Hotărârea nr. 242/2011

HOTĂRÂREA NR.242 pentru completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 103/2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.242 pentru completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 103/2011

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 41393/2011 prin care S.C. Piețe Sibiu S.A. propune completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamcntar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 103/2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.2, alin.2 din O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul art. 36 alin.2 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamcntar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin anexa 3 la H.C.L. nr. 103/2011, după cum urmează :

  • a) La art.l alin.2 se introduc lit. i și j cu următorul conținut:

„ i) - autovehiculele și vehiculele de orice fel staționate și parcate în zonele anunțate și semnalizate corespunzător care urmează a fi supuse operațiunii de salubrizare

j) - autovehiculele și vehiculele de orice fel staționate sau parcate în piețele municipiului Sibiu în alte locuri decât parcările amenajate

  • b) La art. 10 sc introduc lit. j și k cu următorul conținut:

j) -staționarea și parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în zonele anunțate și semnalizate corespunzător care urmează a fi supuse operațiunii de salubrizare

k) staționarea și parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în piețele municipiului Sibiu în alte locuri decât parcările amenajate

  • c) La art. 11 lit. a și d vor avea următorul conținut:

Pentru persoane fizice

a) încălcarea prevederilor art. 10 litera a, d, h, i, j și k sc sancționează cu amendă contravențională de la 300 - 500 Iei;

Pentru persoane juridice:

  • d) încălcarea prevederilor art. 10 litera a, d, h, i, j și k se sancționează cu amendă contravențională de la 300 - 500 lei.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și directorul S.C. Piețe Sibiu S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011.

Președinte Birk EcaterinaContrasei inează Secreft ar Nistor/Oorin

ar >orin