Hotărârea nr. 252/2011

HOTĂRÂREA NR.252 privind încetarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 şi intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.252

privind încetarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 și intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011, Analizând raportul nr.45003/2011 , prezentat de Serviciul Patrimoniu privind încetarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 și intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare începând cu data de 01.07.2011,

Având în vedere HCL nr.298/2008, HCL nr.456/2008 și HCL nr. 106/2009,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din O.U.G. nr. 54/2006, ale O.U.G. nr. 198/2005, ale art. 12 alin.l lit.e și art. 21 A1 din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.e și alin.5 lit a și ale art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă încetarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Apă Canal S.A. Sibiu și intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare intcrcomunitară “Asociația de Apa” și S.C.Apă Canal SA Sibiu începând cu data de 01.07.2011.

Art.2. - Se aprobă actualizarea Anexei nr.3 la HCL nr.298/2008-“privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”- Lista bunurilor concesionate în valoare totală de 140.857.069,45 lei- mijloace fixe de natura construcțiilor, 93.326,73 lei- mijloace fixe de natura terenurilor (5 terenuri concesionate) la data de 01.07.2011, care constituie anexă la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din acesta.

Art.3.- Se modifică și se completează art.39-alte costuri,taxe și suprataxe-pct.2 alin. 1,2, și 5- din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare-Dispoziții generale care vor avea următorul conținut:

1.) ”Redevența va fi o sumă fixă egală cu 10% din echivalentul amortizării anuale a bunurilor concesionate.Pentru lucrările și serviciile concesionate și achitate anual se adaugă o redevență de 0,5% din valoarea lucrărilor și serviciilor.Pentru bunurile rezultate în urma lucrărilor executate și care fac obiectul concesionării ulterioare, redevența se calculează de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor și se plătește, pentru primul an dc concesiune.în termen de 60 de zile de la data recepției .Pentru terenurile concesionate, redevența se stabilește ca raport între valoarea terenului, stabilită conform legislației în vigoare și durata Contractului de Delegare rămasă la data concesionării terenului. Pentru terenurile concesionate ulterior intrării în vigoare a contractului de delegare, redevența se calculează de la data încheierii Procesului-Verbal de predare-primire a terenului $i se plătește, pentru primul an de concesiune, în termen de 60 zile de la data predării primirii.

2.) ”Redevența va fi plătibilă anual,în avans în termen de 60 zile de la începutul fiecărui an contractual,prima plată fiind efectuată în termen de 180 zile de la data intrării în vigoare.Redeventa pentru terenurile concesionate se va actualiza anual cu rata inflației comunicată de Institutul National de Statistică. Neplata redevenței la termenele scadente atrage, în sarcina operatorului, obligația de plată a majorărilor de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanțelor bugetare.”

5.) ’’Redeventa va reveni Localităților semnatare în funcție de bunurile, lucrările și serviciile concesionate de fiecare unitate administrativ teritorială în parte.”

Art.4.- Se completează Art.9.3- din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare- Dispoziții Speciale- Partea Comună cu următoarea reglementare:

Neplata sumelor cu care se alimentează contul special pus la dispoziția Operatorului,respectiv fondul IIP (dividente încasate de Ia ocrator, redevența încasată de la operator aferentă bunurilor a căror gestiune este delegată, impozitul pe profit încasat de la operator ,impozitul pe mijloacele fixe aferente contractului de delegare), în termen de 5 zile de la data încasării lor de către autoritatea delegantă, atrage obligația unităților administrativ-teritorialc membre ale Asociației de Apa - Autorității delegante care nu și-au îndeplinit obligația de plată, de a achita majorări de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanțelor bugetare”

Art.5 - Modificările și completările Art.39- Alte costuri,taxe și suprataxe- din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și dc Canalizare- Dispoziții generale și ale Art 9.3- din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimenatre cu Apă și de Canalizare-Dispoziții Speciale- Partea Comună vor intra în vigoare după adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu, care să cuprindă cele menționate la Art.3 și Art.4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează Secretar Nistor/borin