Hotărârea nr. 231/2011

HOTĂRÂREA NR.231 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – drum de exploatare – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.231

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului -drum de exploatare - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 39640/2011, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - drum de exploatare - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin.(l) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2 lit “c“,și ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă inițierea demersurilor pentru deschiderea unei foi nedefinitive în CF Sibiu pentru imobilul - drum de exploatare, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă, identificat cu nr. parcelă 2418/9 și nr. cadastral 112640, în suprafață de 2850 mp, conform documentației cadastrale de primă înregistrare, pentru imobilul - drum de exploatare, înregistrată cu nr. 30381/2011 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu.

Art.2.- Se atestă apartenența Ia domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-drum de exploatare, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă, identificat cu nr. parcelă 2418/9 și nr. cadastral 112640, în suprafață de 2850 mp.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte Popa Virgil


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dwin Ilie