Hotărârea nr. 241/2011

HOTĂRÂREA NR.241 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi tarifului la canalizare-epurare în Municipiul Sibiu şi Staţiunea Păltiniş

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.241

privind aprobarea prețului la apă potabilă și tarifului la canalizare-epurare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.07.2011,

Analizând raportul nr. 42706/06.07.2011 întocmit de Direcția Economică prin care sc propune aprobarea prețului la apă potabilă și tarifului la canalizare-epurare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș,

Având în vedere Avizul nr. 1025564/07.06.2011 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare atribuit operatorului regional S.C. Apă - Canal SA Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 298/2008 , modificat și completat prin H.C.L. nr. 106/2009,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.34 alin.5 din Legea nr. 241/2006, ale ari.8 alin.2 lit.j din Legea nr. 51/2006 și ale art. 6 alin.9 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a pct.14 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 1 iulie 2011 se aprobă nivelul noilor prețuri pentru apa potabilă și a tarifelor pentru serviciile de canalizare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș, după cum urmează :

Nr.

crt.

Denumire produs/serviciu

Localitate

Preț/tarif pentru populație lei/mc

Preț/tarif pentru restul utilizatorilor lei/mc

actual

propus

actual

propus

1

Apa potabilă -Municipiul Sibiu

2,75

3,11

2,22

2,51

2

Canalizare-cpurare populație, instituții publice și ag.economici nepoluatori - Municipiul Sibiu

1,38

1,59

1,11

1,28

3.

Canalizare - epurare ag.economici poluatori grupa 1 dc risc Municipiul Sibiu

-

-

1,19

1,37

4.

Canalizare - epurare ag.economici poluatori grupa 11 dc risc - Municipiul Sibiu

-

-

1,26

1,45

5

Apă potabilă

Stațiunea PĂLTINIȘ

2,75

3,11

2,22

2,51

6

Canalizarc-epurare

Stațiunea PĂLTINIȘ _________1_____________________________

1,38

1,59

LH

1,28

Art.2. Preturile la apa potabilă și tariful la canalizare pentru populație conțin TVA în cotă de 24% iar cele pentru restul utilizatorilor nu conțin TVA.

Art.3. Directorul S.C. Apă - Canal S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.07.2011

Președinte

Birk Ecaterina


Contrasemnează

Secretar Nistor^Qorin

[RU CONFORMITATE

CU OPALUL