Hotărârea nr. 224/2011

HOTĂRÂREA NR.224 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 26 Sibiu

HOTĂRÂREA NR.224

privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcționează Grădinița de copii nr. 26 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 39512/2011 întocmit de Serviciul Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, prin care se propune aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu în care funcționează Grădinița de copii nr. 26 Sibiu,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile ari. 1411 din Codul Civil,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit.d și alin.6 lit.a pct.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă închirierea imobilului situat în Municipiul Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița de copii nr. 26 Sibiu.

Art.2 Se aprobă proiectul contractului de închiriere conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar dc Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasemnează

Seqretar Nistor

rin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. A la H.C.L. nr. /2011


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr..........din..............

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

SC EUROCONF SA persoană juridică cu sediul în Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, cod fiscal 789193, J/32/4/1991, tel. 026.9/210165, fax. 0269/217725, având cont bancar RO72CARP000R.OL03 305001 95, deschis la flanca Comercială Carpatica Sibiu reprezentată prin dna Pnveghiu Maria - director, în calitate de proprietar, pe de o parte Și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, persoană juridică cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, tel. 0269/208800, fax: 0269/212645, cod fiscal 14392273, reprezentat legal prin director Simona Pop și director adjunct Heddi Schiau, în calitate de chiriaș, pe de altă parte,

Având în vedere HCL nr....../2011, privind aprobarea închirierii imobilului din

Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița de copii nr. 26 Sibiu,

s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului este închirierea de către proprietar a imobilului construcții și terenul aferent în care funcționează Grădinița de copii nr. 26 Sibiu, situată în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 42, imobil înscris în CF nr. 100964 Sibiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF 35186 SIBIU) cu nr. top. 1793/11/1, compus din construcție in suprafață construită desfășurată de 625 mp și teren aferent de 1600 mp, cu destinația de spații de învățământ.

Art.2 Imobilul, construcții și teren, ce face obiectul prezentului contract de închiriere poate fi utilizat de chiriaș în scopul desfășurăm activității de învățământ.

Chinașul are dreptul să subînchirieze imobilul ce face obiectul prezentului contract doar cu acordul prealabil (acord scris) al proprietarului, excepție făcând subînchirierea pentru desfășurarea de activități instructiv-educativc.

Art.3 Predarea - primirea spațiului închiriat se face pe bază de proces - verbal care constituie anexa la prezentul contract.

 • III. TERMENUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Termenul pentru care se încheie prezentul contract de închiriere este de 2 ani, începând cu data de 01.07.2011 până pe data 30.06.2013 cu drept de prelungire prin acordul pârtilor, prin încheierea unui act adițional.

 • IV. CHIRIA și plata chiriei

Art.5 Chiria datorată de chiriaș pentru bunul imobil - construcție și teren prevăzut la art.l se stabilește în suma totală dc 4.000 lei/liină, conform fișei de calcul prezentată dc către SC Euroconf SA.

Art.6 Plata chiriei se face lunar în perioada 24-31 a lunii următoare pentru luna anterioară.

Plata chiriei sc face numai după primirea facturii emise de proprietar. Proprietarul are obligația să emită factura lunar astfel încât chiriașul să o primească cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de perioada 24-31 a lunii următoare, pentru luna anterioară.

Art 7     Plata chiriei se face în contul proprietarului:

RO72CARP000ROL0330500195, deschis la Banca Comercială Carpatica Sibiu.

 • V. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PROPRIE TARULUI

Art.8 Proprietarul:

 • a) să predea spațiul și terenul închiriat în baza procesului - verbal de predare-primire, încheiat cu unitatea de învățământ;

 • b) să verifice modul cum este folosit și întreținut de către chiriaș imobilul închiriat,

 • c) să asigure chiriașului folosința netulburată a bunului ce formează obiectul prezentului contract pe toată durata acestuia;

 • d) să acorde chiriașului drept, de preemțiune la vânzarea imobilului ce face obiectul prezentului contract;

 • e) să mențină imobilul în stare de a putea servi la întrebuințarea pentru care a fost închiriat, efectuând, în conformitate cu prevederile art. 1421 alin. 2 Cod civ., toate reparațiile necesare bunei folosințe a imobilului închiriat.

g) în cazul în care unitatea dc învățământ dispune de un spațiu excedentar proprietarul poate subînchiria respectivul spațiu, cu diminuarea corespunzătoare a chiriei.

 • VI. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art.9 Chiriașul:

 • a) să folosească bunul închiriat conform destinației sale;

 • b) să $c îngrijească ca un bun gospodar de conservarea imobilului,

 • c) să achite chiria la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere;

 • d) să achite furnizorilor taxele pentru utilități;

 • e)  la încetarea contractului de închiriere chiriașul se obligă să predea proprietarului imobilul închiriat,

 • f)  să efectueze lucrările de reparații curente și igienizare anuale, în vederea menținerii autorizației igienico - sanitare pentru buna funcționare a instituției de învățământ.

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. .11 Proprietarul suportă riscul pieirii fortuite a imobilului închiriat.

Art. 12 Chiriașul răspunde pentru deteriorările provocate imobilului din culpa sa.

 • IX FORȚA MAJORĂ

Art. 13 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Art. 14 Partea contractuală care invocă forța majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forța majoră în cel mult cinci zile de la apariția acesteia, adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei. încetarea cazului de forța majoră determină reluarea obligațiilor de către partea care l-a invocat.

 • X . LITIGII

Art. 15 Orice divergențe ivite cu ocazia derulării prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. în situația în care acest lucru nu este posibil, divergențele vor fi soluționate de către instanțele judecătorești.

 • XI. ÎNCETAREA contractului

Art. 16 Prezentul contract încetează :

 • a.  la expirarea termenului prevăzut, dacă părțile nu au convenit prelungirea acestuia, prin încheierea unui act adițional în acest scop,

 • b.  chiriașul poate solicita încetarea contractului înainte de expirarea termenului prevăzut, cu condiția înștiințării în scris a proprietarului, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • XII. CLAUZE FINALE

Art.17. Acolo unde prezentul contract nu dispune, se completează în mod corespunzător cu prevederile legale în materie.

Art.18. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.19. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioara încheierii lui.

Art. 20. Contractele de furnizare a energiei electrice, a gazului metan, apă-canal, rorntclecom/rcs-rds vor fi încheiate între furnizorii de utilități și Grădinița de copii nr. 26 Sibiu.

Art. 21. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar proprietarului și un exemplar chiriașului.

CHIRIAȘ,


PROPRIETAR,

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Uie