Hotărârea nr. 243/2011

HOTĂRÂREA NR.243 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu

«JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.243

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul istoric al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011, Analizând raportul nr. 41266/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul istoric al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se modifică și se completează H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul istoric al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

  • I. La Anexa nr. 1 , Secțiunea III- „Răspunderea contravențională” , art. 11, se elimină lit. e și se va introduce aliniatul 2 cu următorul conținut:

„Alin.2. - în cazul pierderii sau deteriorării cârdului magnetic se va putea elibera un nou cârd contra taxei de 100 lei”.

  • II. La Anexa nr.2, Secțiunea III - „Răspunderea contravențională”, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13. (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 - 300 lei următoarele fapte :

  • a) accesul în Piața Mică din Municipiul Sibiu al autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Excepție fac autovehiculele autorizate de Primăria Municipiului Sibiu;

  • b) staționarea autovehiculelor mai mult de 24 h în Piața Mică din Municipiul Sibiu, cu excepția rezidenților și a posesorilor de abonamente emise pentru Piața Mică din Municipiul Sibiu. în această situație devin incidente prevederile H.C.L. nr. 103/2011 privind preluarea de către S.C. Piețe Sibiu S.A a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate nercgulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, aplicându-se sancțiune contravențională de ridicare a autovehiculelor.

  • c)  intrarea și ieșirea autovehiculelor din Piața Mică din municipiul Sibiu fără respectarea modului de funcționare al sistemului de bariere, conform regulamentului de acces.

  • (2) în cazul pierderii sau deteriorării cârdului magentic se va putea elibera un nou cârd contra taxei de 100 lei.

  • (3) în cazul pierderii sau deteriorării tichetului cu cod de bare, conducătorul autovehiculului va putea ieși din Piața Mică din Municipiul Sibiu numai după achitarea contravalorii unui tichet contravențional în cunatum de 40 lei.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte Birk Ecaterina

Contrasemnează


Secre/tar

NistorflOorin