare VEST și CENTRU.

Inițiativa inițierii acestui acord aparține ȘCOLII NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT Șl PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR, coordonator al proiectului „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Șl INSTITUȚIONALE DIN ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ1 finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, din fondurile alocate prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

INSTITUȚIILE SEMNATARE ALE ACESTUI PROTOCOL SUNT:

 • 1. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT Șl PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR;

 • 2. Consiliul local al MUNICIPIULUI SIBIU prin SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CAPITOLUL I.

OBIECTIVUL ACORDULUI DE PARTENERIAT.

Acest acord sprijină administrația publică locală în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 162/12/11/2008 și Normei metodologice din 29/01/2009 de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008, în ceea ce privește adoptarea unor măsuri privind descentralizarea decizională în domeniul asistenței medicale comunitare.

Având in vedere realizarea responsabilităților ce revin autorităților locale care conform O.U.G. nr. 162/12/11/2008 și Normei metodologice din 29/01/2009 de aplicare a O.U.G. nr. -162/2008, au primit atribuțiile și competențele pentru ca să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătății populației din zonele administrative de responsabilitate, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu, ținând cont de urgența eficientizării activității de asistență medicală comunitară, prin apropierea acestora de beneficiari și luând în considerare că neadoptarea unor măsuri judicioase urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare din domeniul sănătății publice conform nevoilor beneficiarilor de către autoritățile administrației publice locale, poate duce la deficiențe în acordarea de asistență medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene, astfel, prin implicarea autorităților administrației publice locale in managementul asistenței medicale comunitare, se stabilesc premisele implicării acestora in identificarea, cunoașterea și soluționarea nevoilor reale de sănătate ale populației din comunități și la organizarea unui serviciu public în administrarea căruia aceste autorități sunt implicate și de care beneficiază cetățenii în cadrul comunităților locale.

Proiectul cu titlul „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Șl INSTITUȚIONALE DIN ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ”, propune realizarea unui parteneriat între autoritățile locale și ȘCOAU\ NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT Șl PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR, care să conducă la asigurarea accesului la servicii de asistență medicală comunitară prin înființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unui centru pilot de asistență medicală comunitară.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT.

Cele două părți semnatare vor contribui la atingerea obiectivului prezentului acord prin îndeplinirea următoarelor responsabilități:

 • II. A. AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ - CONSILIUL LOCAL AL MUN. SIBIU, prin SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, este de acord cu îndeplinirea următoarelor responsabilități:

 • 1. Alocarea de către această autoritate publică a unui spațiu cu funcțiunea de CENTRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ, necesar și corespunzător desfășurării activităților zilnice ale echipei multidisciplinare de asistență medicală comunitară, în această unitate administrativă;

 • 2.  Să asigure condiții corespunzătoare de funcționare și întreținere a spațiului pentru o perioadă de minim 4 ani de zile de la data semnării prezentului ACORD DE PARTENERIAT;

 • 3.  Să nu schimbe destinația specificată în obiectul acordului de parteneriat la punctul 1, o perioadă de minim 4 ani de zile de la data semnării, fără înștiințarea SNSPMPDS;

 • 4.  Să păstreze în bună stare echipamentele de birotică, articolele de mobilier și trusele cu materiale și accesorii specifice activității de asistență medicală comunitară, achiziționate din fondurile alocate proiectului și transmise de către SNSPMPDS cu titlu de folosință gratuită, conform proceselor verbale de predare - primire, care vor deveni anexe ale prezentului acord la momentul semnării acestora;

 • 5.  Să folosească echipamentele și articolele de mobilier achiziționate din fondurile alocate proiectului și transmise de către SNSPMPDS cu titlu de folosință gratuită, numai pentru îndeplinirea activităților de asistență medicală comunitară, exclusiv de către membrii echipei multidisciplinare de asistență medicală comunitară;

 • 6.  Să sprijine dezvoltarea pregătirii profesionale a categoriilor de personal multidisciplinar (asistent medical comunitar, asistent social și mediator sanitar rroma), care lucrează în domeniul asistenței medicale comunitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limita fondurilor bugetare de care dispune;

 • 7.  Să faciliteze și să monitorizeze crearea parteneriatelor interinstituționale și a protocoalelor de lucru comune pentru serviciile de asistență medicală comunitară,

 • 8.  Să aibă un rol activ în coordonarea activităților rețelei de asistență medicală comunitară din cadrul administrației pe care o conduce, conform prevederilor din ORDONANȚA DE URGENTA NR. 162 din 12/11/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale Publicat in Monitorul Oficial nr. 808 din 03/12/2008, Capitolul I, art. 2 (2), Capitolul II, art. 7, (1);

 • 9.  Să sprijine conform atribuțiilor și posibilităților pe care le au, continuitatea activităților specifice asistenței medicale comunitare conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 10. Să aplice prevederile standardului ocupațional și a celorlalte documente care sunt la baza activității practice a asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari rroma în elaborarea fișelor de post;

 • 11. Să permită accesul membrilor echipei proiectului dar și a altor reprezentanți ai finanțatorului, în comunitatea locală în care se desfășoară implementarea activităților planificate în cadrul proiectului;

 • 12. Să sprijine diseminarea în mass media a rezultatelor proiectului.

II. B. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT Șl PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR este de acord cu îndeplinirea următoarelor sarcini:

Este responsabilă și coordonează prin reprezentantul său legal și împuternicitul acestuia, realizarea activităților prevăzute în cadrul proiectului.

 • 1. asigură comunicarea cu toți partenerii implicați în proiect;

 • 2.  asigură monitorizarea și evaluarea modului de desfășurare a activităților;

 • 3.  răspunde de realizarea activităților de informare și publicitate conform cerințelor A.M.P.O.S.D.R.U.;

 • 4.  participă la realizarea activităților propuse în cadrul proiectului;

 • 5.  răspunde de realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului;.

 • 6.  pune la dispoziția părților semnatare ale acestui acord informații cu privire la diverse aspecte ca rezultat al implementării activităților planificate;

 • 7.  evaluează, și monitorizează stadiul derulării activităților planificate, și problemele întâmpinate în derularea acestora;

 • 8.  acordă asistență tehnică autorităților locale, județene și centrale la solicitarea acestora, pentru facilitarea aplicării măsurilor de descentralizare în ceea ce privește activitatea de asistență medicală comunitară;

 • 9.  asigură asistență tehnică cu privire la reglementările legale referitoare la accesul populației defavorizate la servicii de sănătate;

 • 10. la solicitarea autorităților locale, județene și centrale, oferă programe de formare prin desfășurarea de cursuri de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare în domeniul asistemnței medicale comunitare și în domenii conexe sănătății publice;

 • 11. asigură dotarea centrului de asistență medicală comunitară ce se va înființa cu echipamente de birotică, mobilier și consumabile specifice activității de asistență medicală comunitară, din fondurile de tip FEDR, prevăzute în bugetul proiectului;

 • 12. pune la dispoziția acestei autorități locale cu titlu de folosință gratuită, pe bază de Proces Verbal, semnat de ambele părți semnatare ale acestui acord echipamentele de birotică, mobilier și consumabile specifice activității de asistență medicală comunitară achiziționate în cadrul proiectului;

 • 13. urmărește periodic întreținerea și folosirea în scopul stabilit prin prezentul Acord a echipamentelor de birotică, mobilier și consumabile specifice activității de asistență medicală comunitară achiziționate în cadrul proiectului;

 • 14. pune la dispoziția părților semnatare ale acestui acord date și informații cu privire la serviciile de sănătate existente;

 • 15. distribuie prin personalul propriu materiale informative privind asistența medicală comunitară;

 • 16. contribuie prin personalul propriu la buna desfășurare a activităților planificate de către autoritățile publice locale sau județene;

 • 17. participă ca membru activ prin reprezentatul sau legal sau o altă persoană împuternicită la întâlnirile organizate de către A.M.P.O.S.D.R.U., și comunică rezultatele acestor întâlnirii părților interesate;

 • 18. asigură diseminarea în mass media a rezultatelor proiectului.

CAPITOLUL III.

Instituțiile semnatare au fost de acord cu următoarele atribuții comune:

Instituțiile semnatare se vor implica și vor sprijini (fiecare în limitele și conform competențelor sale) în toate activitățile care au ca rezultat dezvoltarea și susținerea rețelelor de asistență medicală comunitară precum și a celor angajați în derularea acestor activități.

Să sprijine diseminarea rezultatelor proiectului la nivel național și local.

Prezentul ACORD DE PARTENERIAT a fost încheiat astăzi,în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare instituție semnatară.

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPILUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Contras* tnnează Secretar Niston /Dorin

star Dorin