Hotărârea nr. 239/2011

HOTĂRÂREA NR.239 privind comasarea imobilului-teren , proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 100037 Şura Mică , cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al judeţului Sibiu, identificate în CF 100005 Şura Mică şi CF 100036 Şura Mică, într-un singur corp funciar în suprafaţă de 60.000 mp., pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.239

privind comasarea imobilului-teren , proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 100037 Șura Mică , cu imobilele-terenuri aparținând domeniului public al județului Sibiu, identificate în CF 100005 Șura Mică și CF 100036 Șura Mică, într-un singur corp funciar

în suprafață de 60.000 mp., pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 40762/2011 , prin care se propune comasarea imobilului-teren , proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 100037 Șura Mică , cu imobilele-terenuri aparținând domeniului public al județului Sibiu, identificate în CF 100005 Șura Mică și CF 100036 Șura Mică, într-un singur corp funciar în suprafață de 60.000 mp., pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 36 alin (2) lit “c” , ale art. 45 alin. (3), și art.123 alin, (l)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă comasarea imobilului teren-fâneață identificat în CF 100005 Șura Mică (cad.672/2), în suprafață de 5.700 mp.și a imobilului-teren arabil identificat în CF 100036 Șura Mică ( cad.680/6/1) în suprafață de 24.300 mp., aflate în domeniul public al județului Sibiu cu imobilul-leren arabil proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 100037 Șura Mică ( cad.-680/6/2), în suprafață de 30.000 mp., conform documentației de comasare întocmită de SC GEOMARK S.R.L. Sibiu, vizată și înregistrată la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu nr.33146/14.06.2011.

Art.2 - Se atestă apartenența la domeniul public al județului Sibiu și respectiv la domeniul public al municipiului Sibiu, în cota de ’/2 în favoarea fiecărei unități administrativ teritoriale, a imobilului-teren arabil, comasat, identificat cu nr.cadastral nou 101216.

Art.3 - Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Județean Sibiu, în baza contractului cadru de administrare ce constituie anexa 1 la prezenta hotărâre, a cotei de ’/z, proprietatea Municipiului Sibiu, din imobilul-teren arabil, comasat, identificat cu nr.cadastral nou 101216, în suprafața de 60.000 mp., pentru construcția obiectivului de investiții stație de sortare a deșeurilor și stație de compost în zona județului Sibiu, aferent proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Sibiu”,conform contractului de finanțare nr.98552, semnat în data de 25.05.2010 între Consiliul Județean Sibiu în calitate de beneficiar și Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate Contractantă.

Art.4 -Efectuarea formalităților de înscriere în evidențele de publicitate imobiliară a dreptului dc proprietate asupra imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri, în favoarea domeniului public al județului Sibiu și domeniului public al municipiului Sibiu, se va realiza prin

grija Compartimentului UIP și Serviciului Investiții și Administrare Patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

Art.5- Se aprobă inițierea procedurii pentru completarea anexei nr.2 la H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, cu o poziție nouă, având următoarele elemente de identificare:

-imobil -teren arabil, în cotă de A din imobilul- teren arabil, comasat, în suprafață de 60.000 mp., proprietatea Municipiului Sibiu și a Județului Sibiu, nr.cadastral nou 101216.

Art.6 - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.5 din prezenta hotărâre.

Art.7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă II.C.L. nr.267/2009, privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Sibiu a unui imobil-tcren, proprietatea Municipiului Sibiu, în suprafață de 30.000 mp., identificat în CF nr. 100037 Șura Mică, nr.top 100037;

Art.8. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte Popa Virgil

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la H.C.L. nr.239/2011


CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.................../......................2011

Art. 1. Părțile

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, reprezentat prin Primar

Klaus Wemer lohannis, în calitate de proprietar

Și

CONSILIUL «JUDEȚEAN SIBlU-reprezentat de dl.Martin Bottesch - Președinte, cu sediul în Sibiu str.G-ral Magheru nr 14 în calitate de administrator.

în temeiul H.C.L. nr....../2011 s-a încheiat prezentul contract.

Art. 2. Obiectul contractului

Cedarea în administrarea Consiliului Județean Sibiu a a cotei de 14, proprietatea Municipiului Sibiu, din imobilul-teren arabil, comasat, identificat cu nr.cadastral nou 101216, în suprafața de 60.000 mp., pentru construcția obiectivului de investiții stație de sortare a deșeurilor și stație de compost în zona județului Sibiu, aferent proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Sibiu”,conform contractului de finanțare nr.98552, semnat în data de 25.05.2010 între Consiliul Județean Sibiu în calitate de beneficiar și Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate Contractantă.

Art. 3, Drepturi și obligații

  • 1. Drepturile proprietarului

a- să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

  • 2. Drepturile administratorului

a- să i se asigure de către proprietar folosința bunului pe toată durata contractului.

  • 3. Obligațiile administratorului

a-să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

b-să folosească lucrul potrivit destinației sale;

c-să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, inclusiv utilitățile consumate, neavând dreptul să ceară restituirea acestora dc la proprietar;

d-să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului.

e-administratorul nu are dreptul să închirieze, concesioneze, să transmită în comodat folosința bunului sau să dispună în orice alt mod de acesta.

Art.4 încetarea contractului

  • a) în cazul în care administratorul nu respectă profilul de activitate prevăzut în contract proprietarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul după 15 zile de la data la care administratorul a fost înștiințat oficial asupra nerespectării art.2 din prezentul contract.

  • b) Administrarea poate înceta prin acordul scris al părților.

  • c) în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

Art. 5. Forța majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 6. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................în 2 (două) exemplare.

Proprietar,


Președinte

Popa Virgil


Administrator,

Contrasemnează

Secrptar

Nistor Dorin Ilie