Hotărârea nr. 248/2011

HOTĂRÂREA NR.248 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinaţiei spaţiului , proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.248

privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinației spațiului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Șaguna

nr.21, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 44916/2011 , prin care se propune exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinației imobilului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.A.Șaguna nr.21, din unitate dc învățământ în spațiu cu altă destinație,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art.36 alin.( 2) lit.c, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă schimbarea destinației spațiului proprietatea Municipiului Sibiu, situat in imobilul din Sibiu str.A.Șaguna nr.21, înscris în CF 3211 Sibiu, nr.top 1557/2, 1558, în care a funcționat Grădinița de copii nr.28, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație, în vederea utilizării acestuia pentru desfășurarea unor activități, sociale, recreative, culturale și informative.

Art.2. Prezenta hotărâre se va aplica numai după obținerea avizului conform, emis de Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art.3. Primarul Municipiului va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte Birk Ecaterina

Contrasemnează Secretar Nistorflhorin


nw