Hotărârea nr. 24/2011

HOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea statului de funcții Ia Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 2855/2011, prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

L CCCU'i


Contrasemnează

Secretar

Dorin/Nistor

.Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.J_ la IICL nr._jA[ /2011


STAT DE FUNCȚII

LA 01.01.2011

-DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL

STUDII

GRAD

TREPTE

NUMĂR

POSTURI APROBATE

DIRECTOR II

S

1

DIRECTOR ADJUNCT II

s

1

ȘEF BIROU II

s

FUNCȚII CONDUCERE

3

CONSILIER JURIDIC

s

1

1

REFERENT

M

1

1

ȘOFER

M

I

1

MUNCITOR CALIFICAT

M/G

I

6

MUNCITOR CALIFICAT

M/G

11

5

MUNCITOR CALIFICAT

M/G

III

2

FUNCȚII EXECUȚIE

16

TOTAL   _______

19

Președinte

Klein Hans

UicUl bU-CU t

Contrasemnează

Secretar Nistor £)orin