Hotărârea nr. 226/2011

HOTĂRÂREA NR.226 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unor imobile – terenuri destinate lărgirii drumurilor existente – zona str. Podului, Cartier Guşteriţa, din partea numiţilor Raica Olimpia Ana, Mustăţea Adrian Ioan, Mustăţea Cornelia Mihaela, Bălţat Adrian, Bălţat Mariana Niculina, Spătaru Ioan Dumitru, Spătaru Maria, Blaga Nicolae şi Blaga Maria

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.226

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unor imobile - terenuri destinate lărgirii drumurilor existente - zona str. Podului, Cartier Gușterița, din partea numirilor Raica Olimpia Ana, Mustățea Adrian loan, Mustățea Cornelia Mihaela, Bălțat Adrian, Bălțat Mariana Niculina, Spătaru loan Dumitru, Spătaru Maria, Blaga Nicolae și Blaga Maria

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 39523/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unor imobile - terenuri destinate lărgirii drumurilor existente - zona str. Podului, Cartier Gușterița, din partea numirilor Raica Olimpia Ana, Mustățea Adrian loan, Mustățea Cornelia Mihaela, Bâlțat Adrian, Bâlțat Mariana Niculina, Spătaru loan Dumitru, Spătaru Maria, Blaga Nicolae și Blaga Maria,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. .”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. art. 800 și următoarele din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l) , art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă donația imobilelor - terenuri, ce vor avea destinația : drum, situate în cartierul Gușterița, zona str. Podului, identificate - conform documentațiilor de dezlipire recepționate de către OCPI Sibiu, după cum urmează:

Nr. cri

Adresă

Nr top, nr cad nou

Suprafață mp

Proprietar

Documentație dezlipire vizată OCPI Sibiu

1

cartier Gușterița

zona-str. Podului

3087/2/2-cad 112271

53

Spătaru loan Dumitru, Spătaru Maria

20194/

12.04.2011

2

cartier Gușterița

zona-str. Podului

3087/2/3-cad 112272

41

Spătaru loan Dumitru, Spătaru Maria

20194/

12.04.2011

3

cartier Gușterița

zona-str.Podului

3091/2/2-cad 112269

60

Blaga Nicolac-cota 1/2 Blaga Maria-cota 1/2

12181/

12.04.2011

Li

cartier Gușterița

zona-str. Podului

3091/2/3-cad 112270

54

Blaga Nicolae-cota 1/2

Blaga Maria-cota 1/2

12181/

12.04.2011

Nr. cri

Adresă

Nr top, nr cad nou

Suprafață mp

PrOpriCtâr

Documentație dezlipire vizată OCPI Sibiu

5

cartier Gușterița

zona-str.Podului

7496/1/2-cad 112275

28

Mustățea Adrian loan Marius, Mustățea Cornelia Mihaela -cota !4

Și

Bâlțat Adrian , Bâlțat Mariana Niculina- cota 1/2

20195/

12.04.2011

6

cartier Gușterița

zona-str.Podului

7496/1/3-cad 112276

37

Mustățea Adrian loan Marius, Mustățea Cornelia Mihaela -cota 'A Și

Bâlțat Adrian, Bâlțat Mariana Niculina- cota 1/2

20195/

12.04.2011

7

cartier Gușterița

zona-str.Podului

7496/2/2-cad 112245

11

Raica Olimpia Ana

20196/

12.04.2011

8

cartier Gușterița zona-str.Podului

7496/2/3-cad 112246

34

Raica Olimpia Ana

20196/

12.04.2011

încheierea actelor autentice privind donațiile se vor efectua ulterior operării documentațiilor de dezlipire la biroul de carte funciară.

Art.2 Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donatori, respectiv :

  • - d-nul Spătaru loan Dumitru și d-na Spâtaru Maria domiciliați în Sibiu, str. Podului nr. 16;

  • - d-nul Blaga Nicolae și d-na Blaga Maria domiciliați în Sibiu, str. Podului nr. 12;

  • - d-nul Mustățea Adrian loan Marius și d-na Mustățea Cornelia Mihaela domiciliați în Sibiu, str. Luptei nr. 40, $c. C, et. 4, ap. 42;

  • - d-nul Bâlțat Adrian și d-na Bâlțat Mariana Niculina domiciliați în Sibiu, str. Oncești nr. 15, et.

6, ap. 26

  • - d-na Raica Olimpia Ana domiciliată în Sibiu, str. Negoi nr. 40

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri după cum urmează:

Nr. crt.

Adresă

Nr top, nr cad nou

Suprafață mp

1

cartier Gușterița

zona-str.Podului

3087/2/2-cad 112271

53

2

cartier Gușterița zona-str.Podului

3087/2/3-cad 112272

41

3

cartier Gușterița zona-str.Podului

3091/2/2-cad 112269

60

4

cartier Gușterița zona-str.Podului

3091/2/3-cad 112270

54

5

cartier Gușterița zona-str.Podului

7496/1/2-cad 112275

28

6

cartier Gușterița zona-str.Podului

7496/1/3-cad 112276

37

7

cartier Gușterița zona-str.Podului

7496/2/2-cad 112245

11

8

cartier Gușterița zona-str.Podului

7496/2/3-cad 112246

34

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată dc Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G. nr.978/2002, privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa VirgilContrasemnează Secretar

Nistor Ildrin Ilie