Hotărârea nr. 228/2011

HOTĂRÂREA NR.228 privind aprobarea documentaţiei PUZ „ Construire locuinţă colectivă D+ P+E, îprejmuire şi branşamente”, în Sibiu str. Luptei nr. 21-23 Beneficiari BOROMIZA OCTAVIAN si CIOBANU ELENA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.228

privind aprobarea documentației PUZ „ Construire locuință colectivă D+ P+E, îprejmuire și branșamente”, în Sibiu str. Luptei nr. 21-23 Beneficiari BOROMIZA OCTAVIAN si CIOBANU ELENA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 30.06.2011, Analizând Raportul nr.39625/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea

„ PUZ si RLU Construire locuință colectivă D+P+1E, împrejmuire și branșamente”, în Sibiu, str. Luptei nr. 21-23, conform proiect nr. 1/2011, elaborat de SC Prodon Consult SRL, arh. Viorel Neamțu, pe un teren proprietate particulară Boromiza Octavian și Ciobanu Elena, conform extras CF Sibiu nr. 110359, nr. cadastral 110359, cu o suprafață totală de 495 mp.,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu I-ICL 165/2011 precum și HGR 525/1996- Regulamentul General de Urbanism

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1. Se aprobă documentația „ PUZ si RLU Construire locuință colectivă D+P+1E, împrejmuire și branșamente”, în Sibiu, str. Luptei nr. 21-23, conform proiect nr. 1/2011, elaborat de SC Prodon Consult SRL, arh. Viorel Neamțu, pe un teren proprietate particulară Boromiza Octavian și Ciobanu Elena, conform extras CF Sibiu nr. 110359, nr. cadastral 110359, cu o suprafață totală de 495 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art. 2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața studiată și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă , se institue interdicția de a se intervenii cu noi documentații cadastrale pe parcelă : de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 31 indice 1 și Anexa nr. 2 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările aduse prin OG. Nr. 27/2008.

Art. 3. Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Art. 4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. Regimul de înălțime va fi demisol, parter și etaj, înălțimea maximă la coama va fi de 9,90 m, iar la cornișă de 6,00 m. Demisolul va fi utilizat doar în scopul realizării locurilor de parcare.

  • b. Clădirea propusă va fi retrasă 38 ,25 m față de strada Luptei, 3,00 m față de limitele de proprietate est, vest și sud (jumătate din înălțimea măsurată la cornișă, conform avizului de oportunitate nr. 63/2011), 8,30 m de la construcția situată pe parcela invecinată spre nord, respectiv 5,80 m fata de limita de proprietate a acesteia.

  • c. Accesul auto se va realiza din strada Luptei, prin calea de acces existentă cu o lățime de 5,65 m.

  • d. Vor fi amenajate 6 locuri de parcare, 4 la demisolul clădirii și 2 locuri suprateran pe teren proprietate .

  • e. Procentul de ocupare al terenului va fi de 32,32% , calculat fără suprafața căii dc acces, iar coeficientul de utilizare al acestuia 0,65.

Art.5- Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 6- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Secretar Nistor Dorin Tlie