Hotărârea nr. 249/2011

HOTĂRÂREA NR.249 privind transmiterea în administrare a unui imobil-teren identificat în CF 101446 Cisnădie, nr.top 101446 în suprafaţă de 1766 mp. proprietate a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de interes Local pentru administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.249

privind transmiterea în administrare a unui imobil-teren identificat în CF 101446 Cisnădie, nr.top 101446 în suprafață de 1766 mp. proprietate a Municipiului Sibiu, modificarea și completarea Art.2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu și Serv. Public de interes Local pentru administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.44917/2011 , prin care se propune transmiterea în administrarea Serv. Public Cimitir a unui imobil-teren identificat în CF 101446 Cisnădie, nr.top 101446 în suprafață de 1766 mp.- proprietatea Mun.Sibiu și completarea Art.2-, Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr. 32/2009 încheiat între Mun. Sibiu în calitate de proprietar și Serv. Public de interes local pentru administrarea Cimitirului Municipal Sibiu în calitate de administrator,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.3 alin.(4) și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul art. 36 alin (2) lit “c” , art. 45 alin. (3), ale art. 120 alin. (1) , art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se transmite în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu un imobil-teren identificat în CF.101446 Cisnădie .top 101446 în suprafață de 1766 mp. proprietate a Mun.Sibiu.

Art.2.- Se aprobă modificarea și completarea Art.2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009,care va avea următorul conținut:

„Art.2 - „ Cedarea în administrarea Serv.public Administrare a Cimitirului

Mun.Sibiu, a imobilelor-tercnuri și construcții proprietate publică a Mun.Sibiu,identificate după cum urmează:

A*TERENURI:

 • 1. CF 8610 Cisnădie,nr.top 4705/2-5100mp.-inv.8001273

 • 2. CF 10199 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/l/l/2-4000mp.-inv.8001272

 • 3. CF 8732 Cisnădie,nr.top 4705/l/2-4320mp.-inv.8001271

 • 4. CF 10177 Cisnădie,nr.top 4705/1/1/1 /1/l/l/l/2-4320mp.-inv.8001274

 • 5. CF 11956 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l-6000mp.-inv.8001269

 • 6. CP 11535 Cisnădie,nr.top 4705/1/3/l/2-4300mp.-inv.8001268

 • 7. CF 10169 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/2-2877mp.-inv.8001270

TOTAL TEREN ACHIZIȚIONAT ÎN ANUL 2009-30.917MP.

 • 8. CF 102897 Sibiu,nr.top 4028/1-3600 mp.

 • 9. CF 102896 Sibiu,nr.top 4026,4027/l-143617mp.

 • 10. CF 102904 Sibiu,nr.top 5553/1-21124 mp.

 • 11. CF 102677 Sibiu,nr.top 5553/2/1-64744 mp.

 • 12. CF 102783 Sibiu,nr.top 102783-27190 mp.

 • 13. CF 102617 Sibiu,nr.top 4034/5/1-6475 mp.

 • 14. CF 102675 Sibiu,nr.top 4034/4/1-338 mp.

 • 15. CF 102665 Sibiu,nr.top 4035/5/2-281 mp.

 • 16. CF 102597 Sibiu,nr.top 4032/5/1/2-100 mp.

 • 17. CF 102616 Sibiu,nr.top 4032/4/1-8823 mp.

 • 18. CF 102614 Sibiu,nr.top 4034/5/2-5043 mp.

 • 19. CF 102670 Sibiu,nr.top 4032/5/1/1-13901 mp.

 • 20. CF 102652 Sibiu,nr.top 4033-3094 mp.

 • 21. CF 102673 Sibiu,nr.top 4032/5/2-8024 mp.

 • 22. CF 102617 Sibiu,nr.top 4034/5/1-6475 mp.

 • 23. CF 102598 Sibiu,nr.top 4035/5/1-216 mp.

 • 24. CF 102669 Sibiu,nr.top 4034/5/3-14350 mp.

Suprafața totală a terenurilor cuprinse între poz.8-24 este de 327.395 MP.-inv.8OO1379

 • 25. teren în suprafață totală de 8700mp. conform protocolului de predare-primire încheiat între S.C.DPC SA $i Primăria Mun. Sibiu,înregistrat cu nr.21328/2003,inv.8000158

 • 26. CF 101514 Cisnădie (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8602) ,top 4700/1/2-teren în suprafață de 2876 mp. *-inv.8001447

^2Z£J^JL01446 Cisnădie ,top 101446 în suprafață de *1766 mp.

B* CONSTRUCȚII:

 • 28. clădire administrație,identificată în CF 102783 SB,top 102783,nr.inv.1004743

 • 29. clădire de locuit,identificată în CF 102783 SB,top 102783,nr.inv.1004744

 • 30. camera rece,identificată în CF 102896 SB,top4027/l,nr.inv.l004745

 • 31. capela,identificată în CF 102896 SB,top4027/l,nr.inv.l004746

 • 32. clopotniță,nr.inv. 1004746

 • 33. împrejmuire cărămidă,nr.inv.1004748

 • 34. wc cimitir,identificat în CF 102896 SB,top 4027/1,nr.inv.1004749

 • 35. canalizare cimitir,nr.inv. 1004750

 • 36. împrejmuire cu stâlpii de beton,nr.inv.1004751

 • 37. borne beton ,nr.inv.l004752

 • 38. garaj auto și magazie,nr.inv. 1004753

 • 39. chioșc,nr.inv. 1004485

 • 40. clădire producție magazine, identificată în CF 102783 SB,top 102783,inv. 1006520

 • 41. piața flori cimitir,nr.inv.1006563

 • 42. alei beton asfaltic, nr.inv.1006564

 • 43. rigole betonate cimitir,nr.inv.1006565

 • 44. podeț de trecere peste rigolă,nr.inv.1006860

 • 45. platforme beton pentru containere gunoi cimitir,nr,inv.l006859

C*46.TEREN AMENAJĂRI CIMITIR ,nr.inv.8000157

Art.,3- Modificarea cuprinsă la Art.l din prezenta hotărâre va fi realizată prin încheierea unui Act zkdițional la Contractul de Administrare nr. 32/2009 încheiat între Mun. Sibiu și Serv. Public de interes local pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin