Hotărârea nr. 25/2011

HOTĂRÂREA NR.25 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.25 privind aprobarea statului de funcții Ia Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 2859/2011, prin care Serviciul Public de Gestionare a Câinilor tară Stăpân Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor tară Stăpân Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Iară Stăpân Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Seoțretar

Dorin/Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr._4__la HCL nr. /2011


STAT DE FUNCȚII

LA 01.01.2011

Președinte

Klein Hans


DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL

STUDII

GRAD

TREPTE

NUMĂR

POSTURI APROBATE

DIRECTOR II

S

î

DIRECTOR ADJUNCT II

S

1

FUNCȚII CONDUCERE

____________2___________

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

2

REFERENT

M

I

__________2__________

ȘOFER

M

I

________1________

MUNCITOR NECALIFICAT

M/G

I

__________4__________

FUNCȚII EXECUȚIE

total' " "~'J _______________

Contrasem nează

Seci/etar Nistor/î)orin