Hotărârea nr. 250/2011

HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului – teren păşune, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 250

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - teren pășune, situat în extravilanul Municipiului Sibiu,

zona Gușterița

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.44920/2011, prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - teren pășune, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 10 și art. 12 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit “c“, alin.(5) lit. “a” și alin.(2), art. 123 alin.(l) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a imobilului - teren pășune, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița identificat în CF 111769 Sibiu, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafață de 493 mp, care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează

Secretar

Nistorî

orin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la H.C.L. nr. 250/2011


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea prin licitație publică a imobilului - teren pășune, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu , zona Gușterița, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafață de 493 mp

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

  • 1.1. Imobilul - teren pășune, care urmează a fi concesionat se află situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona cartierului Gușterița. Imobilul precizat în planșele anexate va II destinat amplasării unei stații fixe emisie - recepție.

  • 1.2.  Imobilul care face obiectul concesiunii este proprietatea publică a Municipiului Sibiu, înscris în C.F 11 1769 Sibiu, nr. top vechi 2081/1/2, nrcad 1 11769 în suprafață de 493 mp.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIUNII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri - imobile, sunt următoarele:

- prevederile art. 3 din OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică .

- administrarea eficientă a domeniului public al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Cap. III. DURATA CONCESIUNII

Imobilul situat în Sibiu, zona cartier Gușterița, identificat în CE 111769 Sibiu, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafață de 493 mp, se concesionează pe durata de 49 ani, începând cu data semnării contractului de concesiune, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității conccdentc.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

  • 4.1. Prețul de pornire la licitație este de 51 euro/mp stabilit conform raportului de evaluare anexat, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

  • 4.2. Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

  • 4.3. Redevența anuală va fi indexată conform ratei inflației .

  • 4.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 1% lei/zi de întârziere la suma datorată, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 6 luni să se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

  • 5.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului dc urbanism și autorizației de construire.

  • 5.2. Pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea amenajării și funcționării imobilului se vor obține toate avizele cuprinse în certificatul de urbanism.

  • 5.3. Execuția lucrărilor proiectate, verificate și autorizate va respecta cerințele tehnice de calitate corespunzătoare categoriilor de lucrări efectuate. Toate cheltuielile privind obținerea avizelor, întocmirea proiectelor necesare și executarea lucrărilor ce se impun în vederea construirii obiectivului vor fi suportate de către concesionar.

  • 5.4. în exercitarea dreptului de concesiune, concesionarul are obligația să respecte legislația în vigoare ( OG nr. 54/2006 ).

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII

Procedura de concesionare propusă este prin licitație publică deschisă prin care orice persoană fizică sau juridică, poate prezenta o ofertă.

Desfășurarea licitației publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006.

Președinte

Birk EcaterinaContrasemnează Secretar Nistor (Dorin