Hotărârea nr. 233/2011

HOTĂRÂREA NR.233 privind înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 177/2010 şi a anexei nr.1 la H.C.L. nr. 108/2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.233

privind înlocuirea anexei nr.l la H.C.L. nr. 177/2010 și a anexei nr.l la H.C.L. nr. 108/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 40046/2011, prin care se propune înlocuirea anexei nr.l la H.C.L. nr. 177/2010 și a anexei nr.l la H.C.L. nr. 108/2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 59 din Legea nr.24/2000, privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se înlocuiește anexa nr.l la H.C.L. nr. 177/2010, cu anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se înlocuiește anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 108/2011 cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la H.C.L. nr. >/2011


Anexa nr.l la IICL nr. 177/2010

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului Sibiu în proprietatea publică a statului

Președinte

Popa VirgilNr.

Crt.

Denumirea construcției, Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice*) ale

Constructiilor/imobilului

0

1

2

3

4

1

Bloc nr.lOA STR.Bârsei

Municipiul Sibiu

Statul Român

Arie desfășurată construită Adc= 2.661,77 mp

Total locuințe:

39 apartamente ( ap.4,19, 21-52, 55-59) Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate (valoare de inventar) -4.897.656,8 lei

Contrasențnează

Secretar Nistor DĂrin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. X la H.C.L. nr. Z2011


Anexa nr.l la HCL nr. 108/2011

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului Sibiu în proprietatea publică a statului

Președinte Popa Virgil


Nr.

Crt.

Denumirea construcției, Adresa imobilului

Persoana juridica de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice*) ale Construcțiilor/imobilului

0

1

2

3

4

1

Bloc nr.4, str.Prof. loan Moga, nr. 1A

Municipiul Sibiu

Statul Român

Arie desfășurată construită

Adc= 3.205,18 mp

Total locuințe: 59 apartamente ( ap. 80,81,84,86-

88,90-93, 95-99, 101, 104,106-109, 111-117, 119-125,127,129-131,133-138, 140,142,144-155 )

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate (valoare de inventar) - 2.752.640,63 lei

2.

Bloc nr.2, str.

Prof. Aurel

Popa,nr. IA

Municipiul Sibiu

Statul Român

Arie desfășurată construită Adc= 884,07 mp

Total locuințe:15 apartamente ( ap. 2, 4-17 ) Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate ( valoare de inventar) = 737.641,48 lei

3.

Bloc nr.52 B

Șos. Alba lulia

Municipiul Sibiu

Statul Român

Arie desfășurată construită

Adc= 1018,87 mp

Total locuințe: 15 apartamente ( ap.3-8,10,11-13,

15-19)

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate

( valoare de inventar) = 915.230,54 lei

Contrasemnează

Secretar Nistor iWrin Ilie