Hotărârea nr. 225/2011

HOTĂRÂREA NR.225 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la obiectul contractului şi chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectur㠓Carol I” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.225

privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la obiectul contractului și chiria datorată pentru închirierea imobilului în care

funcționează Grupul Școlar Construcții și Arhitectură “Carol I” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 39511/2011 întocmit dc Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcunivcrsitar de Stat, prin care se propune aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la imobilul situat în Municipiul Sibiu, str. Pedagogilor, nr.7, jud. Sibiu, în care funcționează Grupul Școlar Construcții și Arhitectură “Carol I” Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în baza prevederilor art. 18 din Contractul de închiriere nr. 13/02.07.2010, încheiat între Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu și Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, având ca obiect închirierea imobilului în care funcționează Grupul Școlar Construcții și Arhitectură “Carol I” Sibiu,

în conformitate, cu prevederile art. 1411 din Codul Civil,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit.d și alin.6 lit.a pct.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă începând cu 01.07.2011 modificarea Contractului dc închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la imobilul situat în Municipiul Sibiu, str. Pedagogilor, nr.7, jud. Sibiu, în care funcționează Grupul Școlar Construcții și Arhitectură “Carol I” Sibiu.

Art.2 Se aprobă Actul adițional nr. 1/2011 la Contractul de închiriere nr. 13/02.07.2010, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte Popa VirgilContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.j la H.C.L. nr. 2^/2011

ACT ADIȚIONAL NR. 1/2011

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 13/02.07.2011 încheiat azi........................

Prezentul act adițional modifică obiectul contractului și chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcționează Grupul Școlar de Construcții și Arhitectură “Carol I” Sibiu, care va avea următorul conținut:

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SIBIU” persoană juridică cu sediul în Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 24, cod fiscal 4479403, tel. 0269-211584 fax. 0269-215521, având cont banca R034RNCB0227036058790001 deschis la BCR - Sibiu reprezentată prin ÎPS Dr. LAURENȚIU STREZA, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în calitate de proprietar, pc de o parte Și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI SIBIU - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, persoană juridică cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, tel. 0269/208800, fax: 0269/212645, cod fiscal 14392273, reprezentat legal prin director Simona Pop și director adjunct Heddi Schiau, în calitate de chiriaș, pe de altă parte:

Părțile de comun acord, având în vedere prevederile art. 18 din contractul de închiriere nr. 13/02.07.2010 și în baza HOL nr................, privind modificarea obiectului contractului și chiria

datorată pentru închirierea imobilului în care funcționează Grupul Școlar de Construcții și Arhitectură “Carol 1” Sibiu, au procedat la încheierea prezentului act adițional, după cum urmează,

Art. 1 al cap. II Obiectul contractului se modifică și va avea următorul cuprins:

Obiectul contractului este închirierea de către proprietar a unei părți din imobilul construcții și terenul aferent, respectiv P+lE+parte din E2 din imobil, în care funcționează Grupul Școlar Construcții și Arhitectură "Carol 1" Sibiu, situat în Sibiu, str. Pedagogilor, nr.7, imobil înscris în CF nr. 59448 SIBIU cu nr. top. 2455/2/1/1/1, 2456/2/1/1/1, 2457/2/1/1/1, nr. cad. 11632/1, compus din construcție in suprafață construită desfășurată de 6.113,43 mp și teren aferent de 5 927 mp, cu destinația de spații de învățământ.

Art. 5 alin. 1 al cap. IV Chiria și plata chiriei se modifică și va avea următorul cuprins:

Chiria datorată de chiriaș pentru bunul imobil - construcție și teren prevăzut la art.l se stabilește în sumă totală de 18.060,64 lei/lună, conform HG nr. 1886/2006 modificată și completată cu HG nr. 343/2007, pentru localitate de rangul II, la valoarea de 9.170,14 lei/lună ( 6.113,43 mp x 1,5 lei/mp) pentru suprafața construită desfășurată și 8.890,5 lei/lună ( 5.927 mp x 1,5 lei/mp)pentru teren aferent.

Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat. în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

CHIRIAȘ,Contrase rnnează

Secretar Nistor

prin Ilie