Hotărârea nr. 237/2011

HOTĂRÂREA NR.237 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.237

privind aprobarea Actului Adițional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții

SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40097/2011 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului Adițional nr.2/2011 la Contractul dc Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art.13 din Contractul de concesiune nr.69/1999, încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art 298 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și contractelor dc concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a” și ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.2/2011 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Secretar

Nistor nbrin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.I


la II.C.L. nr. Z2011


ACT ADIȚIONAL NR. 2/2011

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

I. Părți contractante :

7. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar -Klaus Werner lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

Ș>

2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin director general ing. Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art. 1. Se suplimentează valoarea fondurilor alocate pe anul 2011 la obiectivele de investiții date spre execuție prin actul adițional nr. 1/2011, după cum urmează:

II. SERVICII

întreținere si reparații străzi- siguranța circulației          4.406.000,00

II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII :

Viabilizare extindere Zona industrială Vest etapa H-a          1.260.000,00 lei

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, 2 (doua) exemplare pentru concendent 1 (un) exemplar pentru concesionar.

Președinte

Popa Virgil