Hotărârea nr. 244/2011

HOTĂRÂREA NR.244 pentru completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.244

pentru completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 41268/2011, al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu prin care se propune completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevderilor art. 36 alin.2 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația pubică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se completează anexa nr.l la H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”, prin introducerea art. 111 care va avea următorul conținut:

„Art. II1 în cazul pierderii dau deteriorării tichetului cu cod de bare, conducătorul autovehiculului va putea ieși din parcarea „Cazarma 90” din Municipiul Sibiu numai după achitarea contravalorii unui tichet contravențional în cuantum dc 20 lei”.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte Birk Ecaterina


Contrași

Secretar

Nisto


nează


orin