Hotărârea nr. 254/2011

HOTĂRÂREA NR. 254 privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului public Centru Financiar Creşe

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 254

privind modificarea statului de funcții în cadrul Serviciului public Centru Financiar Creșe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28,07.2011, Analizând raportul nr. 43656/2011 prin care Serviciul Public Centru Financiar Creșe propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.3 și 5 din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.08.2011 se aprobă următoarele modificări în statul de funcții al Serviciului Public Centru Financiar Creșe :

-funcția de muncitor calificat II din cadrul Creșei nr.l ocupat de d-na Andronache Ana, se transformă în muncitor calificat I;

- funcția de muncitor calificat tr.III din cadrul Creșei nr.2 ocupat de d-na Păculea Ana, se transformă în muncitor calificat II.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Centru Financiar Creșe, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Centru Financiar Creșe va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk Ecaterina n &

Contrasemnează Secretar Nistor


'orin


Județul Sibiu

ANEXA nr.l ia HCL 254/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII la Serviciul Public Centru Financiar Crese Valabil la data de 01.08.2011

Nr.crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1.

Director - grad II

S

1

2.

Director adjunct- grad II

S

1

3.

Consilier juridic gradul II

s

1

4.

Șofer I

M

1

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE UMANE

5.

Șef birou - grad II

S

1

6.

Inspector de specialitate gradul IA

s

1

7.

Inspector de specialitate gradul I

S

1

8.

Inspector de specialitate gradul II

s

6

9.

Referent I

M

1

10.

Referent II

M

1

11.

Magaziner

M

1

12.

Muncitor calificat I

G

1

CREȘA NR.1

13.

Asistent medical șef

PL

1

14.

Asistent medical

PL

1

15.

Infirmieră

G

6

16.

Muncitor necalificat I

G

1

17.

îngrijitoare

G

1

18.

Muncitor calificat I

G

1

CREȘA NR.2

19.

Asistent medical principal șef

PL

1

20.

Infirmieră

G

4

21.

îngrijitoare

G

1

22.

Muncitor calificat II

G

1

23.

Muncitor calificat IV

G

1

CREȘA NR.4

24.

Asistent medical șef

PL

1

25.

Asistent medical principal

PL

1

26.

Asistent medical

PL

2

27.

Infirmieră

G

12

28.

Spălătoreasă

G

1

29.

îngrijitoare

G

2

30.

Muncitor calificat IV

G

1

31.

Muncitor calificat II

G

1

32.

Muncitor calificat I

G

1

33.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR.5

34.

Asistent medical principal șef

PL

1

35.

Infirmieră

G

6

36.

îngrijitoare

G

1

37.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR.6

38.

Asistent medical principal șef

PL

1

39.

Asistent medical

PL

1

40.

Infirmieră

G

8

41.

îngrijitoare

G

2

42.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR.7

43.

Asistent medical principal șef

PL

1

44.

Asistent medical

PL

1

45.

Infirmieră

G

5

46.

îngrijitoare

G

1

47.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR.8

48.

Asistent medical principal șef

PL

1

49.

Asistent medical

PL

1

50.

Infirmieră

G

4

51.

îngrijitoare

G

1

52.

Muncitor necalificat I

G

1

TOTAL CENTRU FINANCIAR CREȘE

98

Președinte Birk Ecaterina .OContrase:

Secr^tjar Niston


nează


'orin