Hotărârea nr. 23/2011

HOTĂRÂREA NR.23 privind reîncadrarea personalului, aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.23

privind reîncadrarea personalului, aprobarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat

Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3306/2011, prin care Serviciul Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar dc Stat propune reîncadrarea personalului și aprobarea organigramei și statului de funcții propriu.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art.4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Începând cu data de 01.01.2011 se aprobă reîncadrarea personalului și aprobarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Ilans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin flNistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.


la HCL nr. /2011Președinte Klein Haas lULcc/


Contrasernjrează


Secretar


Nisto,


orin


.Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. /2011

STAT DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAI' SIBIU

01 ianuarie 2011

Nr. ’ Crt.

DENII MI REA FUNCȚIEI

Grad/ treapta

Nivel studii

Nr. posturi aprobate.

1.

DIRECTOR

II

S

1

2.

DIRECTOR ADJUNCT

II

S

1

BIROU FINANCIAR-CONTA BlL

3.

Șef birou

II

s

1

4.

Inspector de specialitate

IA

s

1

5

Inspector de specialitate

n

s

1

6.

Referent

i

M

2

Total

5

COM PARTIMENT JURIDIC

7.

Consilier juridic

n

s

2

Total

2

BIROU DE AUDIT PUBLIC INTERN

8

Șef birou

ii

s

1

9.

Auditor

IA

s

1

10.

Auditor

I

s

2

Total

4

BIROU TEHNIC-ACHIZIȚH

11.

Șef birou

II

s

1

12.

Inspector de specialitate

1

s

2

13.

Inspector de specialitate

II

s

2

Total

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

14.

Secretar-dactilograf

1

M

1

Total

1

COMPARTIMENT      ASISTENTA

MEDICALA

15

Medic primar

s

5

16

Medic specialist

s

13

17.

Medic

s

13

18.

Asistent medical

s

1

19.

Asistent medical principal

SSD

2

20.

Asistent medical

SSD

2

21.

Asistent medical principal

PL

37

22

Asistent medical

PL

8

23

Sora medicala principala

M

3

Total

84

TOTAL POSTURI__    ___________

________

_________

_103

Președinte

Klein Hans

Z^U/7

Contrasemnează Secietar

Nistor Ijiorin