Hotărârea nr. 235/2011

HOTĂRÂREA NR.235 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.235

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Loca! al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40160/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 346,00 mii lei și suplimentarea cu aceeași sumă la articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 38,20 mii lei și suplimentarea cu suma de 110,00 mii lei la articolul bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții a Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu conform anexelor nr. 3 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 342,70 mii lei.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Poliție Locală Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 451,65 mii lei.

Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 78,80 mii lei.

Art.8 Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului pentru copii și tineret „Gong” Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 138,90 mii lei.

Art.9 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 100,00 mii lei.

Art.10 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 97,50 mii lei și rectificarea Listei de investiții conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l 1 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției Fiscale Locale Sibiu, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 200,00 mii lei.

Art.l2 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 2.806,89 lei.

Art.l3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din credite interne / externe, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rectificarea în consecință a Listei obiectivelor dc investiții a municipiului Sibiu.

Art.15. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2011

Președinte Popa VirgilContrase/nnează  Secretar Nistor


Județul Sibiu

Anexa nr. A la H.C.L. nr. J^£/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

12,355.23

1,308.50

13,663.73

6,277.13

0.00

6,277.13

4,614.49

0.00

4,614.49

729.09

1,308.50

2,037.59

734.52

0.00

734.52

2

I. VENITURI CURENTE

0010

11,155.23

1,308.50

12,463.73

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

429.09

1,308.50

1,737.59

434.52

0.00

434.52

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C. VENITURI NEFISCALE

11,155.23

1,308.50

12,463.73

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

429.09

1,308.50

1,737.59

434.52

0.00

434.52

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

11,155.23

1,308.50

12,463.73

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

429.09

1,308.50

1,737.59

434.52

0.00

434 52

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

11,127.23

1,309.50

12,436.73

5,949.13

0.00

5,949.13

4,314.49

1.00

4,315.49

429.09

1,308.50

1,737.59

434.52

0.00

434.52

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

132.00

61.00

193.00

72.00

0.00

72.00

60.00

1.00

61.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

7,775.11

0.00

7,775.11

3,675.80

0.00

3,675.80

3,821.83

0.00

3,821.83

136.09

0.00

136.09

141.39

0.00

141.39

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate publica alocate de la bugetul de stat

331030

1,186.00

1,248.50

2.434.50

305.87

0.00

305.87

294.00

0.00

294.00

293.00

1,248.50

1,541.50

293.13

0.00

293.13

22

Alte venituri din prestări de servicii si alte activi tati

331050

2,034.12

0.00

2,034.12

1,895.46

0.00

1,895.46

138.66

0.00

138.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

24

Alte venituri din (axe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.501_________________

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

29

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

28.00

-1.00

27.00

28.00

0.00

28.00

0.00

-1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Donații si sponsorizări

371001

28.00

-1.00

27.00

28.00

28.00

-1.00

-1.00

0.00

0.00

31

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

Io.oo

0.00

0.00

0.00

>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

o.ool

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

38

Subvenții pentru instituții publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Secretar

Nistor Drorin Ilie

Județul Sibiu                                                                                                          v>

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                            Anexa nr._— la H.C.L. nr.-------

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 66.10. anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

15,283.56

1,308.50

16,592.06

9,205.46

0.00

9,205.46

4,614.49

0.00

4,614.49

729.09

1,308.50

2,037.59

734.52

0.00

734.52

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5

1+55*57+59)

01

13,197.22

1,308.50

14,505.72

8,019.12

0.00

8,019.12

4,314.49

0.00

4,314.49

429.09

1,308.50

1,737.59

434.52

0.00

434.52

3

TITLUL I CHELTUIELI DE

PERSONAL(COD

10.01+10.02+10.03)

10

6,551.13

1,022.60

7,573.73

3,080.00

0.00

3,080.00

2,991.00

0.00

2,991.00

240.00

1,022.60

1,262.60

240.13

0.00

240.13

4

Cheltuieli salariate in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

4,826.75

721.60

5,548.35

2,261.00

0.00

2,261.00

2,217.62

0.00

2,217.62

174.00

721.60

895.60

174.13

0.00

174.13

5

Salarii de baza

100101

3,255.30

477.10

3,732.40

1,500 20

0.00

1,500.20

1,504.97

0.00

1,504.97

125.00

477.10

602.10

125.13

0.00

125.13

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

284.50

45.00

329.50

135.50

0.00

135.50

127.00

0.00

127.00

11.00

45.00

56.00

11.00

0.00

11.00

10

Alte sporuri

100106

774.00

125.00

899.00

382.30

0.00

382.30

367.70

0.00

367.70

12.00

125.00

137.00

12.00

0.00

12.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond af erent piatii cu ora

100111

495.00

70.00

565.00

232.00

0.00

232.00

211.00

0.00

211.00

26.00

70.00

96.00

26.00

0.00

26.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

1.45

0.50

1.95

1.00

0.00

1.00

0.45

0.00

0.45

o.ool

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr. transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

16.50

4.00

20.50

10.00

0.00

10.00

6.50

0.00

6.50

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

336.38

100.00

436.38

165.00

I0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

12.00

100.00

112.00

12.00

0.00

12.00

23

Tichete de masa

100201

336.38

100.00

436.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

12.00

100.00

112.00

12.00

0.00

12 00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

000

25

Uniforme si echipament ■obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Conlributiifcod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1,388.00

201.00

1,589.00

654.00

0.00

654.00

626.00

0.00

626.00

54.00

201.00

255.00

54.00

0.00

54.00

30

Contribuții de asigurări sociale

100301

1,028.00

153.00

1,181.00

489.90

0.00

489.90

466.10

0.00

466.10

36.00

153.00

189.00

36.00

0.00

36.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial

anual

Influente

r-iai i

rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Hian rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

I

Influente

Plan rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurau de soma)

100302

27.00

4.00

31.00

11.85

0.00

11.85

13.15

0.00

13.15

1.00

4.00

5.00

1.00

0.00

1.00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

247.50

40.00

287.50

116.25

0.00

116.25

111.25

0.00

111.25

10.00

40.00

50.00

10.00

0.00

10.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

21.00

2.00

23.00

7.00

0.00

7.00

12.00

0.00

12.00

1.00

2.00

3.00

1.00

0.00

1 00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

64.50

2.00

66.50

29.00

0.00

29.00

23.50

0.00

23.50

6.00

2.00

8.00

6.00

0.00

6.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICilfcod 20-01 la 20.03)

20

6,646.09

285.90

6,931.99

4,939.12

0.00

4,939.12

1,323.49

0.00

1,323.49

189.09

285.90

474.99

194.39

0.00

194.39

38

Bunuri si serviciifcod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

1,151.07

56.40

1,207.47

875.96

0.00

875.96

275.11

0.00

275.11

0.00

56.40

56.40

0.00

0.00

0.00

39

Furnituri de birou

200101

35.00

2.00

37.00

25.00

0.00

25.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

69.00

2.00

71.00

50.00

0.00

50.00

19.00

0.00

19.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

41

+ncalzit, Iluminat si forța molrica

200103

404.97

44.00

448.97

284.96

0.00

284.96

120.01

0.00

120.01

0.00

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

42

Apa, canat si salubritate

200104

107.50

1.00

108.50

76.00

0.00

76.00

31.50

0.00

31.50

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

12.50

3.00

15.50

10.00

0.00

10.00

2.50

0.00

2.50

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

44

Piese de schimb

200106

4.60

0.40

5.00

3.00

0.00

3.00

1.60

0.00

1.60

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

45

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

17.30

2.00

19.30

10.00

0.00

10.00

7.30

0.00

7.30

0.00

2.00

2.00

o.oo1

0.00

0 00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

221.00

1.00

222.00

194.50

0.00

194.50

26.50

0.00

26.50

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

279.20

1.00

280.20

222.50

0.00

222.50

56.70

I0.00

56.70

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

49

Reparații curente

2002

1,418.42

31.00

1,449.42

1,303.00

0.00

1,303.00

115.42

0.00

115.42

0.00

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

50

Hranafcod 20.03.01+20.03.02)

2003

305.00

23.00

328.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

I0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0 00

51

Hrana pentru oameni

200301

305.00

23.00

328.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

3,359.00

157.50

3,516.50

2.162.52

0.00

2,162.52

813.00

0.00

813.00

189.09

157.50

346.59

194.39

0.00

194.39

54

Medicamente

200401

1,900.44

99.00

1,999.44

1,106.46

0.00

1,106.46

480.50

0.00

480.50

154.09

99.00

253.09

159.39

0.00

159.39

55

Materiale sanitare

200402

431.00

20.00

451.00

315.00

0.00

315.00

106.00

0.00

106.00

5.00

20.00

25.00

5.00

0.00

5.00

56

Reactivi

200403

861.56

28.50

890.06

591.06

0.00

591.06

210.50

0.00

210,50

30.00

28.50

58.50

30.00

0.00

30.00

57

Dezinfectanti

200404

166.00

10.00

176.00

150.00

0.00

150.00

16.00

0.00

16.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarțcod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

116.20

12.00

128.20

105.00

0.00

105.00

11.20

0.00

11.20

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

59

Uniforme si echipament

200501

50.50

1.00

51.50

45.00

0.00

45.00

5.50

0.00

5.50

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

12.10

1.00

13.10

10.00

0.00

10.00

2.10

0.00

2.10

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

53.60

10.00

63.60

50.00

0.00

50.00

3.60

0.00

3.60

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasați, detasari, transferări

2006

7.40

3.00

10.40

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

‘Jenumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

r kji « rectificat

trim I

Plan inițial

trim II

Influente

t-'iati rectificat

trim II

Pian initiai

trim III

Influente

PLm rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

63

Deplasări interne, delăsări, transferări

200601

7.40

3.00

10.40

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

64

Deplasări tn străinătate

200602

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

65

Materiale de laborator

2009

140.00

2.00

142.00

100.00

0.00

100.00

40.00

0.00

40.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

16.00

0.50

16.50

10.00

0.00

10.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

70

Proiecția muncii

2014

18.00

0.50

18.50

14.00

0.00

14.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

71

Muniție,furnituri si armament de natura activ,fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.finant. patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

Iow

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturi lorfcod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Stabilirtea riscului de tara

202403

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezenl.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheltuielifcod 20.30.01 la

20.30.30)

2030

115.00

0.00

115.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

îd.

Denumire?', indicatorilor

Cod

Plan iniția!

anual

Influente

rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

i l«3l< rectificat trim I

Pian inițial trim II

Influente

rran rectificat trim II

Pian inițial

trim III

Influente

Plai: rectificat trim III

Plan iniția!

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

_92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

115.00

0.00

115.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

TITLUL III DOBANZIfcod 30.01 +30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente -datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01 02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Alte dobanzifcod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente Împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente Împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL IV SLJBVENTIIfcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hd

1 Dcmif      <ncjic;)lonior

Cud

Plan iniția anual

Influente

Plan ier tifK.at anual

Plan rutial

Ițim l

Infh

l-i.-it:

i ■ lifx at Imn 1

Pan inițial tuni li

lidlucnlc

»ri     .»*

Uliii II

l      imitai

tuni III

Infhirnh'

Pl.m <<•< liîu at turn III

Pian niț.’i

Vini IV

InfiiK'iitP

1 r('clili(.,i!

Uim IV

1 u

',ut ./1 • d':lAin/' la ( u.’diîr bancaie

4008

0 00

0 00

0 00

0 00

0 0(1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1 îs

Plan cane angajatori pi lormaie profesionala a angajatilor

4 009

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

120

1 d nr-ramburs pl crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

121

pnme acordate producătorilor agricoli

4011

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

122

Subv pl acordarea primelor de asig pl factor» de risc dm agi ic

4012

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

123

stimularea exporturilor

4013

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

125

sprijinirea pioducaloulor agricoli

4015

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

126

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

127

piogr de prot soc si integrate socioprofesionala a pers cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

128

proiecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

129

plăti pt stimularea cream de locuri de munca

4019

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

131

ane subvenții

4030

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

132

TULUL V FONDURI DE

REZERVAfcod 50 01 la-50 04)

50

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

134

ond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

135

ond de rezerva bug la dispoz autorii locale

5004

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51 01+51 02))

51

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

137

ranslerun cuionletcod 51 01 01 a 51 01 26)

5101

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

138

lansferuri către institute publice

510101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

139

maniaie de oaza a nvatamantuiui superior

510102

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

140

Acțiuni on sar-atate

510103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

141

’inanlarea drepturilor acordate lersoanehir <u handicap

510104

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

142

i

mamarea ae'»-nonur<lor de n.lerps tocai

510105

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

143

i

rans‘e«uf' o,r> t ondij» de

Me<ventie

510105

0 00

ooo

0 00

0 00

0 00

Rd

j Denumirea .ridicătorilor

Cod

PFan inițial anual

Influente

Plan rectificai anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Pian inițial

trim III

Influente

rian rectificat trim III

Pian iitiliai

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

14'

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

5101 13

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

145

Transferuri dm bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi penlru proiecția copilului

510114

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

148

Transleruri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

147

T ransferun din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale In situații de extrem

510124

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

149

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

149

Transf privind contnb de asig soc de sanat pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0 00

0 00

OOO

151

Transf privind contrib de sanat pt persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0.00

0 00

000

000

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0 00

0.00

0 00

0 00

0 OO

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt finanțarea unit de asistenta medico sociala

510139

0 00

0 00

0 00

0.00

000

54

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod 51 02 12)

5102

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

000

000

55

Transferuri penlru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

56

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

000

000

57

A Transferuri interne

5501

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

000

58

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

59

Programe PHARE

550108

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

60

Programe ISPA

550109

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

61

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

62

nvestilu ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal

550112

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

53

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

54

Fond Roman <Je Dezvoltare

Sociala

550115

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

55

Alte tiansferun curente interne

550118

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

56

1I11UL VIII ASISHN1A

SOCIALA

57

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

w.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

riali rectificat anual

Plan inițial

trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

67

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatiie naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

78

Sume din activitat I sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72)

70

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

81

Active fixe

7101

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0 00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

82

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

886.34

0.00

886.34

886.34

0.00

886.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

86

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

88

Active financiare

7201

0.00

o.oo1

I0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

89

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo!

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0 00

0.00

0 00

94

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Rambursau de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

96

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan initiai anual

Influente

rscii?

rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan initiai

trim II

influente

Plan rectificat trim II

Plan initiai

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

198

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activilati finanțate integral din venituri proprii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Județul Sibiu

Anexa nr. la H.C.L. nr. J^Șj2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

- lei -

....

Finanțate din :

din care :

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte surse constituite potrivit «egii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

PIF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

3130000

3130000

2110000

2110000

2110000

A

Lucrări în continuare

1845320

1845320

825320

825320

825320

B

Lucrări noi

770000

770000

770000

770000

770000

c

Alte cheltuieli de investiții

514680

514680

514680

514680

514680

Din

total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

Capitol 65.02. “învățământ” Total din care:

3130000

3130000

2110000

2110000

2110000

A

Lucrări în continuare, total, din care:

1845320

1845320

825320'

825320

825320

1.

Execuție închidere terase la sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S. Brukenthal

490000

490000

90000

90000

90000

2.

Amenajare Școala Emil

Cioran în vederea mutării

Grădiniței nr.22

1355320

1355320

735320

735320

735320

B

Lucrări noi, total, din care:

770000

770000

770000

770000

770000

1 i

PT ei AVArMitia

QAAAA

2AAAA

2AAAA i

« An ah

2AAAA

Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniței nr.28

2.

Reamenajare bloc alimentar la

Grădinița nr 33

150000

150000

150000

150000

150000

3.

înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Școala nr 2

150000

150000

150000

150000

150000

4.

înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu sistem de încălzire centrală la Grădinița nr 16

120000

120000

120000

120000

120000

5.

PT și execuție amenajare laborator de chimie la Colegiul Național Gh.Lazăr

35000

35000

35000

35000

35000

6.

PT și execuție înlocuire instalație electrică la Școala nr 21

50000

50000

50000

50000

50000

7.

Extindere Colegiul National

Pedagogic A.Saguna

110000

110000

110000

110000

110000

8.

Reabilitare sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S. Brukenthal

75000

75000

75000

75000

75000

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

514680

514680

514680

514680

514680

a.

Achiziții imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotări independente

289680

289680

289680

289680

289680

c.

Consolidări. Reparații capitale

198000

198000

198000

198000

198000

1.

înlocuire instalație electrică la

Grădinița nr 43

20000

20000

20000

20000

20000

2.

Reabilitare instalații sanitare ia

Școala nr 1

111000

111000

111000

111000

111000

3.

Reabilitare Școala Regina Maria

50000

50000

50000

50000

50000

4.

Instalații apă caldă menajeră la Școala Radu Selejan

7000

7000

7000

7000

7000

5.

Montare mașină de gătit la Grădinița nr 5 și Grădinița Frații Griinm

10000

10000

10000

10000

10000

d.

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

27000

27000

27000

27000

27000

1.

Expertize tehnice: camera CT la Liceul Ghibu și Sc Radu Selejan, laborator de chimie la Colegiul Național Gh.Lazăr

8000

8000

8000

8000

8000

2.

SF Amenajare Colegiul Tehnic Textil in vederea extinderii Grădiniței nr. 28

9000

9000

9000

9000

9000

Președinte

Popa Virgil
Contrasemnează

Secr r

in Ilie3. SF înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr 16


10000


10000


10000


10000


10000


Președinte

Popa Virgil


ContraseJiinează

Secretar Nistor/Dbrin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr._7_ la H.C.L. nr. /20J1


LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

- lei-

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitatea

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și data doc.

Suma

III Dotări independente :

1. Motopompă pt.apă murdară

buc

1

5.000

2. Motocoasă

buc

2

6.000

3. Calculator și imprimantă

buc

3

12.000

4. Mașină de tuns iarba

buc

1

6.000

5. Tocător deșeuri lemnoase

buc

1

8.000

TOTAL Dotări independenteCONSILIUL LOCAL SIBIU


obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală din credite interne / externe

LEI - FARA T^A

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoare trasa din credite

Valoare ramasa de tras

Valoare ramasa de tras din credite interne

Valoare ramasa de tras din credite externe

0

1

2

3

4=2-3

5

6=4-5

Total din care

16,910,460

408,334

16,502,126

0

16,502,126

A

Lucrări în continuare

0

0

0

0

0

B

Lucrări noi

16,910,460

408,334

16,502,126

0

16,502,126

C

Alte cheltuieli de investiții

0

0

0

0

0

Din total desfășurat

Capitolul 84.06

Transport în comun (inclusiv

infrastructură, rețele și drumuri)

TOTAL, din care

16,910,460

408,334

16,502,126

0

16,502,126

8

Lucrări noi total din care

16,910,460

408,334

16,502,126

0

16,502,126

1

Pachet străzi zona Calea Dumbrăvii - Turnisor

3,077,221

0

3,077,221

0

3,077,221

2

Pachet străzi zona Lupeni - Terezian

2,855,845

0

2,855,845

0

2,855,845

3

Pachet străzi zona Gusterita - bdul Victoriei

801,100

0

801,100

0

801,100

4

Construcție pod nou

4,248,347

408,334

3,840,014

0

3,840,014

5

Pachet străzi Lazaret - Turnisor

1,338,085

0

1,338,085

0

1,338,085

6

Pachet străzi Tilișca

2,885,398

0

2,885,398

0

2,885,398

7

Pachet străzi Calea Dumbrăvii ■ Bvd. Victoriei

1,704,463

0

1,704,463

0

1,704,463

C

Alte cheltuieli de investiții TOTAL din care

0

0

0

0

0

r '.‘.j:'i’.

L                             ■ |         -

.                       ...... . 1

b               ■■■ • ' -j'                       ■ -

T 16,502,126

NOTA : Pentru investițiile cuprinse în listă , valoarea totală cuprinde :

valoarea lucrărilor de Construcții - Montaj

Sumele prevăzute în prezenta listă de investiții se vor completa cu alocațiile provenind de la bugetul de stat în funcție de programele aprobate

Președinte

Popa Virgil


Contrasdnuiează

Secrd/fir

Nistor Dtyrin Ilie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 6 la Hotărârea nr.

mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

----PTăn----

rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

---Flăn---

rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Asistență socială -Cheltuieli de personal

68.02.10

3,480.00

-342.70

3,137.30

760.00

0.00

760.00

795.50

0.00

795.50

793 50

-342.70

450.80

1.131 00

0.00

1.131.00

învățământ -Servicii de sănătate publică -Cheltuieli de personal

66.02.08.10

2,283.53

-424.65

1,858.88

570.88

0.00

570.88

570 89

0.00

570.89

570.88

-424.65

146.23

570.88

0.00

570.88

învățământ -Bunuri și servicii

65.02.20

9,170.08

516.40

9,686.48

2,562.08

0.00

2.562.08

2.099 00

0.00

2.099.00

2,100.00

516.40

2,616.40

2,409 00

0.00

2,409.00

învățământ -Cheltuieli de capital

65.02.71

1,925.00

185.00

2,110.00

346.00

0.00

346.00

868.00

0.00

868.00

461.00

185.00

646.00

250.00

0.00

250.00

Poliție comunitară -Transferuri pt instituții publice

61.02.03.04.51.01.01

5,303.90

-451.65

4,852.25

1,350.00

0.00

1,350.00

1,320.00

0.00

1.320.00

1,320.00

-451.65

868.35

1,313.90

0.00

1.313.90

Instituții publice de spectacole și concerte -Transferuri pt instituții publice

67.02.03.04.51.01.01

12,571.00

-138.90

12,432.10

3,370.00

0.00

3,370.00

4,380.00

0.00

4,380.00

2,880.00

-484.90

2,395.10

1,941.00

346.00

2,287.00

Case de cultură -Transferuri pt instituții publice

67.02.03.06.51.01.01

8,831.00

-78.80

8,752.20

1,900.00

0.00

1,900.00

2,100.00

0.00

2,100.00

2,300.00

-78.80

2,221.20

2,531.00

0.00

2,531.00

Alte servicii in domeniile locuințelor -Transferuri pt instituții publice

70.02.50.51.01.01

7,572.50

-325.70

7,246.80

2,051.00

0 00

2,051.00

2,090.00

0.00

2,090.00

1,740.00

-325.70

1,414.30

1,691.50

0.00

1,691.50

Autorități executive -Mașini, echipamente și mijloace de transport

51.02.01.03.71.01.02

1,374.50

522.50

1,897.00

400.00

0.00

400.00

350 00

0.00

350.00

350.00

522.50

872.50

274.50

0.00

274.50

Autorități executive -Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

51.02.01.03.71.01.03

227 00

98.90

325.90

70.00

0.00

70.00

50.00

0.00

50.00

57 00

98.90

155.90

50.00

0.00

50.00

Autorități executive -Alte active fixe

51.02.01.03.71.01.30

1,690.50

-400.40

1,290.10

450.00

0.00

450.00

400.00

0.00

400.00

400.00

-400.40

-0.40

440.50

0.00

440.50

Autorități executive -Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare

51.02.01.03.20.01.30

3,362.00

485.00

3,847.00

684.50

0.00

684.50

792.50

0.00

792.50

867.00

485.00

1,352.00

1,018.00

0.00

1,018.00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor -Construcții

70.02.03.30.71 01.01

870.00

-746.00

124.00

270.00

0.00

270.00

200.00

0.00

200.00

200.00

-726.31

-526.31

200.00

-19.69

180.31

Alte servicii în domeniile locuințelor -Construcții

70.02.50.71.01.01

17,844.00

1,028.60

18,872.60

5,050.00

0.00

5,050.00

4.571.00

0.00

4,571.00

4,571.00

1,028.60

5,599.60

3,652.00

0.00

3,652.00

Alte servicii în domeniile locuințelor-Mașini, echipamente și mijloace de transport

70.02.50 71.01.02

3900

561.00

600.00

39.00

0.00

39.00

0 00

0.00

0.00

0.00

561.00

561.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor -Alte active fixe

70.02.50.71.01.30

5,779.00

337.00

6,116.00

223 00

0.00

223.00

5,156.00

0.00

5,156.00

200.00

337.00

537.00

200.00

0.00

200.00

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

----PTăn----

rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

-PTT—

rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Străzi -Reparații curente

94.02.03.03.20.G2

17,060.25

4,406.00

21,466.25

6,800.00

0.00

6,800.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

4,406.00

4.406.00

260.25

0.00

260.25

Străzi -Construcții

84.02.03.03.71.01.01

33,953.39

79.40

34,032.79

13,500.00

0.00

13,500.00

4,380.00

0.00

4,380.00

11.000.00

79.40

11,079.40

5,073.39

0.00

5,073.39

Salubritate -Apă, canal și salubritate

74.02.05.01.20.01.04

4.662.00

1,270.00

5,932.00

1,275.00

0.00

1,275.00

1,296.00

0.00

1,296.00

1.171.00

1,270.00

2.441.00

920 00

0.00

920.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

112,130.00

3,700.00

115,830.00

28,430.00

0.00

28,430.00

32,700.00

0.00

32,700.00

26,000.00

3.700.00

29,700.00

25,000.00

0.00

25,000.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

4,960.00

1,016.20

5,976 20

1.200.00

0.00

1,200.00

1,360.00

0.00

1,360.00

1,200.00

670.20

1,870 20

1,200.00

346.00

1.546.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

6,546.63

1,714.45

8,261.08

0.00

0.00

0.00

6,383.19

0.00

6,383.19

143.75

1,734.14

1,877.89

1969

-19.69

0.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

97.08

97.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.08

97 08

0.00

0.00

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților admin istativ-teritoriale

39.02.07

0.00

53.27

5327

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

53.27

53.27

0.00

0.00

0.00

Văisăminte din secțiunea funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-52,425.99

198.80

-52.227.19

-11.303.60

0.00

-11,303.60

-11,013.00

0.00

-11,013.00

-18,706.00:

198.80

-18,507.20

-11.403.39

0.00

-11,403.39

Vărsăminte din secțiunea funcționare

37.02.04

52.425.99

-198.80

52,227.19

11.303.60

0.00

11,303.60

11,013.00

0.00

11,013.00

18,706.00

-198.80

18,507.20

11.403.39

0.00

11,403.39

PREȘEDINTE,

VIRGIL POPA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

DORIN ILIEflNISTOR