Hotărârea nr. 232/2011

HOTĂRÂREA NR.232 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 42 mp, din partea d-nului Răulea Ioan şi d-nei Răulea Ileana

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.232

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 42 inp, din partea d-nului Răulca loan și d-nei Răulea Ileana

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 39643/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 42 mp, din partea d-nului Răulea loan și d-nci Răulea Ileana,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. ,”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. art. 800 și următoarele din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l) , art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă donația imobilului - teren identificat în CF nr. 112548 Sibiu, nr top/cad 112548, in suprafața totala de 42 mp ce va avea destinația : drum.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donatori, respectiv d-nul Răulea loan și d-na Răulea Ileana domiciliari în Sibiu, str. Oțelarilor nr. 60, et.2, ap. 201

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren -identificat în CF nr. 112548 Sibiu , nr top/cad 112548, în suprafață totală de 42 mp.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la ari. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte                                  I

Popa Vfagîl                  Contrasemnează

Wj                         Secretar

Nistor Dtwin Ilie