Hotărârea nr. 247/2011

HOTĂRÂREA NR.247 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "PĂLTINIŞ-CINDREL" (Consultați și HCL NR. 41/2012)

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.247

privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011, Analizând raportul nr. 45951/2011 prin care Serviciul Patrimoniu propune aprobarea asocierii Municipiului Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL” și respectiv aderarea la proiectul Actului constitutiv și Statutului acestei asociații,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în baza prevederilor art. 35 alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.ll, alin.l, art.12, art.13, art. 36, alin.2 lit.e, alin.7 lit.c, art.37, precum și ale art.45 alin.2 lit.d și f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă asocierea municipiului Sibiu prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, care urmează să fie înființată conform prevederilor art.ll și următoarele din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă proiectul Actului Constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL”, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL”, în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Asociația de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL” va avea sediul în România, str.Gen.Magheru nr.14, jud.Sibiu.

(2) Se aprobă participarea Municipiului Sibiu la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar în valoare de 1000 lei.

Art.4. După predarea Studiului de fezabilitate de către consultant, membrii asociați vor încheia un contract de asociere, act care să stabilească în detaliu contribuția fiecărui asociat la susținerea și implementarea Proiectului de dezvoltare turistică zonală Păltiniș-Cindrel.

Art.5. (1) Se împuternicește domnul Klaus Werner lohannis, Primarul Municipiului Sibiu, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Actul constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL”.                      

_______Art.6. Se împuternicește doamna Berea Felicia, cetățean român,

procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIȘ-CINDREL”, la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sibiu.

Art.7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului Municipiului Sibiu .

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasei

inează n r orin


Sec re

Nistor/1

Anexa 1 la HCJ nr.../i:?..../..............2011

ACTUL CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „PĂLTINIȘ CINDREL"

Noi, asociații:

 • 1. Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu,

str. General Magheru nr. 14, județul Sibiu, cod 550185, reprezentat de Martin Bottesch, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr...........din..................;

 • 2. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al municipiului Sibiu, cu sediul în

municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, județul Sibiu, cod 550178, reprezentat de Klaus Werner Johannis, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sibiu nr.........din

...........>

 • 3. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al comunei Poplaca, cu sediul în

comuna Poplaca, str. Principală nr. 572, județul Sibiu, cod 557185, reprezentat de Cornel Surdu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Poplaca nr. .. din.......................;

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 58/ 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de turism_„PĂLTINIȘ - CINDREL" (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, constituită pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare turistică a zonei Păltiniș - Cindrel, județul Sibiu.

CAP. I

Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. - Denumirea Asociației este „ PĂLTINIȘ-CINDREL", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.........din............., eliberata de Ministerul

Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2. - (1) Sediul Asociației este stabilit în România,municipiul Sibiu, str. General Magheru nr. 14.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a Consiliului de administrație, conform prezentului statut.

Art. 3. - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. - (1) Asociația se constituie în scopul dezvoltării turistice a zonei Păltiniș-Cindrel, județul Sibiu.

Art. 5. - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare turistică a zonei Păltiniș-Cindrel,

 • b) promovarea în plan intern și internațional a zonei turistice Păltiniș - Cindrel,

 • c) atragerea și utilizarea, în condițiile legii de surse financiare,

 • d) elaborarea de proiecte pentru atragerea fondurilor din Uniunea Europeană în vederea creșterii calității turismului în zonă, în conformitate cu mandatul dat de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ- teritoriale membre.

CAP. IU

Patrimoniul Asociației

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 3000 lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • a) Județul Sibiu - 1000 lei

 • b) Municipiul Sibiu -1000 lei

cJComuna Poplaca - 1000 lei

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9. - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. IV

Asociații

Art. 10, - Asociații prin reprezentanții lor au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11. - Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 1 decembrie . Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul act constitutiv la suma de Județul Sibiu 1000 lei/an, Municipiul Sibiu 1000 lei/an și Comuna Poplaca 100 lei/an;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa.

Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări,

 • (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului actului constitutiv și a statutului Asociației,

Art. 13. - (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

 • (2) în urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, care va cuprinde modificările intervenite.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

CAP. V

Organele Asociației

Adunarea generală a Asociației

Art. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

(2) Fiecare asociație este reprezentată în adunarea general de un singur reprezentant.

Art, 15, - Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare , precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut.

(2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul de administrație;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație din rândul reprezentanților asociaților;

 • e) alegerea și revocarea cenzorului și stabilirea regulilor generale de funcționare a acestuia;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul unei sume, al cărei cuantum va fi stabilit în prima Adunare Generală;

 • h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

Art. 17. - (1) în temeiul art. 16 alin. (2), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților.

(2) în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va stabili investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de strategia de dezvoltare a zonei turistice Paltiniș-CindreI și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fonduri proprii sau atrase;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor, precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor.

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

Art. ÎS. - Reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 2 asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.

 • (2) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației se adoptă în prezența tuturor asociaților, prin consens.

 • (3) Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare

 • (4) în cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 21. -(1) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.

 • (2) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Adunarea generală a Asociației poate delega Consiliului de administrație, prin hotărâre, atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul de administrație

Art. 22. - (1) Consiliul de administrație este organul executiv de conducere al Asociației, este format din 3 membrii aleși de adunarea general în condițiile art.14 alin.2, pentru un mandate de 4 ani.

 • (2) Președintele Asociației este și președinte al Consiliului de administrație.

 • (3) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. - (1) Consiliul de administrație asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi sunt delegate de adunarea generală.

(2) Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu,conform aprobării date de Adunarea Generală.

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul de administrație. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) un număr de 2 specialiști.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul de administrație va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25. - (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului de administrație se iau în prezența tuturor membrilor săi prin consens.

 • (3) Consiliul de administrație va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului de administrație prezenți. Deciziile Consiliului se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar al Asociației

Art. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor numit de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Primul cenzor al Asociației este: d-na Brumar Nicoleta, domiciliată în municipiul Sibiu, str. Dr. Dumitru Bagdazar nr. 14, născută la data de 13 mai 1979 în orașul Agnita, județul Sibiu, posesoarea CI seria SB nr. 308997, eliberat la 05.07. 2006 de S.P.C.L.E.P. Sibiu.

 • (3) Cenzorul are atribuțiile prevăzute la art. 27A2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare:

 • a)verifica modul în care este administrat patrimonial asociației, bjîntocmește rapoarte și le prezintă adunării generale,

 • c)poate participa la ședințele Consiliului director fără drept de vot, djîndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

CAP. VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 27. - Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28. - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 1 an de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a Consiliului de administrație în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, Consiliul de administrație trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului sau este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30. - (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. VII

Dispoziții finale

Art. 32. - (1) Prezentul act constitutiv poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul act constitutiv va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest act constitutiv, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente. *

Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește d-na Felicia Berea, cetățean român, născut la data de 12 noiembrie 1956 în municipiul Sibiu, județul Sibiu, domiciliat în municipiul Sibiu,str. Dr. Dumitru Bagdazar nr. 14, titular al CI seria SB, nr. 265636, eliberat de Poliția Sibiu la data de 15 aprilie 2005.

Prezentul statut a fost semnat în autentificării sale.


exemplare originale, astăzi, data


ASOCIAȚII

Județul Sibiu,

Prin Președintele Consiliului Județean Sibiu Martin Bottesch

Municipiul Sibiu, Prin Primarul municipiului Sibiu Klaus Werner Johannis

Comuna Poplaca

Prin Primarul comunei Poplaca Cornel Surdu

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează

Secj^tar

Nistor Dorin

Anexa nr. 2

la HCLnr.^........2011

STATUTUL

Asociației de dezvoltare intercomunitară de turism

„PĂLTINIȘ - CINDREL"

Asociații:

 • 1. Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu,

str. General Magheru nr. 14, județul Sibiu, cod 550185, reprezentat de Martin Bottesch, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr...........din..................;

 • 2. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al municipiului Sibiu, cu sediul în

municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, județul Sibiu, cod 550178, reprezentat de Klaus Werner Johannis, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sibiu nr.........din

 • 3. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al comunei Poplaca, cu sediul în comuna Poplaca, str. Principală nr. 572, județul Sibiu, cod 557185, reprezentat de Cornel Surdu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Poplaca nr... din.......................;

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 58/ 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de turism „Păltiniș - CindreI" (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, constituită pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare turistică a zonei Păltiniș - Cindrel, județul Sibiu.

CAP. !

Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. - Denumirea Asociației este,, PĂLTINIȘ - CINDREL", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.........din............., eliberată de Ministerul

Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art.2-(l)Sediul Asociației este stabilit în România, municipiul Sibiu, str.

General Magheru nr. 14.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3. - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. - (1) Asociația se constituie în scopul dezvoltării turistice a zonei Păltiniș-Cindrel, județul Sibiu.

Art. 5. - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare turistică a zonei Păltiniș-Cindrel.,

 • b) promovarea în plan intern și internațional a zonei turistice a zonei Păltiniș -Cindrel,

 • c) atragerea și utilizarea, în condițiile legii de surse financiare,

 • d) elaborarea de proiecte pentru atragerea fondurilor din Uniunea Europeană în vederea creșterii calității turismului în zonă, în conformitate cu mandatul dat de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ - teritoriale membre.

CAP. III

Patrimoniul Asociației

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 3000 lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • a) Județul Sibiu- 1000 lei

 • b) Municipiul Sibiu- 1000 lei

 • c) Comuna Poplaca- 1000 lei

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9. - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. IV

Asociații

Art. 10. - Asociații prin reprezentanții desemnați în condițiile legii au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11. - Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 1 decembrie Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut astfel Județul Sibiu 1000 lei/an Municipiul Sibiu 1000 lei/an și Comuna Poplaca 100 lei/an;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12. ’ (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

(2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. t

Art. 13. (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

 • (2) în urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, care va cuprinde modificările intervenite.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

CAP. V

Organele Asociației

Adunarea generală a Asociației

Art. 14. (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

(2) Fiecare asociație este reprezentată în adunarea generală de un singur reprezentant

Art. 15. Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare , precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, conform mandatului încredințat de către asocîați prin prezentul statut.

(2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de Consiliul de administrație;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație din rândul reprezentanților asociaților;

 • e) alegerea și revocarea cenzorului și stabilirea regulilor generale de funcționare a acestuia;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul unei sume, al cărei cuantum va fi stabilit în prima adunare generală;

 • h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

Art. 17. (1) în temeiul art. 16 alin. (2), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților.

(2)în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va stabili investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de strategia de dezvoltare a zonei turistice PăltiniȘ’Cindrel și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fonduri proprii sau atrase;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare ale acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor, precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

Art. 18. Reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. (1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 2 asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20. (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.

 • (2) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației se adoptă în prezența tuturor asociaților, prin consens

 • (3) Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare.

 • (4) în cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 21. (1) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.

 • (2) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Adunarea generală a Asociației poate delega Consiliului de administrație, prin hotărâre, atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul de administrație

Art. 22. (1) Consiliul de administrație este organul executiv de conducere al Asociației, este format din 3 membrii aleși de adunarea general în condițiile art.14 alin.2, pentru un mandate de 4 ani

 • (2) Președintele Asociației este și președinte al Consiliului de administrație.

 • (3) Membrii Consiliului de administrație sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. (1) Consiliul de administrație asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi sunt delegate de adunarea generală.

(2) Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, conform aprobării date de Adunarea generală

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 24. (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparattehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul de administrație. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) un număr de 2 specialiști.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul de administrație va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25, (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului de administrație se iau în prezența tuturor membrilor săi prin consens.

 • (3) Consiliul de administrație va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului de administrație prezenți. Deciziile Consiliului se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar al Asociației

Art. 26. (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor numit de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Primul cenzor al Asociației este: d-na Brumar Nicoleta, domiciliată în municipiul Sibiu, str. Dr. Dumitru Bagdazar nr. 14, născută la data de 13 mai 1979 în orașul Agnita, județul Sibiu, posesoarea CI seria SB nr. 308997, eliberat la 05.07. 2006 de S.P.C.L.E.P. Sibiu.

 • (3) Cenzorul are atribuțiile prevăzute la art. 27A2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare :

ajverifica modul în care este administrat patrimoniul asociației,

 • b)întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale,

cjpoate participa la ședințele Consiliului de administrație fără drept de vot,

 • d)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală

CAP. VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 27. Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28. - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 1 an de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului de administrație în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul de administrație trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30. (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 31. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. VII

Dispoziții finale

Art. 32. (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în.............exemplare originale, astăzi, data

autentificării sale.

ASOCIAȚII

Județul Sibiu,

Prin Președintele Consiliului Județean Sibiu Martin Bottesch

Municipiul Sibiu, Prin Primarul municipiului Sibiu Klaus Werner Johannis

Comuna Poplaca

Prin Primarul comunei Poplaca Cornel Surdu

Președinte

Birk EcaterinaContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin