Hotărârea nr. 245/2011

HOTĂRÂREA NR.245 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare instalaţii termice interioare la blocul de locuinţe sociale din str.H.Coandă nr.57” în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ISCIR pentru centrala termică a blocului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.245

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare instalații termice interioare la blocul de locuințe sociale din str.H.Coandă

nr.57” în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare ISCIR pentru centrala termică a blocului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 42721/2011 prin care Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare instalații termice interioare la blocul de locuințe sociale din str.H.Coandă nr.57” în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare ISCIR pentru centrala termică a blocului,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2 lit.b și alin.4 lit.b, precum și ale art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Proiectare instalații termice interioare la blocul de locuințe sociale din str.H.Coandă nr.57” în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare ISCIR pentru centrala termică a blocului, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Suprafața desfășurată pentru fiecare nivel al blocului: 600 mp

Numărul de niveluri ale blocului: parter+4 etaje

Suprafața totală desfășurată: 3000 mp

Cheltuieli proiect faza P.T.: 14167,74 lei fără TVA

Cheltuieli avize, verificare, expertizare: 1800 lei fără TVA

Indicatori economici:

Cheltuieli totale proiectare și avizare: 15.967,74 lei fără TVA,

Art.2. Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte

Birk Ecaterina


Contrase

nnează ar »orin


Secre

Nistor