Hotărârea nr. 246/2011

HOTĂRÂREA NR.246 privind aprobarea Acordului de pre-finanţare „România-Cofinanţarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.246

privind aprobarea Acordului de pre-finanțare „România-Cofinanțarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 44104/2011 prin care Unitatea de Implementare a Proiectelor propune aprobarea Acordului de pre-finanțare „România-Cofinanțarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b și alin.4, lit.f și alin.6, lit.a, pct.14, ale art. 45, alin.2, lit.d precum și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea Acordului dc pre-finanțare „România - Cofmanțarca Fondului de Coeziune pentru Societatea dc Apă Sibiu” conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Klaus Wemcr lohannis, în calitate dc Primar al Municipiului Sibiu, pentru semnarea acordului de prefinanțarc prevăzut la articolul 1.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează Secretar Nisto

orin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la H.C.L. nr.246/2011


ACORD DE PRE-FINANTARE

9

Re: ROMÂNIA / Cofinanțarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu

Prezentul Acord de Pre-Finanțare (“Contractul”) este încheiat la data, de către și între:

 • (1)    Municipiul Sibiu (“Municipiul”), România, în calitate de acționar al Societății, reprezentat de Dl. Klaus Wemer lohannis în calitate de Primar;

 • (2)    S.C. Apă-Canal Sibiu S.A. ("Societatea") Sibiu, Romania, reprezentată de Dl. Mircea Niculescu, în calitate de Director General;

 • (3)    Asociația de Dezvoltare Intercomunitară din Județul Sibiu, România, denumită în continuare ("ADI"), reprezentată de Dl. Klaus Werncr lohannis, în calitate de Președinte; si

 • (4)    Județul Sibiu (“Județul”), România, în calitate de acționar al Societății, reprezentat de Dl. Martin Bottesch în calitate de Președinte;

Și

 • (5)    Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD” sau “Banca”), reprezentată de Dl. Jean-Patrick Marquet, Director, Echipa de Infrastructura Municipală și de Mediu;

(denumite în cele ce urmează, împreună “Părțile” și “Partea” va însemna oricare dintre acestea).

ÎNTRUCÂT:

 • (A)    Societatea urmărește să contracteze un credit in valoare de cel mult 10 milioane Euro (Tranșa 1) pentru co-finanțarea programului regional de investiții in valoare de până la 124 milioane Euro conform programului European privind Fondurile de Coeziune (“Proiectul”).

 • (B)    Societatea și ADI intenționează să restructureze și să refinanțeze (“Refinanțarea”) creditul senior scadent în valoare de 7,6 milioane Euro contractat de la BERD, acordat în baza contractului de credit din data de 27 aprilie 2004 (“Creditul Existent”). Sub rezerva agreării și încheierii anumitor angajamente contractuale acceptabile pentru Bancă și sub rezerva faptului ca termenii și condițiile contractului de delegare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul apei Sibiu (ADI) și Societate sunt acceptabili pentru Banca, Proiectul și Refinanțarea ar putea include, inter alia:

 • (i)     stingerea garanției emise de Municipiu;

 • (ii)    negocierea si încheierea unui Contract de Asistenta pentru Proiect între BERD, Companie, Județ si Municipiu și, dacă este necesar, de alte unitati administrativ-teritoriale relevante, prin care Municipiul, Județul si celelalte părți (dacă este cazul), vor fi de acord, fiecare in parte, sa acorde sprijin Proiectului si sa-si asume anumite obligații stabilite in contractul in cauza, fiind subînțeles faptul ca aria obligațiilor fiecărei parti se va limita la controlul fiecăreia asupra împrumutatului.

 • (C)    Fondurile Coeziune sprijinite atât prin granturi naționale și locale vor finanța până la 124 milioane Euro din Proiect.

 • (D)    Banca ia în considerare participarea la Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung acordată Societății în valoare de pana la 17,6 milioane Euro în două tranșe: Tranșa 1, “Tranșa Nouă de Investiții”, în valoare de pana la 10 milioane Euro și Tranșa 2 egală cu maxim 7,6 milioane Euro sau suma rămasă nerambursata din Creditul Existent la data semnării Contractului de Credit, “Tranșa de Refinanțare”, astfel cum este descris mai sus.

 • (E)    Părțile doresc să prevadă în prezentul Contract fundamentul în baza căruia vor colabora în vederea pregătirii propusei finanțări a Proiectului.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • 1. Banca își confirmă interesul de a lua in considerare participarea la Proiect și Refinanțare (sub rezerva Secțiunii 8 de mai jos) prin acordarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui credit senior sau a mai multor credite senioare acordat/e Societății în valoare totală de pana la 17,6 milioane Euro (“Creditul”). Termenii și condițiile Creditului vor fi negociate după ce Banca evaluează Proiectul. Cu toate acestea, se anticipează următorii termeni și condiții orientative pentru credit:

 • (i)    Moneda: o finanțare în moneda Euro;

 • (ii)    Valoare:

•     Tranșa 1: până la 10,0 milioane EURO; și

©     Tranșa 2: până la 7,6 milioane EURO sau suma rămasă nerambursata din Creditul

Existent la momentul semnării Contractului de Credit;

 • (iii)   Perioada de Disponibilitate

© Tranșa 1: 4 ani;

Tranșa 2: 12 luni;

 • (iv)   Maturitate:

 • •     Tranșa 1: până la 15 ani (cu o perioadă de grație de 4 ani pentru rambursarea principalului);

 • •     Tranșa 2: fără prelungire a perioadei de grație pentru creditul existent deoarece este în curs de rambursare;

 • (v)   Perioada de Rambursare (Datele de Plată a Dobânzii pentru Tranșa 1 și Tranșa 2 vor coincide):

 • •     Tranșa 1:15 ani, incluzând perioada de gratie de 4 ani.

® Tranșa 2: 12 ani (fara perioada de gratie).

 • (vi)   Rata dobânzii:

 • •     Mafia de 2,50% (Marja de Bază) pe an peste EURIBOR la 6 luni cu un mecanism de diminuare reversibil aplicabil începând de la prima data de plata a dobânzii după transmiterea către Banca a situațiilor financiare auditate ale Societății pentru anul 2015 si legat de nivelul Ratei de Acoperire a Serviciului Datoriei (RASD) calculat pe baza situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, după cum urmează.

  RASD mai marc de l,3x și egală cu sau sub l,4x

  Marjă de 2,50%

  RASD mai mare de l,4x și egală cu sau sub l,5x

  Descreștere de 0,25% rezultând o Marjă de 2,25%

  RASD mai mare de l,5x

  Descreștere de 0,25% rezultând o Marjă de 2,00%

Orice scădere a Marjei efectuată în baza mecanismului de scădere descris mai sus nu va mai produce efecte de la data de plată a dobânzii care urmeaza imediat după data la care împrumutatul a încetat să mai îndeplinească Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei pe baza celor mai recente situații financiare anuale auditate și va reveni la marja corespunzătoare pentru nivelul aplicabil al Ratei de /Xcoperire a Serviciului Datoriei.

Dacă s-a produs un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, atunci atât timp cât acest eveniment continuă, Marja pentru Transa 1 si Transa 2 va fi de 2,50% pe an;

Ca urmare a reducerilor marjei sau majorărilor marjei pe baza mecanismului de scădere descris mai sus, nivelul Marjei ajustate pentru Transa 1 si Transa 2 nu va fi mai mica de 2,00%.

 • •     Ultima grila a marjelor va fi negociată prin luarea în considerare a rezultatelor unui due diligence suplimentar și a condițiilor de piață la momentul semnării și vor depinde de nivelul garanției și angajamentelor financiare.

 • (vii) Comision de acordare:

 • •     Tranșa 1: 1,0%;

 • (viii) Comision de refinantare:

 • •    Tranșa 2: 10.000 EURO

 • (ix)   Comision de angajament:

o Tranșa 1: niciun comision de angajament pentru primele 24 de luni după semnarea contractului de credit si 50 puncte de baza (0,5% pe an) ulterior;

o Tranșa 2: niciun comision de angajament.

 • (x)    Comision pentru rambursare anticipata: 3% din sumele plătite în avans, dacă plata în avans se efectuează în termen de 5 ani de la data semnării Creditului; un comision de plată anticipată egal cu 2% din sumele plătite în avans, dacă plata în avans se efectuează între 5 și 6 ani de la semnarea Creditului;;

 • (xi)   Contul rezervă pentru serviciul datoriei ținut în Euro alimentat de către Societate cu serviciul datoriei pentru șase luni, gajat in favoarea Băncii pe baza contractelor în vigoare pentru Creditul Existent;

 • (xii)  Achiziții: Atribuirea dc contracte pentru un proiect care va fi cofinanțat prin fonduri europene de Coeziune va fi desfășurată conform legilor naționale privind achizițiile publice și prevederilor oricărui contract dc finanțare încheiat între Comisia Europeană și țara beneficiară;

 • (xiii) Tragere: Tragerea Creditului va fi făcută doar în schimbul unui contract semnat care este parte integrală a cheltuielilor eligibile ale proiectului aprobate de către Comisia Europeană și proporțional cu procentul de finanțare de către BERD a proiectului agreat;

 • (xiv)  Creditul va fi susținut prin Contractul de Asistenta pentru Proiect (CAP) încheiat de BERD, Societate, Județ și Municipiu, si, daca este necesar, alte unitati administrativ-teritoriale relevante, in conformitate cu prevederile para. (B), (ii) din preambul;

 • (xv)  Contractul de delegare a serviciului va fi în concordanta cu recomandările Comisiei Europene și Programul Operațional Sectorial de Mediu si va trebui sa fie satisfăcător si acceptabil pentru Banca;

 • (xvi) Indicatori financiari importanți vor fi incluși, cum ar fi, fără limitare la, Datoria / EBITDA, RASD.

 • 2.     Banca confirmă dorința de a colabora cu ADI, Municipiul, Județul și Societatea pentru avansarea pregătirii finanțării prevăzute, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultanților externi, atât timp cât Proiectul va fi sprijinit de conducerea Băncii și de Consiliu.

 • 3.     Creditul este acordat prin Programul Cadru de Co-finanare pentru Fondul Regional de Coeziune (“R2CF”) din domeniul apei initiat de Bancă, pentru susținerea operatorilor regionali de apă din România. Banca a mobilizat fonduri de cooperare tehnică (“Fonduri CT”) pentru un program de benchmarking care va fi administrat de către Asociația Română a Apei pentru împrumutatii din Programul Cadru.

 • 4.     Părțile intenționează ca Proiectul să fie structurat astfel încât acesta să fie adecvat pentru cofinanțare între Bancă și fondurile europene de coeziune. De asemenea Banca confirmă disponibilitatea acesteia de a lucra îndeaproape cu Ministerul Mediului, Ministerul de Finanțe și alte instituții relevante din România în timpul diverselor etape ale procesului de aprobare, atât timp cât Proiectul este sprijinit de conducerea Băncii și Consiliul de Administrație.

 • 5.     Societatea va fi obligată să ramburseze Băncii cheltuielile din bugetul propriu („Cheltuielile”). Cheltuielile vor include în principiu costurile legate de onorariile și cheltuielile consultanților și consilierilor juridici externi angajați de către Bancă plătite de Banca în legătură cu pregătirea finanțării Băncii și pentru pregătirea, redactarea, negocierea și revizuirea documentației de finanțare și a oricăror alte documente privitoare la documentația de finanțare. Dacă totalul cheltuielilor pentru consiliere juridică externă privitoare la pregătirea, redactarea, traducerea, negocierea și revizuirea documentației de finanțare pentru Proiect ating echivalentul sumei maxime de 50.000 Euro, Societatea va ajunge la un acord cu Banca pentru suportarea cheltuielilor suplimentare pentru consilierea juridică externă. Cheltuielile vor fi rambursate nu mai târziu de 21 de zile după ce Banca transmite Societății documentația care confirmă că orice asemenea Cheltuieli au fost suportate.

 • 6.     Dacă Societatea sau ADI în orice moment aleg să nu mai continue colaborarea pentru realizarea Proiectului cu implicarea Băncii, Societatea va plăti Băncii un comision dc renunțare în valoare de până la 50.000 Euro și Cheltuielile acumulate astfel cum sunt descrise in Secțiunea 5. Onorariul de renunțare nu este plătibil dacă cererea pentru Fondul de Coeziune nu este aprobată de către Comisia Europeană.

 • 7.     Contribuția Societății la pregătirea proiectului va include:

 • (a)    Societatea va oferi gratuit oricăror consultanți aleși de către Bancă să lucreze la Proiect spatii dc birouri corespunzător mobilate și utilate, inclusiv acces la linii de telefon și fax și copiatoare;

 • (b)    Societatea va plăti costurile sale interne privitoare la pregătirea și evaluarea Proiectului și cererea pentru Fondul Coeziune;

 • (c) Societatea va colabora cu Banca, Municipiul, Județul și ADI pentru pregătirea Contractului de Asistenta pentru Proiect.

 • 8.      Preambulul, secțiunile 1, 2, 3 și 4 ale acestui Contract reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau nu reprezintă nicio obligație angajantă din punct de vedere legal a Părților de a oferi, sau de a accepta, finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți, separat și în mod caracteristic. Mai precis, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și este sub rezerva negocierii unui plan general de finanțare și a aranjamentelor privind Proiectul satisfăcătoare pentru Banca, aprobării de către conducerea Băncii și de Consiliul de Administrație, negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Cu excepția cazului în care nu se prevede altfel în această Secțiune 8, prezentul Contract prevede obligații angajante din punct de vedere legal ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Contract.

 • 9.     Orice modificare la, sau renunțare din partea Băncii la orice termeni sau condiții ale, sau acord dat de către Bancă conform, acestui Contract (inclusiv conform prezentei Secțiuni 9) se vor face în scris și vor fi semnate de Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Societate, Municipiu, Județ și ADI.

 • 10.    Orice notificare, cerere sau altă comunicare ce va fi acordată sau efectuată conform prezentului Contract oricărei Părți va fi făcuta în scris. Cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, orice asemenea notificare, cerere sau comunicare va fi considerată acordată sau efectuată valabil atunci când este transmisă personal, prin poștă aeriană sau transmisa pe fax părții căreia trebuie sau îi este permis să le fie înmânata sau acordata la adresa acestei părți menționata în primele paragrafe sau la altă adresă notificată de partea respectivă celeilalte părți care acordă sau efectuează notificarea, cererea sau altă comunicare.

 • 11.    Prezentul Contract va fi guvernat de legea engleză. Contractul de Credit ce urmează să fie încheiat între Bancă și Societate, cât și Contractul de Asistenta pentru Proiect între BERD, Societate, Municipiu, Județ și ADI (și fiecare din membrii acesteia, dacă este necesar) vor fi guvernate de legea engleză.

 • 12.    Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură cu acest Contract, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia sau implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Stabilirea și desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, în Marea Britanic și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. Tribunalul arbitrai nu este autorizat să solicite sau sa prevadă iar Societatea și ADI sunt de acord că nu vor căuta să solicite de la nici o altă autoritate judiciară, vreo măsura procedurală provizorie de protecție sau degrevare împotriva Băncii, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Contract, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.

 • 13.    De la data semnării acestui Contract de Pre-Finanțare și până la data semnării contractului de credit pentru Credit, Societatea nu se va angaja în nicio negociere cu nicio bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări pe piața financiara internațională, tară acordul scris prealabil al BERD.

 • 14.    Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiile internaționale și orice legi aplicabile.

 • 15.    Societatea, Municipiul, Județul și ADI declară și garantează faptul că prezentul Contract este unul comercial și nu un act public sau guvernamental și faptul că ADI, Municipiul, Județul și Societatea nu au dreptul să solicite imunitate față de procedurile legale cu privire la sine sau oricare activ al său pe motive de suveranitate sau alte motive conform oricărei legi sau în orice jurisdicție unde o acțiune poate fi introdusă pentru executarea oricărei obligații ce reiese din sau in legătura cu prezentul Contract.

 • 16.    Prezentul Contract este redactat în 10 (zece) exemplare, 6 (sase) în limba engleză și 4 (patru) în limba română, fiecare dintre ele va fi considerat un original, dar care împreună reprezintă unul și același contract. Versiunea în limba engleză va guverna în relațiile dintre Părți.

DREPT MĂRTURIE, părțile prezentului contract, acționând prin reprezentanții lor legal autorizați, au determinat încheierea prezentului Contract în numele lor la data înscrisă în preambul.

MUNICIPIUL OF SIBIU

Dl. Klaus Wemer lohannis

Primar

JUDEȚUL SIBIU

Dl. Martin Bottesch

Președinte

S.C. APA-CANAL SIBIU

Dl. Mircea Niculescu

Director General

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

Dl. Klaus Wemer lohannis

Președinte

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

Dl. Jean Patrick Marquet

Director, Infrastructura Municipală si de Mediu


Contrasemnează Secpptar Nisto

orin