Hotărârea nr. 230/2011

HOTĂRÂREA NR. 230 privind modificarea Actului Adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 230

privind modificarea Actului Adițional nr.6 la contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat și adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr.39555/2011, prin care Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu propune modificarea Actului Adițional nr.6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007, modificat și adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.,

Având în vedere prevederile art. 14 din contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat și adaptat,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.49 alin. 1 din Legea nr.92/2007, a serviciilor de transport public local și ale O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă corectarea formulei de indexare a prețului per Km valabil pentru 2011 (anexa 7), fiind o eroare de dactilografiere și se modifică în consecință Actul Adițional nr. 6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007, după cum urmează :

Pan2011 —(P2010- D-F)*Ian+ D-F

In

Pan2011 =(P2010 - D-F)*Ian + D+F

Art.2, Se aprobă indexarea prețului per km valabil pentru 2011, conform anexei nr. 7 la Actul Adițional nr. 6, la 5,49 (prețul per km Iară profit).

Art.3. Se aprobă menținerea marjei minime de profit de 3% pentru anul 2011.

Art.4. Se aprobă menținerea numărului de km pentru anul 2011, respectiv 5.555.000

Art.5. Se aprobă anexa nr. 13, în concordanță cu prețul per km valabil pentru anul 2011, conform raportului S.C. Tursib S.A. nr.2680/2011.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu și directorul S.C. Tursib S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte Popa VirgilContrasemnează Secretar

Nistor Dorin Ilie

revizuire Anexa 13, in concordanta cu prețul per km valabil pentru anul 2011 conform Anexa 7

Președinte

Popa VirgilPrevazut2010

Rcalizat2010

PropunerclOll

1

Costurile cu concesiunea pt.cele 40 autobuze MAZ

4.300.000,00

4.062.750,00

4.400.000

2

Costurile financiare pt. serviciile cu autobuzele

3.064.749,00

1.636.561,72

1.750.000

3

Costurile de exploatare pt servicii

(4+8+9+10+11+12+13)

23.070.285,00

22.555.888,96

23 806.950

4

Costurile cu manopera(5+6+7)

12.000.000,00

10 086.816,99

10.200.000

5

Costurile cu șoferii

6.000.000,00

6.083.198,95

6.300.000

6

Costurile cu pers.de întreținere

3.000.000,00

1.541.940,52

1.500.000

7

Costurile cu alti angajați

3.000.000,00

2.461.677,52

2.400 000

8

Costurile cu carburantul si energia

6.000.000,00

5.970.215,37

6.900,000

9

Costurile cu anvelopele

650.000,00

219.765,65

350.000

10

Costurile cu piesele de schimb si materialele

1.000,000,00

1.943829,64

1.900.000

11

Costurile cu deprecierea

2.100.000,00

2.447.803,03

2 700.000

12

Costurile cu sistemul de ticketing

350.000,00

178.422,71

250.000

13

Alte costuri

970.285,00

1.709.035,57

1.506.950

14

COSTUL TOTAL cu serviciile de transport public (1+2+3)

30 435.034,00

28.255.200,68

29 956.950

15

Costurile cu dobanda pt.cele 10 autobuze noi (respectiv construcție autobaza noua, in caz de aprobare modificare destinație credit BERD)

540.000,00

0,00

540.000,00

16

COSTUL TOTAL al serviciilor de transport public inclusiv cele 10 autobuze noi

30.975.034,00

28.255.200,68

30.496.950

17

Numărul de kilometri

5 555.000

5.369.413

5.555.000

18

Marja profitului in procente acordata pt 2010

3

3

19

Profit acordat pt 2010

929.251

914 909

20

PREȚUL PE KILOMETRU fara profit

5,58

5,49

21

PREȚUL PE KlLOMETRU cu profit_________________

5,74

5,65

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dj

'rin Ilie