Hotărârea nr. 227/2011

HOTĂRÂREA NR.227 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011 pentru aprobarea proiectului “Modernizare strada Faurului”şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.227

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011 pentru aprobarea proiectului “Modernizare strada Faurului”și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 40413/2011, al Biroului pentru proiecte cu finanțare internațională prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011, pentru aprobarea proiectului “Modernizare strada Faurului” și a cheltuielilor legate de proiect,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. „b” si art.45 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011, pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Faurului” și a cheltuielilor legate de proiect, urmând ca articolul 1 al acestuia să aibă următorul cuprins:

„Art.l. Se aprobă proiectul „Modernizare strada Faurului" și cheltuielile legate de proiect, astfel: Valoarea totala a proiectului este de 1.935.584,21 lei cu TVA, structurată după cum urmează:

  • A.  Total cheltuieli eligibile: 1.530.841,05 lei din care:

1.500.224,23 lei - reprezintă valoarea asistenței nerambursabile (98% din totalul cheltuielilor eligibile)

30.616,82 lei — reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • B.  Total cheltuieli neeligibile: 404.743,16 lei din care:

30.938,95 lei - reprezentând cheltuiala neeligibilă

- 373.804,21 lei - rerezentând TVA ”

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dbrin Ilie