Hotărârea nr. 229/2011

HOTĂRÂREA NR.229 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire locuinţă individuală (unifamilială) D+P+E în Sibiu, str. Abrud, nr.13 Beneficiari: ANDRICA ZILU şi ANDRICA FLOAREA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.229 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - „Construire locuință individuală (unifamilială) D+P+E în Sibiu, str. Abrud, nr.13

Beneficiari: ANDRICA ZILU și ANDRICA FLOAREA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.201 1, Analizând Raportul nr.39622/2011, prin care structura specializată condusă de

Arhitectul Șef, propune aprobarea documentației de urbanism : PUD - „Construire locuință individuală(unifamilială) D+P+E, în Sibiu, str. Abrud, nr.13, Beneficiari: ANDRICA ZILU și ANDRICA FLOAREA, pe terenul proprietatea beneficiarilor în suprafață de 1080 mp, înscris în C.F Nr. 107950 Sibiu, ( CF vechi nr. 1815/Gușterița) Nr.top:3082/2/8, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură 5- arh.Ion Enc,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire locuință individuală (unifamilială) D+P+E, în Sibiu, str. Abrud, nr.13, Beneficiari: ANDRICA ZILU și ANDRICA FLOAREA pe terenul în suprafață de 1080 mp, înscris în C.F Nr. 107950 Sibiu, (Nr. CF vechi: 1815/Gușterița) nr.top.3082/2/8, conform proiect nr. 02/2011, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură 5-arh.Ion Ene, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori urbanistici:

 • a. Procent de ocupare maxim pe parcelă POT = 35,00 %,

 • b. Coeficientul de utilizare maxim a terenului, pe parcelă CUT - 0,7

 • c. Regimul maxim de înălțime = D+P+E

 • a.  H maximă la cornișă = 7,50 m

 • b. H maximă la coamă - 12,00 m

 • d.  Retrageri față de limitele proprietății:

 • a.  14,52 m față de construcția existentă pe parcelă;

 • b.  0,50 m față de limita de nord-est a proprietății;

 • c.  4,00 m față de limita de sud-vest a proprietății;

 • d.  3,00 m față de limita posterioară a proprietății;

 • e. Total număr dc parcaje = 4 locuri, în incinta proprie pentru ambele construcții,

existentă și propusă.

 • f. Acces pietonal și carosabil din str. Abrud.

Art.4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate

18 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dbrin Ilie