Hotărârea nr. 238/2011

HOTĂRÂREA NR.238 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.07.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.238

privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.07.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr.37223/2011, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, începând cu data de 01.07.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.107 alin.l lit.”c” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 din Legea nr.350/2011 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin O.U.G. nr.7/02.02.2011, art.26 alin.(2) și (3) din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu cele ale art.41-43 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011,

Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.893148, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu sub nr.41282/29.06.2011,

în temeiul art. 36 alin. 3 lit. „b”, precum și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.07.2011, se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu :

  • a) se organizează activitatea de amenajare a teritoriului șz urbanism ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, având în componență două servicii și un compartiment, după cum urmează:

  • -   Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului,

Serviciul autorizare construcții,

Compartimentul urmărire și planificare oraș istoric, monumente;

  • b) Direcția menționată mai sus va fi condusă de arhitectul-șef și va avea denumirea de „Direcția amenajarea teritoriului șz urbanism

a) Având în vedere condițiile impuse de legislația în vigoare cu privire la promovarea personalului contractual, se aprobă transformarea următoarelor posturi:

  • - la Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat:

  • - postul de inspector de specialitate gr.II, ocupat de d-na Manea Adina, se transformă în post de inspector de specialitate gr.I;

  • - postul de inspector de specialitate gr.II, ocupat de d-na Purece Cecilia, se transformă în post de inspector de specialitate gr.I;

  • - la Serviciul administrativ:

  • - postul muncitor calificat tr.IV, ocupat dc d-na Rădulescu Gabriela, se transformă în post de muncitor calificat tr.III;

- la Serviciul Centrul de informații pentru cetățeni:

  • - postul referent tr.II, ocupat de d-na Vasiu Eugenia, se transformă în post de referent tr.I;

Art 2. începând cu data de 01.07.2011 se aprobă statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează Secretar

Nistor Domin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. I


la H.C.L. nr. £-^&/2011


STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.07.2011

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

’j

1

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională___

Nivelul studiilor_______

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

de conducere

de execuție >

1

Klaus Werner lohannis

Primar

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

j...............

3

Popa Virgil

Viceprimar

4

Secretar

gr.H

S

J__

Compartiment audit

5

Auditor

I

superior

S

1

6

Auditor

I

principal

s

7

Auditor

I

principal

s

]

IIRECȚIA ADMINIST1

RAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

8

Director executiv

gr.II

s

r

i

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

9

Șef serviciu

gr II

s

L

j

Compartiment administrație locală, agricol

10

Consilier

I

superior

s

11

Consilier

I

superior

s

12

Consilier

I

superior

s

i

13

Consilier

U

superior

s

i

14

Consilier

I

principal

S___

15

Consilier

I

superior

s

1

16

Consilier

I

principal

s

1

17

Consilier

I

principal

s

1

i 18

Consilier

I

principal

s

.. 1

19

Consilier

I

asistent

s

20

1

1

?

ț

Referent

III

superior

M

1

21

1

1

Referent

III

asistent

I M

1 _

1

1

22

1

Referent

IA ;

M

1

23

1 _L

Magaziner

—1

24

_

1

1

Arhivar

I

M

1

Compartiment coordonare asociații de proprietari

i 25

Consilier

I

superior

s

1

1

26

Consilier

I

asistent

s

27

Consilier

I

debutant

S

28

! Insp.spec

IA

s

1

S

crviciul juridic

U29

Șef serviciu

gr II

s

r

! 30

Cons.jr.

I

superior

s

1“.....

I

j

: 31

Cons.jr.

I

superior

s

i i

L22_

Cons.jr.

I

superior

s

i

1

33

Cons.jr.

I

principal

s

.. .

I

1

34

Cons.jr.

I

superior

s

35

Cons.jr.

I

principal

s

1

36

Cons.jr.

I

asistent

s

-j--------------

37

Cons.jr.

I

asistent

s

38

_

Cons.jr.

I

asistent

s

39

Cons.jr.

I________

debutant

s

1

Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat

40

Șef serviciu

gr.ll

S

l

1

41

Consilier

I

superior

s

42

Consilier

I

principal

s

1

43

Consilier

I

principal

s

44

Consilier

I

principal

S

1

45

Referent

HI

superior

M

46

Insp. spec.

I

ir

47

Insp. spec.

I

s

48

Insp..spec.

n

s

49

Insp..spec.

îi

s

50

Referent

IA

M

51

Secr.-dact

I

M

52

Secr.-dact.

hI

M

3irou autoritate tutelară

53

Șef birou

gr.H

s

r

1

....

54

Consilier

U

superior

S

i

55

Consilier

|T~

superior

s

1

1

56

Consilier

i-

principal

s

1

i 57

i________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consilier i I

principal

1

58

1

Consilier

I

asistent

i

s 1

I

1

1

~1

!Ș9J

1

i

Consilier

I

asistent

i

S

1

------------------------------1-

-----------------------------------------------J

E

►ERECȚIA ECONOMICĂ

; 60

Director executiv

gr.H

_

s

i

i

Serviciul buget-contabilitate

61

Șef serviciu

_gr.II

s

1

! 62

Consilier

I

superior

s

Consilier

I

superior

s

i 64

Consilier

I

superior

s

65

Consilier

I

superior

s

66

Consilier

I

superior

s

i 67

_

-

Consilier

I

superior

s

68

_

Consilier

I

superior

s

69

Consilier

I

superior

s

70

Consilier

I

superior

s

_zlj

Consilier

I

principal

s

i

L22_

_

Consilier

I

principal

s

-----------------------------1

! 73

Consilier

I

asistent

s

Consilier

I

principal

s

i 75

_

_

Consilier

I

principal

s

Serviciul de autorizare și

control

i 76

L_

Șef serviciu

gr.II

r -

s

Compartiment autorizare activități comerciale

77

Consilier

I

superior

s

78

Consilier

I

superior

s

.... . -

79

Consilier

I

superior •

s

80

Consilier

I

superior

s

Compartiment de autorizare pentru servicii de transport public local

81

Consilier

I

superior

s

1

. 82

Consilier

I

superior

S

1

83

Consilier

I

superior

s

1

84

Consilier

I

principal

S

S

.85

>erviciul relații externe ș

protocol

Șef serviciu

i gr.II

s

1

1

86

Consilier

1

superior

!'

s

87

Consilier

I

1 superior

i

s

88

Consilier

I

superior

s

i •

: 89

! Consilier

IT”

asistent

i

s

L

1

■ 90

: Consilier

i

1 asistent

S

! 91 1

F

y

~r

r

I

Consilier '

1

asistent |

s

J 1

i

I

1

1

1

”3

1

92

1

1

1

____________L

i

____________________L

Insp.spec i

S i

1

Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

93

___________L

Șef serviciu j

grjll

1

s

_________1

Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism

i 94

1

I

Consilier

I

principal

s

1

95

Consilier

I

principal

s

j 96

i

Consilier

I

asistent

s

i 97 i

_

i

Consilier

I

asistent

s

98

1

Insp.spec

I

s

_____________________1

j 99 !

1

Insp.spec

II

s

<

Compartimentul Centrul de informare turistică

100

Consilier

I

superior

s

101

Insp.spec

I

s

102

Insp.spec

I

s

103

Insp.spec

II

s

1 104

Referent

II

SSD

1 105

..

Referent

I

M

Serviciul informatică

106

Șef serviciu

gr.II

s

Compartiment administrare infrastructură informatică

107

Consilier

I

superior

S

I 108

Consilier

u

principal

s

109

Consilier

I

principal

s

110

Consilier

I

debutant

s

1

111

Consilier

I

debutant

s

112

Consilier

I

debutant

s

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____

113

Referent

III

superior

M

r

!__________________________

Compartiment aplicații informatice

114

Consilier

I

superior

s

115

1

Consilier

I

superior

s

116

Consilier

I

superior

s

j________________

117

Consilier

I

principal

s

_

118

Consilier

I

j principal

s

_

_

Compartiment G1S

119

Consilier

I

superior

r

! s

I

i

i 120

Consilier

I

superior

1 121

Consilier

1

superior

s

1 122

1

Consilier

I

principal

1 s

1

! 123 |

1

J__

1

Consilier

I

debutant

FF

j

Compartiment internet/intranet, document digital

124 i

1

1

Consilier

I

superior

s

125

Consilier

I

principal

s

126

i

Consilier

I

asistent

s

127

Referent

III

asistent

M

128

_

_____ . ____

i

_

Referent

HI _L

asistent

M

s

erviciul patrimoniu

i 129

Șef serviciu

gr.II

1

S

1

1 130

Consilier

I

superior

S

| 131

Consilier

I

superior

S

1 132

Consilier

I

superior

s

! 133

Consilier

I

superior

s

' 134

Consilier

I

superior

s

135

Consilier

I

superior

s

136

Consilier

I

principal

s

1 137

Consilier

I

principal

s

; 138

Consilier

I

asistent

s

139

Referent

IU

superior

M

140

Referent

III

superior

M

_

Serviciul administrativ

; 141

Șef serviciu

s

gr.II

1 142

L

Referent

IA

SSD

' 143

i

Referent

IA

M

144

Administr

nr

M

145

Administr

ii

M

146

Op.maș.mult.

i

M

147

j

Muncit.calif.

ni

1 148

I

Muncit.calif.

IV

149

Șofer

I

150

1

Șofer

I

J_______________i

151

1

Șofer

I

152

Muncit calif.

I

i

153

I

i _

Muncit.calif

II

I 154

1

!

i

i

1

1

Muncit.calif.

II

I i

1    DIRECȚIA TEHNICĂ                                             __________________________________________________ 1

155

J—

i

1                                                             1

Director exec.

____gr II

i

1

! s

1

J_________________

J___

Serviciul investiții                                                                                                                                                                    !

156 i__

Compartiment investiții

1

| Sef serviciu

L-jrJI

1_

1

i

1 s i

L

J- !

______________i

157 |

Consilier

I

superior

s

T

1

158 j

Consilier

1

superior

s

I

159 1

Consilier

I |

superior

s

160

1

î

Consilier

I

superior

s

1 16]

Consilier

I

superior

s

162

Consilier

I

principal ,

s

"J

I     Compartiment achiziții publice

| 163 1

Consilier

I

principal

s

I 164 |

Consilier

I

principal

s

i 165

~l

Consilier

I

debutant

s

serviciul tehnic și management energetic

166

1

Șef serviciu

gr-II

s

L

Compartiment tehnic

| 167

Consilier

I

superior

s

168

Consilier

I

superior

s

169

Consilier

I

superior

s

170

Consilier

I

superior

s

171

Referent

III

superior

M

Compartiment management energetic

172

Consilier

I

asistent

s

173

î Consilier

I

debutant

s

Serviciul gospodărire și

arotecția mediului

174 I

Șef serviciu

gr.ll

s

Compartiment gospodărire și protecția mediului

! 175

Consilier

I

superior

l_ș______

i i

176

Consilier

I

superior

s

177

Consilier

I

principal

lș____

____________________________________________________1

i 178

Consilier

I

superior

s

1 179

Ref.spec.

II

superior

SSD

j 180

1

Referent

III

superior

1

M

r ■ ■

Compartiment reparații străzi

181

1

Consilier

i I

superior

s

182

Consilier

1 I

superior

s

1______________________________

i_183

i

î

Consilier

]_I

superior

s

1

184

Ref.spec.

i II

superior

SSD

!

; 185

Unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comun

itare de utilităti publice

1

1 Consilier

I 1

principal

s

]____________________

1

f 186

j

1 Consilier

1 I

asistent

1

s

i

1__________

1

DIRECȚIA AMENAJA

REA TERITORIULUI ȘI URBANI 1                                                     1 ""

1SM

L i8_i.

1

Arhitect șef

1____g'-11____

1Ș___

1

1

1                             1

'     Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului                                                                                                                       j

188

1

Șef serviciu

gr-H j

s

1

i 189

Consilier

I

principal

s

■ 190

Consilier

I

principal

s

; 191

_

Consilier

I

asistent

s

• 192

Consilier

I

asistent

s

193

Consilier

I

asistent

s

194

Consilier

I

debutant

s

195

Referent

III

superior

M

__________1

196

_

Referent

III

superior

M

197

Referent

III

principal

M

198

Referent

IA

M

Serviciul autorizare construcții

199

Șef serviciu

gr.H

S

1

200

Consilier

I

superior

S

201

Consilier

I

principal

s

202

Consilier

I

principal

s

203

Consilier

I

debutant

S

■ 204

Consilier

I

debutant

s

205

Ref.spec.

n

superior

SSD

i 206

Referent

iii

superior

M

207

Referent

iii

superior

M

208

Referent

III

superior

M

209

Referent

III

superior

M

210

Referent

III

superior

M

211

Referent

III

superior

M

' 212

Referent

III

asistent

M

213

Referent

III

asistent

M

!________________________

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

| 214

Consilier

I

superior

S

1

215

Consilier

I

asistent

S

1

1

1

216

Consilier

I

debutant

|s

Cabinet al primarului

217

1

Insp.spec

IA

s

218

Insp.spec

I

s

219

Insp.spec

II

s

1

| 220

L_

Insp.spec

II

s

Serviciul de presă și comunicare

221

Șef serviciu

gr.II

|S

1

1

1 222

_

Consilier

I

i superior

! s

________________________1

■ 223 !

1

_

Consilier

I

principal

s

1

~T

1 1

i

224

1

_

Consilier

I

principal

s

_

------------------------1

1

225

Consilier

I

principal

s

226

Consilier

I

asistent

s

Ș 227

Consilier

I

principal

s

>

[ 228

Consilier

I

asistent

_

s

229

...

Ș Referent

IA

M Ș

(

Centrul de informații pentru cetățeni

i 230

Șef serviciu ' gr.II

S

i

231

Consilier

I

superior

S

1 232

Consilier

I________

superior

S

233

Consilier

I

principal

s

234

Consilier

I

principal

s

235

Consilier

I

superior

s

------------------------------j

i 236

Consilier

I

superior

s

Referent

III

superior

M

238

_

Referent

T

M

-------------------------(

1

Birou Unitate de implementare a programelor de finanțare

239

Sef birou

gr.H

s

240

Consilier

I

superior

s

241

Consilier

I

asistent

s

1

1 242

Consilier

1

principal

s

1

! 243

Consilier

I

asistent

s

i

________|

| 244

Consilier

u

debutant

s

1

Serviciul pentru situații de urgență

; 245

Șef serviciu

gr.II

S

r~

|

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

j 246

Consilier

I

superior

:S

| 247

Consilier

I

principal

I 248

i

Șofer

I

| 249

Muncit.calif.

III

Compartiment gestionare situații de urgență

250

Consilier

I

principal

1 s

251

Referent

III

asistent

j M

252

1

1

Șef form.pomp

| 253

1

1

Pompier

1 254

l

Pompier

255

1

Pompier

| 256

1

i

1

Pompier

r

r

I 257

i

1

i

Pompier

i _

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

1

258

Șef birou

~1

S

gr.II I

259

Consilier

IA

s

260

Consilier

IA

s

i

261

Consilier

IA

s

262

Consilier

IA

s

263

Consilier

IA

s

J

xxx) posturile de consilier gr.IA de la Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

206

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

51

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR TOTAL. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE k

49

—■ 1■-1

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

_____0)________

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

V

SECRETAR


Direcția Administrație publica Locala

Serv. Administrație Locala, Agricoi, Coord. Asoc.

Proprietari

20

1

19

Comp. Administrație Locala, Agricoi

15

Comp .Coord.

Asoc. Proprietari

~~i

3


in

Serv Juridic 1

10


Serv. Resurse Umane. Preg Profesionala si Secretariat
Președinte

P<n»a Virgil


i*.------------------------------

r

———------------i...........

P RI MARO h--CL.


Cabinet al

Prirna .Contrasemnează SecprTăr

NisțZ^Oorin IlieDirecția Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului

11

1

W

Serv. Autorizare Construcții

-•>

Comp. Urmărire si Planificare Oraș istoric, Monumente

3

3


AUDITOR


nr

Serviciul de Presa : , si Comunicare


Centrul de Informații pentru Cetateni


I 6

Birou Unitate de i__

—►   Implementare a 1

Progr. de Finanțare I—


Serviciul pentru Situații de Urgenta

13

1

12

Compartiment Securitate si Sanatate n Munca si Mobilizare

3”

-►

Compartiment Gestionare Situații de Urgenta

6


Birou pentru Proiecte cu Finanțare

Internaționala

3

1

2

pt. proiecte aflate în derulare

3