Hotărârea nr. 234/2011

HOTĂRÂREA NR.234 privind aprobarea proiectului “Imbunătăţirea şi eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină şi e-sănătate” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.234

privind aprobarea proiectului “îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic dc Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină și e-

sănătate” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40445/2011, al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu privind aprobarea proiectului “îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină și e-sănătate” și a cheltuielilor legate de proiect,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Programul operațional Creșterea Competitivității Economice, Axă prioritară 3: Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” Oprerațiunea 4 “Susținerea implementării dc soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,

Având în vedere:

Ordonanța nr.70/2002 actualizată privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

Ordonanța dc urgență nr. 162/2008, actualizată, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Ordonanța de urgență nr.48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării;

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. art.45 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul „îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatric Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină și e-sănătate” (denumit în continuare Proiect), al cărui solicitant este Spitalul Clinic dc Pediatrie Sibiu.

Art.2 Se aprobă bugetul proiectului “îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină și e-sănătate”, după cum urmează:

  • - Valoare totală proiect:                           1.996.400 RON (inclusiv TVA)

  • - TVA aferent valorii totale a proiectului:            386.400 RON

  • - Cheltuieli eligibile:                              1.610.000 RON (fără TVA)

  • - Valoarea finanțării solicitate în cadrul POS CCE: 1.577.800 RON, reprezentând 98% din valoarea cheltuielilor eligibile;

  • - Valoarea cofinanțării Spitalului Clinic de Pediatric: 32.200 RON, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Art.3. Se aprobă cofinanțarca de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu pentru proiectul „îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină și e-sănălatc”, cu suma de 32.200 RON, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Art.4. Se aprobă asigurarea de către Spitalul Clinic de Pediatric Sibiu a resurselor financiare imlementării optime a Proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile structurale de către Autoritatea de Management.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu și managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului Municipiului Sibiu.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte Popa VirgiiContrasemnează

Secratțar

Nistor Dorin Ilie