Hotărârea nr. 223/2011

HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniţei nr. 28 Sibiu” – Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1, - faza SF –

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 223

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniței nr. 28 Sibiu” - Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1,

- faza SF -

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 39513/2011, întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniței nr. 28 Sibiu” - Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1 - Studiul de fezabilitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit.”d”, ale art.45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE COLEGIUL TEHNIC TEXTIL ÎN VEDEREA EXTINDERII GRĂDINIȚEI NR. 28 SIBIU” - Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1 - Studiul de fezabilitate - astfel:

Indicatori economici ( fără TVA ) TOTAL: 64.000 lei din care:

C+M : 55.000 lei

Indicatori tehnici (fără TVA )

 • 1. AMENAJARIEXTERIOARE (cap. I din devizul general)                   2.000 lei

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                2.000 lei

 • 3. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                      50.000 lei

(cap. IV din devizul general)

 • 4. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)

  2.000 lei


  5. PROIECTARE ( cap. III din devizul general)


  8.000 lei


  6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE


  O lei


  (cap. VI din dev. gen.)


  Art.2 Directorul Serviciului Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.


  Președinte Popa Viral


  Contrasemnează

  Secretar

  Nistor Doffin Ilie