Hotărârea nr. 236/2011

HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spaţiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu (Art. 2 modificat de HCL NR. 310/2014)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 236

privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 30.06.2011, Analizând raportul nr. 40415/2011, prin care Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu propune aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile publice ale sediului propriu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c și alin.5 lit.b, ale art. 45 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei pentru închirierea spațiilor publice ale sediului Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, după cum urmenază:

 • - Sala de spectacole situată la parter

  530 lei/oră;

  525 lei/oră;

  100 lei/oră;

  197 lei/oră.


 • - Sala de spectacole situată la etaj

 • - Sala studio

 • - Foaier

Art.2. Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va încasa o cotă de 50% din cuantumul chiriei, diferența facându-se venit la bugetul Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secrtftar Nistor Dorin Ilie